Teisės aktai

Suvestinė redakcija nuo 2021-07-01

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 65-2634; Žin. 2002, Nr.112-0, i. k. 1021010ISTA00IX-966

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
MEDŽIOKLĖS
ĮSTATYMAS

 

2002 m. birželio 20 d. Nr. IX-966

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šio Įstatymo paskirtis – nustatyti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios medžiojamosios gyvūnijos apsauga ir jos racionaliu naudojimu.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

 1. Aptvarai medžiojamiesiems gyvūnams laikyti – teritorijos, aptvertos taip, kad medžiojamieji gyvūnai, kuriems laikyti šie aptvarai yra paruošti, negalėtų iš jų pabėgti, o laisvėje gyvenantys medžiojamieji gyvūnai negalėtų į juos patekti.
 2. Atrankinė medžioklė – medžiojamųjų gyvūnų medžiojimas pagal tam tikrą eiliškumą, siekiant užtikrinti, kad, nesant natūralios atrankos ar jai susilpnėjus, būtų atrenkami ir laiku sumedžiojami silpni individai, o gerai besivystantys, perspektyvūs žvėrys – saugomi.
 3. Bendro naudojimo medžioklės plotai – medžiotojų asociacijos arba pavienių medžiotojų poreikiams tenkinti skirti medžioklės plotai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1471, 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-19, i. k. 2018-14699

 

 1. Biotechninės priemonės – specialių želdinių ir pasėlių veisimas, specialūs miško kirtimai, papildomas medžiojamųjų gyvūnų šėrimas, dirbtinių lizdaviečių įrengimas ir kitos priemonės, gerinančios natūralias medžiojamųjų gyvūnų gyvenamosios aplinkos sąlygas.
 2. Leidimas medžiojamųjų gyvūnų ištekliams naudoti – dokumentas, kuris šio Įstatymo nustatyta tvarka suteikia teisę naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius tam tikrame medžioklės plotų vienete.
 3. Licencija medžiojamajam gyvūnui sumedžioti – dokumentas, suteikiantis teisę sumedžioti jame nurodytą medžiojamąjį gyvūną tam tikru laikotarpiu.
 4. Medžiojamieji gyvūnai – laukiniai gyvūnai, kurie Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse yra priskirti medžiojamiesiems dėl visuomeniniais ir asmeniniais tikslais grindžiamos vertės ir atsižvelgiant į šalies medžioklės kultūros tradicijas. Medžiojamieji gyvūnai yra ribotos civilinės apyvartos objektai.
 5. Medžioklė – medžiojamųjų gyvūnų apsauga ir racionalus naudojimas vadovaujantis šiuo Įstatymu, kitais medžioklę reglamentuojančiais teisės aktais bei atsižvelgiant į ekologines medžioklės plotų sąlygas, etikos normas bei šalies medžioklės kultūros tradicijas.
 6. Medžiojimas – laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo rūšis, kai siekiama panaudoti laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų išteklius šiuos gyvūnus sekant, tykojant, persekiojant, šaudant arba gaudant.
 7. Medžioklės įrenginiai – įrenginiai, reikalingi saugiai, sėkmingai ir etiškai medžioti bei vykdyti medžiojamųjų gyvūnų atranką:

1) stacionarūs medžioklės įrenginiai – nekilnojami medžioklės bokšteliai, įvairios slėptuvės, priedangos ir kiti stacionarūs įrenginiai;

2) laikini medžioklės įrenginiai – kilnojamos kopėčios su atramomis arba atremiamos į medžius, laikinos priedangos ir slėptuvės, kurios naudojamos medžioklei prie pasėlių, pievų ir vandens telkinių, kai imamasi priemonių apsaugoti pasėlius, pievas ar vandens telkinius nuo žvėrių daromos žalos tam tikru metų laiku.

 1. Medžioklės plotai – žemės, miškų ir vandens telkinių plotai, kuriuose šio Įstatymo nustatyta tvarka gali būti medžiojama.
 2. Medžioklės plotų naudojimas – medžiojimas ir su juo susijusi veikla medžioklės plotuose taikant biotechnines priemones, statant ir eksploatuojant medžioklės įrenginius, įgyvendinant medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones, saugant medžiojamuosius gyvūnus nuo neteisėto naudojimo.
 3. Medžioklės plotų naudotojas – fizinis ar juridinis asmuo, galintis būti laukinės gyvūnijos išteklių naudotoju pagal Laukinės gyvūnijos įstatymą ir turintis šio Įstatymo nustatyta tvarka išduotą leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete.
 4. Medžioklės plotų vienetas – vientisa medžioklės plotų teritorija, kuri sudaryta vadovaujantis medžioklėtvarkos principais šio Įstatymo nustatyta tvarka ir kurioje planuojamas ir organizuojamas medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimas.
 5. Medžioklės plotų vienetų sudarymas – teritorijos, kurioje fizinis ar juridinis asmuo turėdamas leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete gali planuoti ir organizuoti medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą bei medžiojamųjų gyvūnų apsaugą, ploto ir ribų nustatymas.
 6. Medžioklės trofėjai – teisėtai sumedžiotų gyvūnų dalys, kurios matuojamos ir vertinamos pagal Tarptautinės medžioklės ir medžiojamosios faunos apsaugos tarybos (CIC) medžioklės trofėjų vertinimo formules arba kitas vertinimo sistemas.
 7. Medžioklėtvarka – kompleksas priemonių, projektuojamų medžioklės plotams naudoti bei medžiojamųjų gyvūnų ištekliams saugoti, gausinti bei medžioti.
 8. 171. Medžioklėje dalyvaujantis medžiotojas – medžiotojas, įrašytas į aplinkos ministro nustatytos formos medžioklės lapą medžioti ir esantis šiame dokumente nurodytu laiku nurodytame medžioklės plotų vienete.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-3200, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15393

 

 1. Medžiotojas – fizinis asmuo, turintis Lietuvos Respublikoje išduotą medžiotojo bilietą arba užsienio šalyse išduotą analogišką dokumentą, pripažįstamą Lietuvos Respublikoje.
 2. Medžiotojų asociacija – Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas ir veikiantis Lietuvos Respublikos piliečių ir (ar) užsieniečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, susivienijimas, sudarytas bendriems narių poreikiams ir tikslams, susijusiems su medžiokle, tenkinti ir įgyvendinti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1471, 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-19, i. k. 2018-14699

 

 1. Mokslo ir mokymo medžioklės plotai – biologinio profilio mokslo ir mokymo įstaigų naudojami medžioklės plotai, kuriuose vykdomi laukinės gyvūnijos, jos gyvenamosios aplinkos ir medžioklės moksliniai tyrimai, studentų, medžiotojų arba siekiančių jais tapti asmenų mokymas.
 2. 201. Neblaivumas – etilo alkoholio vartojusio asmens būsena, kai šio alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse (iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose) yra 0,41 promilės ar daugiau.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-3200, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15393

 

 1. Žuvininkystės tvenkiniai – vandens telkiniai, kuriuose pagal Žemės ūkio ministerijos nustatytus kriterijus veisiamos ir auginamos žuvys.
 2. Profesionalios medžioklės plotai – miškų urėdijos prižiūrimi ir profesionaliai tvarkomi medžioklės plotai, kuriuose įgyvendinamos specialios medžiojamųjų gyvūnų populiacijų gausinimo priemonės bei plėtojamas medžioklės turizmas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2637, 2019-12-10, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20659

 

 1. Smulkieji medžiojamieji gyvūnai – visi medžiojamieji gyvūnai, išskyrus kanopinius žvėris, rudąsias meškas, vilkus, lūšis ir kurtinius.

 

3 straipsnis. Nuosavybės teisė į medžiojamuosius gyvūnus

 1. Laisvėje gyvenantys medžiojamieji gyvūnai nuosavybės teise priklauso valstybei.
 2. Laisvėje esantys medžiojamieji gyvūnai, kurie laikantis šio Įstatymo ir kitų teisės aktų buvo pagauti arba nušauti, tampa juos pagavusio ar nušovusio medžioklės plotų naudotojo nuosavybe, išskyrus medžioklės trofėjus, kurie nuosavybės teise priklauso medžiojamąjį gyvūną sumedžiojusiam asmeniui.
 3. Nelaisvėje laikomi medžiojamieji gyvūnai nuosavybės teise priklauso juos įsigijusiam fiziniam arba juridiniam asmeniui.

 

4 straipsnis. Medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo teisė

 1. Teisę naudoti laisvėje esančių medžiojamųjų gyvūnų išteklius suteikia Aplinkos apsaugos departamentas, išduodamas leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-779, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18833

 

 1. Medžiojamųjų gyvūnų, laikomų ir naudojamų nelaisvėje pagal su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba suderintas ir aplinkos ministro patvirtintas Laukinių gyvūnų naudojimo taisykles, išteklių naudojimo teisė priklauso šių gyvūnų savininkui.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3299, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21148

 

 1. Sodybose ir negyvenamuose pastatuose bei jų priklausiniuose šių objektų savininkai, valdytojai ir naudotojai turi teisę, nepaisydami Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nustatytų medžioklės terminų, naudodami šiose taisyklėse numatytas leistinas gaudymo priemones, gaudyti bei pasiimti tų rūšių plėšriuosius medžiojamuosius žvėris, kuriems minėtose taisyklėse yra nustatytas leistinas jų medžioklės terminas. Ši veikla nelaikoma medžiojimu, ir ją vykdantis asmuo neprivalo būti medžiotojas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-327, 2009-07-07, Žin., 2009, Nr. 85-3584 (2009-07-18), i. k. 1091010ISTA00XI-327

 

 1. Medžioklės plotų naudotojai įgytus laukinių medžiojamųjų gyvūnų išteklius gali sunaudoti savo reikmėms arba realizuoti Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių nustatyta tvarka.

 

41 straipsnis. Blaivumo ir neapsvaigimo dalyvaujant medžioklėje reikalavimai

 1. Medžioklėje dalyvaujančiam medžiotojui draudžiama būti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.
 2. Medžioklėje dalyvaujantis medžiotojas, jeigu kyla įtarimų dėl jo neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno reikalavimu privalo leistis Vyriausybės nustatyta tvarka būti patikrinamas dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-3200, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15393

 

5 straipsnis. Medžioklės reglamentavimas ir valstybės, savivaldybių institucijų bei medžiotojų asociacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius, kompetencija

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XIII-1471, 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-19, i. k. 2018-14699

 

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė:

1) formuoja laukinės gyvūnijos apsaugos ir jos išteklių naudojimo strategiją, koordinuoja jos įgyvendinimą bei atskirų programų rengimą;

2) koordinuoja valstybės ir savivaldybių institucijų veiklą laukinės gyvūnijos apsaugos ir jos išteklių naudojimo srityje;

3) tvirtina Medžioklinių ginklų apyvartos taisykles;

4) nustato užsienio šalyse išduotų medžiotojų bilietų ar kitų analogiškų dokumentų pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarką;

5) atlieka kitas teisės aktų numatytas funkcijas.

 1. Aplinkos ministerija:

1) tvirtina Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, kuriose nustato: medžiojamųjų gyvūnų rūšių sąrašą ir šių gyvūnų medžioklės terminus; draudžiamus ir leidžiamus medžioklės būdus ir jų taikymo terminus, draudžiamus ir leidžiamus naudoti įrankius; medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžiojimas yra ribojamas, sąrašą ir kasmetinio jų sumedžiojimo limitų Lietuvos Respublikoje bei atskiruose medžioklės plotų vienetuose nustatymo tvarką; saugaus elgesio medžioklėje reikalavimus bei kitus medžiojimo reikalavimus;

2) nustato Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete tvarką ir Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarką;

3) nustato elninių žvėrių, kurie gali būti medžiojami tik atrankinėse medžioklėse, medžiojimo reikalavimus patvirtindama Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatus ir Medžioklės trofėjų apžiūros tvarką;

4) Neteko galios nuo 2021-05-01

Straipsnio punkto naikinimas:

Nr. XIII-3299, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21148

 

5) tvirtina medžioklės plotų vieneto vientisumo kriterijus ir reikalavimus medžioklės plotų vienetų riboms nustatyti;

6) kartu su Žemės ūkio ministerija tvirtina Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatus;

7) tvirtina medžioklės egzamino tvarką ir programą, medžiotojų selekcininkų, medžioklės trofėjų ekspertų ir ekspertų kinologų mokymo programas ir kvalifikacijų suteikimo tvarką;

8) nustato medžiotojo bilieto pavyzdinę formą ir medžiotojo bilieto išdavimo, paėmimo ir grąžinimo tvarką;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1471, 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-19, i. k. 2018-14699

 

9) organizuoja medžioklėtvarkos projektų rengimą;

10) nustato Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo tvarką;

11) sudaro arba paveda Aplinkos apsaugos departamentui sudaryti teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijas;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XI-824, 2010-05-18, Žin., 2010, Nr. 63-3101 (2010-05-31), i. k. 1101010ISTA00XI-824

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-779, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18833

Nr. XIII-1471, 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-19, i. k. 2018-14699

 

12) atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XI-824, 2010-05-18, Žin., 2010, Nr. 63-3101 (2010-05-31), i. k. 1101010ISTA00XI-824

 

 1. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su Aplinkos ministerija nustato veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimus.
 2. Neteko galios nuo 2010-07-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XI-824, 2010-05-18, Žin. 2010, Nr. 63-3101 (2010-05-31), i. k. 1101010ISTA00XI-824

 

 1. Savivaldybės:

1) sudaro komisijas medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti ir organizuoja jų darbą, tvirtina šių komisijų parengtus medžioklės plotų vienetų sudarymo ir ribų keitimo projektus;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XI-824, 2010-05-18, Žin., 2010, Nr. 63-3101 (2010-05-31), i. k. 1101010ISTA00XI-824

 

2) per seniūnijas registruoja žemės, miško, vandens telkinių sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą;

3) sudaro komisijas medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti ir organizuoja komisijų darbą;

4) teikia siūlymus dėl leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, išduoto medžioklės plotų naudotojui, galiojimo sustabdymo.

 1. Medžiotojų asociacijos, vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius:

1) teikia institucijoms, priimančioms medžioklę reglamentuojančius teisės aktus, pasiūlymus dėl šių teisės aktų rengimo ir tobulinimo;

2) dalyvauja šio Įstatymo nustatyta tvarka sudaromų komisijų darbe ir siūlo į jas savo atstovus;

3) organizuoja asmenims, kurie rengiasi medžioklės egzaminui, stažuotes ir medžiotojų mokymo kursus;

4) aplinkos ministro nustatyta tvarka organizuoja medžiotojų selekcininkų, medžioklės trofėjų ekspertų, ekspertų kinologų rengimą ir suteikia atitinkamą kvalifikaciją;

5) organizuoja medžioklės trofėjų apžiūras, rengia medžioklės trofėjų parodas, medžiotojų varžybas, simpoziumus, konferencijas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1471, 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-19, i. k. 2018-14699

 

6 straipsnis. Medžioklės plėtros, medžiojamųjų gyvūnų išteklių apsaugos ir gausinimo bei medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių finansavimas

 1. Medžioklės plėtra, medžioklėtvarkos projektų rengimas, kai kurios medžiojamųjų gyvūnų išteklių apsaugos ir gausinimo bei medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonės finansuojamos iš lėšų, gautų iš mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, kuriuos moka visi fiziniai ir juridiniai asmenys, įgiję teisę naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienetuose, išskyrus biologinio profilio mokslo ir mokymo įstaigas, vykdančias laukinės gyvūnijos, jos gyvenamosios aplinkos ir medžioklės mokslinius tyrimus bei studentų mokymą. Mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą dydis priklauso nuo medžioklės plotų vienete potencialiai galimų išgauti (sunaudoti) medžiojamųjų gyvūnų išteklių kiekio ir apskaičiuojamas pagal medžioklės plotų dydį ir šių plotų tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis.
 2. Mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą objektus, šio mokesčio mokėjimo tvarką bei jį administruojančias institucijas nustato Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius, Mokesčių administravimo įstatymai bei kiti teisės aktai.
 3. Žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkai, valdytojai ir naudotojai turi teisę Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo nustatyta tvarka gauti finansinę paramą medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti. Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo nustatyta tvarka iš medžioklės plotų naudotojų mokamų mokesčių finansuojamoms medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms turi būti skiriama ne mažiau kaip 50 procentų lėšų, surinktų iš mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1612, 2003-06-10, Žin., 2003, Nr. 61-2765 (2003-06-27), i. k. 1031010ISTA0IX-1612

Nr. XIII-1471, 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-19, i. k. 2018-14699

 

 1. Laukinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių (epizootijų) likvidavimo priemonės finansuojamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETAI IR TEISĖS NAUDOTI JUOSE MEDŽIOJAMŲJŲ
GYVŪNŲ IŠTEKLIUS SUTEIKIMO TVARKA

 

7 straipsnis. Medžioklės plotai ir teritorijos, kuriuose medžioklė yra draudžiama

 1. Medžioklės plotais laikomos ir medžioti leidžiama visose teritorijose, išskyrus teritorijas, nurodytas šio straipsnio 2 dalyje.
 2. Medžioti draudžiama:

1) kapinėse, urbanizuotose teritorijose, valstybiniuose rezervatuose ir rezervatuose, esančiuose valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose, rezervatinėse apyrubėse ir kitose teritorijose, kuriose šią veiklą draudžia įstatymai ir kiti teisės aktai;

2) kitose teritorijose, kuriose atsižvelgiant į vietos sąlygas negali būti medžiojama ir kurias nustato institucijos, sudarančios medžioklės plotų vienetus šio Įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka.

 1. Sudarant medžioklės plotų vienetą ar keičiant jo ribas, šio straipsnio 2 dalyje nurodytos teritorijos neįskaitomos į medžioklės plotų, patenkančių į medžioklės plotų vienetą, bendrą plotą.
 2. Į šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teritorijas nepatenkantys žemės sklypai, kuriuose jų savininkai, vadovaudamiesi šio Įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, uždraudė medžioti, laikomi medžioklės plotais, kuriuose medžioti laikinai uždrausta. Į šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teritorijas nepatenkantys žemės sklypai, kurių savininkai šio Įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka pateikė sprendimą nustatyti papildomas medžiojimo sąlygas, taip pat laikomi medžioklės plotais, kuriuose medžioti laikinai uždrausta, kol šio Įstatymo 8 straipsnio 12 dalyje nurodyta rašytinė sutartis bus perduota Aplinkos apsaugos departamentui. Medžioklės plotuose, kuriuose medžioti laikinai uždrausta, leidžiama tik surasti ir sumedžioti iš kitų medžioklės plotų čia atklydusius sužeistus gyvūnus Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-779, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18833

 

 1. Medžiojamųjų gyvūnų gausa šio straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytose teritorijose reguliuojama Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Jeigu iškyla medžiojamųjų gyvūnų platinamų užkrečiamųjų ligų pavojus ir privalomi nurodymai dėl šių gyvūnų gausos reguliavimo yra vykdytini žemės sklype, kuriame jo savininkas uždraudė medžioti, šių nurodymų įgyvendinimą organizuoja žemės sklypo savininkas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-372, 2013-06-18, Žin., 2013, Nr. 67-3335 (2013-06-26), i. k. 1131010ISTA0XII-372

 

8 straipsnis. Medžioklės plotų vienetų sudarymas ir jų ribų keitimas

 1. Medžioklės plotų vienetai sudaromi ir jų ribos keičiamos vadovaujantis medžioklėtvarkos principais, užtikrinant racionalų medžiojamųjų gyvūnų populiacijų valdymą, tinkamą medžiojamųjų gyvūnų apsaugą ir tvarkingą bei saugų medžiojimą, taip pat kad būtų išvengta didesnės medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos žmogaus ūkinės veiklos objektams. Medžioklės plotų vienetas turi apimti ne mažiau kaip 1000 ha vientisų medžioklės plotų, išskyrus atvejus, kai mažesni medžioklės plotų vienetai sudaromi Aplinkos ministerijos siūlymu mokslo ir mokymo tikslams arba kai tokie vienetai sudaromi Žemės ūkio ministerijos siūlymu žuvininkystės tvenkinių teritorijose. Medžioklės plotų vieneto vientisumo kriterijus ir reikalavimus medžioklės plotų vienetų riboms nustatyti tvirtina Aplinkos ministerija, vadovaudamasi šiais principais:

1) medžioklės plotų vienetų ribos turi eiti aiškiomis gamtinėmis arba dirbtinėmis ribomis, gerai matomomis vietovėje, tačiau negali būti nustatomos pamiške;

2) keliai, geležinkelių ruožai, elektros perdavimo linijos, natūralūs bei dirbtiniai vandens srautai ir kiti panašūs objektai, jeigu jų forma, dydis bei statiniai ar įrenginiai juose netrukdo organizuoti medžioklės, nesuardo medžioklės plotų vienetų vientisumo, tačiau negali būti laikomi išilgine jungtimi tarp atskirų nutolusių medžioklės plotų vieneto dalių.

 1. Medžioklės plotų vienetai sudaromi ir jų ribos keičiamos šiais atvejais:

1) kai jie sudaromi medžioklės plotuose, kuriuose pagal šio Įstatymo reikalavimus nėra sudarytų medžioklės plotų vienetų arba kuriuos egzistuojančių medžioklės plotų naudotojai atsisakė naudoti;

2) egzistuojančius medžioklės plotų vienetus padalijant arba juos sujungiant, kai toks sudarymas atliekamas medžioklės plotų naudotojų susitarimu, šio straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais;

3) kai medžioklės plotų vieneto ribas arba teritorijas, kuriose leidžiama medžioti, būtina patikslinti, įsteigus pagal Saugomų teritorijų įstatymą naujas saugomas teritorijas arba pakeitus esamų saugomų teritorijų, kuriose medžioti draudžiama, ribas;

4) kai gaunamas atitinkamas medžioklėtvarkos projekto rengėjų siūlymas;

5) kai šio įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju pateikiamas šio straipsnio 3 dalyje nurodytai komisijai prašymas sudaryti naują medžioklės plotų vienetą.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-1471, 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-19, i. k. 2018-14699

 

 1. Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo projektus kiekvienoje savivaldybėje rengia šios savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti. Ši komisija sudaroma iš savivaldybės administracijos, aplinkos apsaugos, žemėtvarkos, valstybinius miškus prižiūrinčių institucijų, medžiotojų asociacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius, žemės, miško sklypų savininkų savivaldos organizacijų atstovų. Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatus tvirtina aplinkos ir žemės ūkio ministrai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-824, 2010-05-18, Žin., 2010, Nr. 63-3101 (2010-05-31), i. k. 1101010ISTA00XI-824

Nr. XII-372, 2013-06-18, Žin., 2013, Nr. 67-3335 (2013-06-26), i. k. 1131010ISTA0XII-372

Nr. XIII-1471, 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-19, i. k. 2018-14699

 

 1. Medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo etapai:

1) pasiūlymo medžioklės plotų vienetui sudaryti ar jo riboms pakeisti pateikimas;

2) teisinės informacijos surinkimas ir grafinių bei ekologinių duomenų apie siūlomą sudaryti arba pakeisti medžioklės plotų vienetą parengimas;

3) informacijos apie parengtą preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą paskelbimas šalies bei vietinėje spaudoje;

4) medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projekto tvirtinimas.

 1. Pasiūlymus medžioklės plotų vienetams sudaryti ar jų riboms pakeisti šio straipsnio 3 dalyje nurodytai komisijai teikia:

1) Aplinkos ministerija arba jos įgaliotos institucijos – dėl mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetų ir profesionalios medžioklės plotų vienetų bei dėl bendrojo naudojimo medžioklės plotų vienetų, jeigu yra gautas atitinkamas medžioklėtvarkos projekto rengėjų siūlymas;

2) Žemės ūkio ministerija arba jos įgaliotos institucijos – dėl medžioklės plotų vienetų žuvininkystės tvenkinių teritorijoje;

3) fiziniai ir juridiniai asmenys – dėl bendrojo naudojimo medžioklės plotų vienetų.

 1. Medžioklės plotų vienetų ribos keičiamos šio straipsnio 3 dalyje nurodytos komisijos iniciatyva, kai medžioklės plotų vienetų ribos neatitinka šio straipsnio 1 dalies nuostatų. Šiuo atveju sprendimo dėl medžioklės plotų vienetų ribų pakeitimo projektų patvirtinimo įsigaliojimas numatomas nuo kito medžioklės sezono pirmos dienos. Jeigu dėl šioje dalyje nurodytos priežasties rengiant medžioklės plotų vienetų ribų pakeitimo projektus negaunamas medžioklės plotų naudotojų sutikimas pakeisti medžioklės plotų vienetų ribas nedelsiant, medžioklės plotų vienetų ribų pakeitimo projektų įsigaliojimas numatomas, kai pasibaigia išduotų leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienetuose galiojimas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1471, 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-19, i. k. 2018-14699

 

 1. Profesionalios medžioklės plotų vienetai bei mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetai sudaromi teritorijose, kuriose valstybinė žemė sudaro daugiau kaip 50 procentų, ir kitose teritorijose, būtinose keliamiems tikslams įgyvendinti medžioklėtvarkos požiūriu.
 2. Žuvininkystės tvenkiniams, kuriuose medžioklė plėtojama ribotai, priskiriami pramoniniai žuvininkystės tvenkiniai, kurių teritorijų sąrašą bei plotus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, taip pat kiti žuvininkystės tvenkiniai, kurių vientisas plotas ne mažesnis kaip 150 ha. Šiose teritorijose Žemės ūkio ministerijos siūlymu gali būti sudaromi specialūs medžioklės plotų vienetai, kuriuose žuvininkystės tvenkinių naudotojai Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka reguliuoja žuvilesių paukščių gausą ir medžioja smulkiuosius medžiojamuosius gyvūnus.
 3. Komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pasiūlymo sudaryti medžioklės plotų vienetą ar pakeisti jo ribas gavimo parengia preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projektą, šio projekto dokumentus iškabina viešai prieinamose savivaldybės administracijos patalpose ir apie šio projekto parengimą paskelbia šalies ir vietinėje spaudoje. Suinteresuoti asmenys pastabas dėl parengto preliminaraus medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projekto pateikia komisijai medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo paskelbimo apie šį projektą šalies ir vietinėje spaudoje dienos. Visiems privačios žemės sklypų, kurie patenka į sudaromą medžioklės plotų vienetą, bet nepatenka į šio Įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytas teritorijas, savininkams komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti registruotais laiškais išsiunčia informacinius pranešimus apie parengtą preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projektą. Informaciniame pranešime privačios žemės sklypo savininkui taip pat nurodomos šio Įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatytos jo, kaip žemės sklypo savininko, teisės uždrausti medžioti jam priklausančiame žemės sklype, panaikinti ankstesnį draudimą medžioti arba nustatyti papildomas medžiojimo jam priklausančiame žemės sklype sąlygas, kuriomis jis gali pasinaudoti medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projekto rengimo metu arba bet kuriuo metu vėliau, ir pasekmės, kurios pagal šį Įstatymą atsirastų nepasinaudojus šiomis žemės sklypo savininko teisėmis ir jomis pasinaudojus. Žemės sklypo savininkui siunčiamo informacinio pranešimo ir žemės sklypo savininko rašytinio sprendimo pasinaudoti šio Įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatytomis teisėmis pavyzdinės formos nustatomos Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatuose. Jeigu žemės sklypo savininko rašytinio sprendimo pasinaudoti šio Įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje numatytomis teisėmis komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti negauna, laikoma, kad žemės sklypo savininkas neprieštarauja, kad jam priklausančiame žemės sklype bus laikinai medžiojama, ir nepageidauja nustatyti papildomas medžiojimo sąlygas. Žemės sklypo, kuriame jo savininkas uždraudė medžioti, plotas įskaitomas į medžioklės plotų, patenkančių į medžioklės plotų vienetą, bendrą plotą. Žemės sklypo savininko nustatytas draudimas medžioti jam priklausančiame žemės sklype neturi įtakos medžioklės plotų vieneto vientisumui.

Straipsnio dalies pakeitimai:

2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 63-2235 (2005-05-19), i. k. 1051000NUTARG053456            

Nr. XII-372, 2013-06-18, Žin., 2013, Nr. 67-3335 (2013-06-26), i. k. 1131010ISTA0XII-372

 

 1. Pasibaigus šio straipsnio 9 dalyje nustatytam 3 mėnesių terminui, komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti ne vėliau kaip per 1 mėnesį išnagrinėja gautus suinteresuotų asmenų pasiūlymus, prireikus medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projektą pakeičia ar patikslina ir pateikia jį tvirtinti atitinkamos savivaldybės administracijos direktoriui. Sprendimą dėl medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projekto patvirtinimo savivaldybės administracijos direktorius priima ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo projekto gavimo. Neatsiejamos tvirtinamo medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projekto dalys yra medžioklės plotų vieneto planas su pažymėtomis teritorijomis, kuriose medžioti draudžiama pagal šio Įstatymo 7 straipsnio 2 dalies nuostatas, ir priedas, kuriame nustatyti medžioklės plotų dydis ir pasiskirstymas pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 63-2235 (2005-05-19), i. k. 1051000NUTARG053456           

Nr. XI-824, 2010-05-18, Žin., 2010, Nr. 63-3101 (2010-05-31), i. k. 1101010ISTA00XI-824

Nr. XII-372, 2013-06-18, Žin., 2013, Nr. 67-3335 (2013-06-26), i. k. 1131010ISTA0XII-372

 

 1. Medžioklės plotų vienetų, siūlomų sudaryti daugiau kaip vienos savivaldybės teritorijoje, sudarymo projektai rengiami kartu su kitų savivaldybių atitinkamomis komisijomis. Jeigu medžioklės plotų vieneto ribos peržengia vienos savivaldybės ribas, tokio medžioklės plotų vieneto sudarymo projektas turi būti patvirtintas visose savivaldybėse, į kurių teritoriją jis įsiterpia.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-824, 2010-05-18, Žin., 2010, Nr. 63-3101 (2010-05-31), i. k. 1101010ISTA00XI-824

 

 1. Medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projekto rengimo metu ir vėliau gautus žemės sklypų savininkų sprendimus, nurodytus šio Įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje, komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo žemės sklypo savininko sprendimo gavimo perduoda Aplinkos apsaugos departamentui ir medžioklės plotų naudotojui, jeigu šio Įstatymo 10 straipsnyje nurodytas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete konkrečiam asmeniui jau yra išduotas. Prieš perduodama žemės sklypo savininko sprendimą, komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti kreipiasi į Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją prašydama pateikti informaciją apie nuosavybės teises į žemės sklypą. Tik įsitikinusi, kad sprendimą pateikė žemės sklypo savininkas arba reikiamus įgaliojimus turintis asmuo, komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti sprendimą perduoda Aplinkos apsaugos departamentui ir medžioklės plotų naudotojui. Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti veiksmus, susijusius su žemės sklypų savininkų sprendimais, nurodytais šio Įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje, reglamentuoja Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatai. Aplinkos apsaugos departamentas žemės sklypo savininko sprendimą, gautą anksčiau, negu yra išduotas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, prideda prie medžioklės plotų naudotojui išduodamo leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete. Žemės sklypų savininkų sprendimai yra privalomi medžioklės plotų naudotojams, kaip jų laikomasi, kontroliuoja Aplinkos apsaugos departamentas. Tuo atveju, kai žemės sklypo savininkas pateikia sprendimą nustatyti papildomas medžiojimo sąlygas jam priklausančiame žemės sklype, medžioklės plotų naudotojas laikinai negali medžioti šiame žemės sklype tol, kol jis su žemės sklypo savininku sudarys rašytinę sutartį, nustatančią papildomas medžiojimo sąlygas, ir ją perduos Aplinkos apsaugos departamentui.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-372, 2013-06-18, Žin., 2013, Nr. 67-3335 (2013-06-26), i. k. 1131010ISTA0XII-372

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-779, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18833

 

9 straipsnis. Medžioklėtvarkos projektas

 1. Visiems šio Įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka sudarytiems medžioklės plotų vienetams gali būti parengiami medžioklėtvarkos projektai, kuriuose, atlikus medžioklės plotų bioekologinių sąlygų bei jų pokyčių tyrimą, nustatoma:

1) pagrindinės medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo sąlygos (didžiausias ir mažiausias leistinas medžiojamųjų gyvūnų gausumas, privalomos įgyvendinti biotechninės priemonės bei kitos sąlygos, būtinos išlaikyti gyvybingas medžiojamųjų gyvūnų populiacijas bei išvengti didelės šių gyvūnų daromos žalos žemės, miškų ir žuvininkystės ūkiams, kitiems žmogaus ūkinės veiklos objektams);

2) siūlymai pakeisti medžioklės plotų vienetų ribas, jeigu tai yra būtina siekiant užtikrinti racionalų medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą bei atsižvelgiant į įvykusius teritorijos naudojimo pokyčius;

3) patikslinti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą mokėtini mokesčiai, atsižvelgiant į medžioklės plotų bioekologinių savybių pasikeitimą.

 1. Šio Įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje numatytu atveju sudarytam naujam medžioklės plotų vienetui medžioklėtvarkos projektas turi būti parengtas per vienus metus nuo šio Įstatymo 8 straipsnio 9 ir 10 dalyse nustatyta tvarka parengto ir atitinkamos savivaldybės administracijos direktoriaus priimto sprendimo sudaryti naują medžioklės plotų vienetą priėmimo. Parengus medžioklėtvarkos projektą, tikslinamos medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo sąlygos, nurodytos pagal šio Įstatymo 10 straipsnyje nustatytą tvarką išduotame leidime naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-372, 2013-06-18, Žin., 2013, Nr. 67-3335 (2013-06-26), i. k. 1131010ISTA0XII-372

Nr. XIII-1471, 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-19, i. k. 2018-14699

 

10 straipsnis. Leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimas

 1. Leidimai naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išduodami Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių piliečiams, asmenims be pilietybės ir Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims. Užsienio juridiniams asmenims leidimai naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete gali būti išduodami, jei Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nustato šį reikalavimą. Leidimo gavėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) per paskutinius 5 metus jam nebuvo panaikintas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete;

2) turi Lietuvos Respublikoje išduotą medžiotojo bilietą, ne mažesnį kaip 5 metų nepertraukiamą medžiotojo stažą ir medžiotojo selekcininko kvalifikaciją (tik fiziniams asmenims) ir nėra pažeidęs šio Įstatymo 14 straipsnio 6 dalies reikalavimų;

3) nėra pažeidęs šio Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies reikalavimų.

 1. Leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius konkrečiame medžioklės plotų vienete išduoda Aplinkos apsaugos departamentas, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka organizuodamas leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkursą, išskyrus atvejus, kai:

1) Aplinkos ministerijos siūlymu leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išduodamas biologinio profilio mokslo ir mokymo įstaigoms, vykdančioms laukinės gyvūnijos, jos gyvenamosios aplinkos ir medžioklės mokslinius tyrimus, studentų, medžiotojų arba siekiančių jais tapti asmenų mokymą, arba miškų urėdijai profesionaliai medžioklei plėtoti, medžioklės turizmui organizuoti bei specialioms medžiojamųjų gyvūnų populiacijų gausinimo priemonėms įgyvendinti;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2637, 2019-12-10, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20659

 

2) Žemės ūkio ministerijos siūlymu leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išduodamas žuvininkystės tvenkinių naudotojams;

3) leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išduodamas medžioklės plotų naudotojams šio Įstatymo 22 straipsnyje nustatyta tvarka;

4) leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išduodamas medžiotojui ar grupės medžiotojų įsteigtam juridiniam asmeniui šio Įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje numatytu naujo medžioklės plotų vieneto sudarymo atveju.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-1471, 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-19, i. k. 2018-14699

 

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-779, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18833

 

 1. Leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išduodamas tik vienam medžioklės plotų naudotojui ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.
 2. Išduodamame leidime naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius tam tikrame medžioklės plotų vienete turi būti nurodoma:

1) medžioklės plotų vienetas ir medžioklės plotų naudotojas, kuriam išduodamas leidimas;

2) sąlygos ir apribojimai dėl žemės, miško ir vandens telkinių naudojimo medžiojant, taikant biotechnines priemones, statant ir eksploatuojant medžioklės įrenginius;

3) leidimo galiojimo laikas, jo panaikinimo bei galiojimo pratęsimo sąlygos;

4) medžioklėtvarkos projektu nustatytos medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo sąlygos.

 1. Pasibaigus leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete laikotarpiui, kuriam jis buvo išduotas, jeigu šio leidimo gavėjas tinkamai vykdė visas jame nustatytas sąlygas ir pasibaigus šio leidimo galiojimui per 2 mėnesius pateikė prašymą pratęsti jo galiojimo laiką, šis leidimas pratęsiamas.

 

11 straipsnis. Leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete galiojimo pabaiga

 1. Leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete galiojimas pasibaigia:

1) pasibaigus laikotarpiui, kuriam jis buvo išduotas, ir nepratęsus jo galiojimo;

2) mirus fiziniam asmeniui arba likvidavus juridinį asmenį, kuriam buvo išduotas leidimas;

3) jei medžioklės plotų vieneto plotas neatitinka šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyto minimalaus dydžio arba medžioklės plotų vieneto vientisumo kriterijų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-372, 2013-06-18, Žin., 2013, Nr. 67-3335 (2013-06-26), i. k. 1131010ISTA0XII-372

 

4) kai leidimą panaikina jį išdavusi institucija dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodytų priežasčių.

 1. Leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete panaikinamas, jeigu medžioklės plotų naudotojas:

1) nesilaikė medžioklę reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, šiurkščiai arba sistemingai juos pažeisdamas;

2) ilgiau kaip 6 mėnesius nemokėjo mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą;

3) nesilaikė leidime nurodytų medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo sąlygų;

4) ilgiau kaip 3 mėnesius nuo leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete sustabdymo dėl priežasčių, nurodytų šio Įstatymo 19 straipsnyje, dienos neatlygino žemės, miško ar vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos;

5) pateikia rašytinį prašymą panaikinti leidimą.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-1471, 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-19, i. k. 2018-14699

 

12 straipsnis. Medžioklės plotų naudotojų teisės ir pareigos

 1. Medžioklės plotų naudotojai turi teisę:

1) leidime naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete nurodytomis sąlygomis medžioti ir kitomis Laukinės gyvūnijos įstatyme nustatytomis laukinės gyvūnijos naudojimo rūšimis naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius;

2) saugoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, gausinti juos, gerinti medžiojamųjų gyvūnų gyvenamosios aplinkos sąlygas;

3) susitarę su žemės sklypų savininkais ir valdytojais, vykdyti jų žemėje biotechnines priemones, statyti ir eksploatuoti medžioklės įrenginius, įrengti aptvarus medžiojamiesiems gyvūnams laikyti;

4) Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo nustatyta tvarka gauti finansinę pagalbą medžiojamųjų gyvūnų gyvenamosios aplinkos sąlygoms gerinti, retų ir nykstančių medžiojamųjų gyvūnų rūšių populiacijoms atkurti, laukinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių (epizootijų) likvidavimo priemonėms ir kitiems šiuose teisės aktuose numatytiems tikslams;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. IX-1612, 2003-06-10, Žin., 2003, Nr. 61-2765 (2003-06-27), i. k. 1031010ISTA0IX-1612

 

5) pratęsti leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete.

 1. Medžioklės plotų naudotojai privalo:

1) racionaliai naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, globoti medžiojamuosius gyvūnus ir saugoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius nuo neteisėto naudojimo;

2) naudodami medžiojamųjų gyvūnų išteklius, laikytis šio Įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžiojimą ir medžioklę, reikalavimų, taip pat leidime naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete nustatytų sąlygų;

3) gauti žemės sklypo savininko sutikimą ar valdytojo leidimą arba sudaryti su juo atitinkamą sutartį dėl biotechninių priemonių taikymo ir stacionarių medžioklės įrenginių statymo bei eksploatavimo jo žemėje;

4) Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka vykdyti medžiojamųjų gyvūnų išteklių tyrimo darbus;

5) Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka teikti medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimo ataskaitas;

6) Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka mokėti mokesčius už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą;

7) užtikrinti privačios žemės sklypo savininko teisę, numatytą šio Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje;

8) nemedžioti žemės sklypuose, kuriuose jų savininkai nusprendė uždrausti medžioti, kreiptis į žemės sklypo savininką, kuris nusprendė nustatyti papildomas medžiojimo jam priklausančiame sklype sąlygas, dėl šias sąlygas nustatančios rašytinės sutarties sudarymo ir nemedžioti šiame žemės sklype tol, kol papildomas medžiojimo sąlygas nustatanti rašytinė sutartis bus sudaryta ir perduota Aplinkos apsaugos departamentui, o vėliau – laikytis šioje rašytinėje sutartyje nustatytų sąlygų.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-372, 2013-06-18, Žin., 2013, Nr. 67-3335 (2013-06-26), i. k. 1131010ISTA0XII-372

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-779, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18833

 

13 straipsnis. Žemės sklypų savininkų teisės, susijusios su medžioklės plotų vienetų sudarymu ir medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimu juose

 1. Privačios žemės sklypo savininkas, turintis medžiotojo bilietą ir konkrečiame medžioklės plotų vienete nuosavybės teise valdantis ne mažiau kaip 15 ha miško ar žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kuriame medžioklė neuždrausta, tais atvejais, kai šio medžioklės plotų vieneto naudotojas yra asmenis vienijanti asociacija, turi teisę tapti šios asociacijos nariu, prisiimdamas visas asociacijos įstatuose numatytas pareigas ir teises, o medžioklės plotų naudotojas (asociacija) priima sprendimą dėl šio savininko priėmimo į asociacijos narius per 30 dienų nuo jo prašymo pateikimo dienos. Jeigu medžioklės plotų naudotojas (asociacija) raštu atsisako šioje dalyje nurodytą privačios žemės sklypo savininką priimti į savo narius arba kai medžioklės plotų naudotojas nėra asociacija, šis savininkas, šiame medžioklės plotų vienete nuosavybės teise valdantis ne mažiau kaip 15 ha miško ar žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kuriame medžioklė neuždrausta, turi teisę proporcingai nuosavybės teise valdomo žemės sklypo plotui naudoti jame medžiojamųjų gyvūnų išteklius (medžioti) sudaręs sutartį su medžioklės plotų naudotoju dėl šiam privačios žemės sklypo savininkui skiriamų sumedžioti gyvūnų skaičiaus nustatymo tvarkos, dėl tiesioginių ir proporcingų medžioklės plotų naudotojo išlaidų, susijusių su medžiojamosios gyvūnijos apsauga, medžioklės plotų priežiūra ir medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos atlyginimu, kompensavimo tvarkos, dėl medžioklės dokumentų išdavimo šiam privačios žemės sklypo savininkui ir jų grąžinimo, dėl kitų medžioklės organizavimo tvarkos reikalavimų vykdymo. Rekomendacijas dėl tipinių šioje dalyje nurodytos sutarties sąlygų nustato aplinkos ministras. Medžioklės plotų naudotojas per 30 dienų nuo privačios žemės sklypo savininko prašymo gavimo dienos privalo parengti šioje dalyje numatytos sutarties projektą ir pasiūlymą ją sudaryti pateikti šiam privačios žemės sklypo savininkui. Tais atvejais, kai privačios žemės sklypo savininkas, pateikus medžioklės plotų naudotojo (asociacijos) įgalioto organo sprendimą priimti jį į šios asociacijos narius, atsisako arba nevykdo sąlygų tapti medžioklės plotų naudotojo (asociacijos) nariu, šios dalies nuostatos dėl teisės sudaryti sutartį su medžioklės plotų naudotoju dėl medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo (medžiojimo) netaikomos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1471, 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-19, i. k. 2018-14699

 

 1. Privačios žemės sklypo savininkas, kurio žemė nepatenka į šio Įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytas teritorijas ir šio Įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka yra numatoma priskirti arba yra priskirta medžioklės plotų vienetui, medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo metu, taip pat bet kuriuo metu vėliau turi teisę uždrausti medžioti jam priklausančiame žemės sklype, panaikinti ankstesnį draudimą medžioti arba nustatyti papildomas medžiojimo jam priklausančiame žemės sklype sąlygas. Žemės sklypo savininkas rašytinį sprendimą uždrausti medžioti jam priklausančiame žemės sklype, panaikinti ankstesnį draudimą medžioti arba nustatyti papildomas medžiojimo jam priklausančiame žemės sklype sąlygas turi pateikti atitinkamos savivaldybės komisijai medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti. Pateikdamas savo sprendimą, žemės sklypo savininkas turi nurodyti jam priklausančio žemės sklypo kadastrinį numerį ir nuosavybės teises į sklypą patvirtinantį dokumentą. Žemės sklypo savininkui pateikus sprendimą nustatyti papildomas medžiojimo sąlygas, medžioklė jam priklausančiame žemės sklype yra laikinai draudžiama, o medžioklės plotų naudotojas turi kreiptis į žemės sklypo savininką dėl papildomas medžiojimo sąlygas nustatančios rašytinės sutarties sudarymo ir šios sutarties kopiją perduoti Aplinkos apsaugos departamentui.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-779, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18833

 

 1. Pavienis medžiotojas arba juridinį asmenį įsteigusi grupė medžiotojų, kurie nuosavybės teise valdo daugiau kaip 1 000 ha bendro ploto susisiekiančius žemės sklypus, kuriuose medžioklė neuždrausta, gali pateikti šio Įstatymo 8 straipsnyje nurodytai komisijai prašymą jų nuosavybės teise valdomos žemės pagrindu sudaryti naują medžioklės plotų vienetą, atitinkantį šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Ši komisija, įsitikinusi, kad šį prašymą pateikęs medžiotojas ar juridinį asmenį įsteigusi grupė medžiotojų nuosavybės teise valdo ne mažiau kaip 1 000 ha bendro ploto susisiekiančius žemės sklypus, kuriuose medžioklė neuždrausta, vadovaudamasi šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytais principais ir kriterijais, įvertina, ar prijungiant ar atskiriant medžioklės plotų dalis, tačiau nepanaikinant esamų gretimų medžioklės plotų vienetų galima sudaryti ne mažesnį kaip 1 000 ha naują medžioklės plotų vienetą, kuriame ne mažiau kaip 70 procentų žemės ploto nuosavybės teise priklausytų prašymą sudaryti naują medžioklės plotų vienetą pateikusiam medžiotojui ar juridinį asmenį įsteigusiai medžiotojų grupei. Kai toks naujas medžioklės plotų vienetas sudaromas, prašymą pateikusiam medžiotojui ar grupės medžiotojų įsteigtam juridiniam asmeniui leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius šiame medžioklės plotų vienete išduodamas be šio Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje numatyto konkurso. Šiuo atveju išduodamo leidimo įsigaliojimas numatomas nuo kito medžioklės sezono pirmos dienos. Sudarant naują medžioklės plotų vienetą šioje dalyje nustatyta tvarka, kartu parengiamas ir patvirtinamas esamo gretimo medžioklės plotų vieneto, kurio plotas sumažėja dėl naujo medžioklės plotų vieneto sudarymo, ribų pakeitimo projektas šio Įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka. Leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius esamame gretimame medžioklės plotų vienete atitinkamai pakeičiamas ir išduodamas be šio Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje numatyto konkurso. Šioje dalyje nustatyta tvarka sudaryto naujo medžioklės plotų vieneto naudotojas sutartiniais pagrindais kompensuoja esamo gretimo medžioklės plotų vieneto, kurio medžioklės plotų dalis buvo atskirta ar prijungta sudarant šį naują medžioklės plotų vienetą, naudotojui toje medžioklės plotų dalyje paliekamų stacionarių medžioklės įrenginių vertę.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1471, 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-19, i. k. 2018-14699

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-372, 2013-06-18, Žin., 2013, Nr. 67-3335 (2013-06-26), i. k. 1131010ISTA0XII-372

 

TREČIASIS SKIRSNIS

TEISĖ MEDŽIOTI. MEDŽIOTOJO BILIETAS

 

14 straipsnis. Teisės medžioti suteikimas ir medžiotojo bilieto išdavimas

 1. Teisė medžioti suteikiama ir medžiotojo bilietas išduodamas Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems užsieniečiams ir asmenims be pilietybės, atitinkantiems šiuos reikalavimus:

1) sulaukusiems 18 metų;

2) baigusiems medžiotojų mokymo kursus ir atlikusiems 1 metų stažuotę pagal Aplinkos ministerijos nustatytą programą, išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentus, kuriems pagal jų mokymo programas buvo dėstomi medžioklės pagrindų kursai;

3) išlaikiusiems medžioklės egzaminą pagal Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką ir programą.

 1. Teisė medžioti nesuteikiama ir medžiotojo bilietas neišduodamas asmenims, kurie:

1) serga sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame sąraše nurodytomis ligomis ar turi šiame sąraše nurodytų fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklu;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1915, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00848

 

2) teisti už tyčinius nusikaltimus, jei dar neišnykęs ar nepanaikintas teistumas;

3) atlieka bausmę už nusikalstamas veikas;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2640, 2016-09-27, paskelbta TAR 2016-10-06, i. k. 2016-24674

 

4) padarė administracinį nusižengimą, susijusį su medžioklę ar žvejybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nesilaikymu, neteisėtu ginklo panaudojimu, jeigu nuo administracinės nuobaudos ar (ir) administracinio poveikio priemonės įvykdymo pabaigos praėjo mažiau kaip 1 metai;

TAR pastaba. 14 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatos taikomos ir tais atvejais, kai padaryti administraciniai teisės pažeidimai, numatyti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse, patvirtintame 1984 m. įstatymu Nr. X-4449.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2640, 2016-09-27, paskelbta TAR 2016-10-06, i. k. 2016-24674

 

5) neturi nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikos teritorijoje;

6) kitais teisės aktuose numatytais atvejais.

 1. Medžioklės egzaminą organizuoja ir teisę medžioti suteikia Aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-824, 2010-05-18, Žin., 2010, Nr. 63-3101 (2010-05-31), i. k. 1101010ISTA00XI-824

Nr. XIII-779, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18833

Nr. XIII-1471, 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-19, i. k. 2018-14699

 

 1. Aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija:

1) aplinkos ministro nustatyta tvarka išduoda medžiotojų bilietus;

2) šio Įstatymo 16 straipsnyje nustatytais atvejais panaikina asmenims suteiktą teisę medžioti ir aplinkos ministro nustatyta tvarka paima medžiotojo bilietą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-824, 2010-05-18, Žin., 2010, Nr. 63-3101 (2010-05-31), i. k. 1101010ISTA00XI-824

Nr. XIII-779, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18833

Nr. XIII-1471, 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-19, i. k. 2018-14699

 

 1. Medžiotojo teisės:

1) šio Įstatymo nustatyta tvarka gauti leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete;

2) medžioklės plotų naudotojams leidus ar pakvietus, jų ir Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka medžioti šių naudotojų naudojamuose medžioklės plotuose.

 1. Medžiotojo pareigos:

1) laikytis šio Įstatymo, Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, taip pat racionalios ir etiškos medžioklės reikalavimų;

2) neteko galios nuo 2019-01-01;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1471, 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-19, i. k. 2018-14699

 

3) medžiojant turėti su savimi medžiotojo bilietą bei kitus Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatytus dokumentus;

4) pristatyti į medžioklės trofėjų apžiūras sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų trofėjus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-372, 2013-06-18, Žin., 2013, Nr. 67-3335 (2013-06-26), i. k. 1131010ISTA0XII-372

 

 1. Asmenys, turintys užsienio šalyse išduotus analogiškus medžiotojo bilietui dokumentus, turi šio straipsnio 5 ir 6 dalyse numatytas teises ir pareigas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1471, 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-19, i. k. 2018-14699

 

 1. Asmenų, nurodytų šio straipsnio 7 dalyje, turimi analogiški medžiotojo bilietui dokumentai, turi būti pripažinti Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

15 straipsnis. Medžiotojų mokymas

 1. Asmenims, kurie rengiasi medžioklės egzaminui, medžiotojų mokymo kursus rengia medžiotojų asociacijos, vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius, ir biologinio profilio mokslo ir mokymo įstaigos.
 2. Medžiotojų asociacijos, vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius, biologinio profilio mokslo ir mokymo įstaigos pagal aplinkos ministro patvirtintas mokymo programas ir tvarką ruošia medžiotojus selekcininkus, medžioklės trofėjų ekspertus, ekspertus kinologus ir suteikia atitinkamą kvalifikaciją.
 3. Medžiotojų asociacijos, vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius, aplinkos ministro nustatyta tvarka organizuoja savo narių saugaus elgesio medžioklėje ir šaudymo įgūdžių ugdymą ir reguliarų žinių ir įgūdžių patikrinimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1471, 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-19, i. k. 2018-14699

 

16 straipsnis. Teisės medžioti panaikinimas

 1. Teisę medžioti Aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos panaikina:

1) asmenims, kurie serga sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame sąraše nurodytomis ligomis ar turi šiame sąraše nurodytų fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklu;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1915, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00848

 

2) asmenims, kuriems teisė medžioti buvo suteikta pažeidus šio Įstatymo reikalavimus.

 1. Aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijoms pasiūlymus dėl asmenims suteiktos teisės medžioti panaikinimo gali pateikti Aplinkos apsaugos departamentas, policija, atitinkamos gydymo įstaigos, kai paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1471, 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-19, i. k. 2018-14699

 

 1. Administracinių nusižengimų bylas dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių ir kitų medžioklę reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka nagrinėja ir teisę medžioti atima aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3200, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15393

 

 1. Aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos informaciją apie priimtus sprendimus panaikinti asmenims suteiktą teisę medžioti ir kitos institucijos informaciją apie medžiotojams skirtas nuobaudas privalo pateikti Aplinkos ministerijai ir medžiotojų asociacijoms, kurių nariai yra šie asmenys.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1471, 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-19, i. k. 2018-14699

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-779, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18833

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS IR MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ
PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMAS

 

17 straipsnis. Teisinė atsakomybė

Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Įstatymo reikalavimus, atsako civiline, administracine arba baudžiamąja tvarka.

 

18 straipsnis. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos atlyginimas

 1. Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytais atvejais atlygina medžioklės plotų naudotojai arba valstybės vardu šio straipsnio 4 dalyje nurodytos institucijos, jeigu neįrodoma, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusio asmens tyčios ir kitų Civilinio kodekso 6.253 straipsnyje nurodytų veiksmų.
 2. Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą pagal Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų patvirtintą Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodiką apskaičiuoja atitinkamos savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta nuostolių skaičiavimo komisija.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-372, 2013-06-18, Žin., 2013, Nr. 67-3335 (2013-06-26), i. k. 1131010ISTA0XII-372

 

 1. Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkams, valdytojams ir naudotojams dėl žemės ūkio pasėlių, miško ir hidrotechnikos įrenginių pakenkimo atlygina medžioklės plotų naudotojas šiais atvejais, kai:

1) žalos žemės ūkio pasėliams ar hidrotechnikos įrenginiams padaro kanopiniai žvėrys ar bebrai, jeigu juos medžioti nėra uždrausta ištisus metus;

2) kanopiniai žvėrys ar bebrai padaro žalos miškui, jeigu juos medžioti nėra uždrausta ištisus metus ir jeigu pagal Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų patvirtintą Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodiką apskaičiuota stipriai pažeistų bei žuvusių tikslinės rūšies medelių jaunuolynuose dalis viršija 20 procentų arba vyresnio amžiaus medynuose stipriai pažeistų perspektyvių tikslinės rūšies medžių dalis viršija 10 procentų ir jeigu neįvykdomi žvėrių, kurių sumedžiojimas yra limituojamas, sumedžiojimo limitai.

 1. Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo nustatyta tvarka valstybės vardu šiuose teisės aktuose nurodytos institucijos atlygina laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkams, valdytojams ir naudotojams, kai pakenkdami žemės ūkio pasėliams, miškui ir hidrotechnikos įrenginiams ją padarė medžiojamieji gyvūnai, kuriuos medžioti yra uždrausta ištisus metus, arba kai žalą ūkiniams gyvūnams padarė vilkai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1612, 2003-06-10, Žin., 2003, Nr. 61-2765 (2003-06-27), i. k. 1031010ISTA0IX-1612

Nr. XII-372, 2013-06-18, Žin., 2013, Nr. 67-3335 (2013-06-26), i. k. 1131010ISTA0XII-372

 

 1. Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo išsiųsdami rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo. Seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie padarytą žalą, privalo tą pačią dieną pranešti medžioklės plotų naudotojui ir per 7 dienas organizuoti žalos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms.
 2. Lėšos už laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą turi būti sumokėtos per vieną mėnesį nuo žalos dydžio apskaičiavimo dienos. Šalis, nesutinkanti su apskaičiuotu žalos dydžiu, turi teisę Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka nuostolių skaičiavimo komisijos sprendimą apskųsti teismui.
 3. Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala neatlyginama, jeigu ji padaryta žemės sklypuose, kuriuose jų savininkas šio Įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka uždraudė medžioti.
 4. Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala žemės sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams, kurių žemės ūkio pasėliams buvo padaryta žalos, atlyginama, jeigu žemės ūkio pasėlių savininkas augina pasėlius pagal agrotechninius reikalavimus ir vykdo pasėlių apsaugojimo nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos priemones, patvirtintas Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikoje.

 

19 straipsnis. Leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete galiojimo sustabdymas, kai neatlyginama medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala

Medžioklės plotų naudotojui, delsiančiam per šio Įstatymo 18 straipsnio 6 dalyje arba kitą įsigaliojusiu teismo sprendimu nustatytą terminą atlyginti medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą, seniūnijos seniūno teikimu Aplinkos apsaugos departamentas turi teisę 3 mėnesiams sustabdyti leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete galiojimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-779, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18833

 

PENKTASIS SKIRSNIS

TARPTAUTINĖS SUTARTYS

 

20 straipsnis. Tarptautinių sutarčių taikymas

Jeigu Lietuvos Respublikos ratifikuotos tarptautinės sutartys numato kitokius reikalavimus medžioklei, negu šis Įstatymas, yra taikomos tarptautinių sutarčių nuostatos.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21 straipsnis. Šio Įstatymo įsigaliojimas

 1. Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. spalio 1 d.
 2. Šio Įstatymo 6 straipsnis įsigalioja priėmus Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo pakeitimo įstatymą.
 3. Šio Įstatymo 8 straipsnio 1, 2 ir 6 dalys bei 11 straipsnio 1 dalies 3 punktas įsigalioja nuo 2003 m. balandžio 1 d.
 4. Šio Įstatymo 15 straipsnio 3 dalis ir 14 straipsnio 8 dalis įsigalioja nuo 2004 m. balandžio 1 d.

 

22 straipsnis. Šio Įstatymo 8 ir 10 straipsnių įgyvendinimas

 1. Šio Įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nurodyta komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti ir jų riboms pakeisti nurodytu būdu kiekvienoje savivaldybėje turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šio Įstatymo įsigaliojimo.
 2. Medžioklės plotų naudotojai, naudoję medžioklės plotus iki šio Įstatymo įsigaliojimo ir naudoję juos nepažeisdami teisės aktų reikalavimų, iki 2003 m. balandžio 1 d. pateikia prašymus šio Įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nurodytai komisijai, ir jų naudojami medžioklės plotai pripažįstami medžioklės plotų vienetais bei leidimai naudoti juose medžiojamųjų gyvūnų išteklius išduodami laikantis medžioklės plotų naudojimo tęstinumo, vadovaujantis šiame straipsnyje nustatyta tvarka.
 3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti medžioklės plotų naudotojai kartu su atitinkamu prašymu turi pateikti:

1) Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatų nustatyta tvarka įregistruotas medžioklės plotų nuomos sutartis, sudarytas su žemės sklypų savininkais ir valdytojais, su išsinuomotų medžioklės plotų schemomis;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-372, 2013-06-18, Žin., 2013, Nr. 67-3335 (2013-06-26), i. k. 1131010ISTA0XII-372

 

2) medžioklės plotų, esančių valstybinėje žemėje, skyrimą patvirtinančius dokumentus (tik profesionalios medžioklės plotų ir mokslo ir mokymo medžioklės plotų atveju);

3) rašytinius medžioklės plotų ribų suderinimo su visais gretimų medžioklės plotų naudotojais protokolus, jeigu jie buvo surašyti, pagal kuriuos patvirtinamos faktiškos medžioklės plotų vienetų ribos, arba remdamiesi šiais protokolais besiribojančių medžioklės plotų naudotojai koreguoja medžioklės plotų ribas siekdami šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų;

4) kitus dokumentus, patvirtinančius teisėtą medžioklės plotų naudojimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 63-2235 (2005-05-19), i. k. 1051000NUTARG053456           

 

 1. Šio Įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nurodyta komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti, priimdama sprendimą dėl į medžioklės plotų vienetą siūlomų įtraukti teritorijų, dėl kurių naudojimo šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodyti dokumentai nepateikti arba pateikti ne visi, atsižvelgia į šio straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytuose dokumentuose pateiktus siūlymus arba medžioklės plotų vieneto ribas nustato atsižvelgdama į šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus tikslus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-372, 2013-06-18, Žin., 2013, Nr. 67-3335 (2013-06-26), i. k. 1131010ISTA0XII-372

 

 1. Medžioklės plotų, naudotų iki šio Įstatymo įsigaliojimo pagal šio straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus ir atitinkančių šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje keliamus reikalavimus, ribos yra nekeistinos, išskyrus atvejus, kai besiribojančių medžioklės plotų vienetų naudotojai rašytiniu medžioklės plotų ribų suderinimo protokolu prašo nustatyti kitokias ribas, siekdami šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų.
 2. Mažesnių kaip 1 000 ha medžioklės plotų naudotojai su gretimų medžioklės plotų naudotojais gali susitarti dėl medžioklės plotų padidinimo iki 1 000 ha arba šių plotų sujungimo, tai įformindami šio straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytu dokumentu ir šio Įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje numatytai komisijai medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti pateikdami bendrą prašymą dėl medžioklės plotų pripažinimo medžioklės plotų vienetu. Jeigu iki 2003 m. balandžio 1 d. nesusitarta dėl medžioklės plotų vieneto padidinimo iki nurodyto dydžio, sprendimą dėl medžioklės plotų vienetų ribų nustatymo, atsižvelgdama į šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus tikslus, priima komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti. Jeigu po šio sprendimo priėmimo mažesnių kaip 1 000 ha medžioklės plotų naudotojai netenka galimybės toliau naudoti medžioklės plotus, jų patirti nuostoliai atlyginami išmokant vienkartinę kompensaciją, lygią pajamoms, kurios per 5 metus galėjo būti gautos iš medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo. Teisę į šių nuostolių atlyginimą turi ir žemės sklypų savininkai, netekę galimybės toliau nuomoti medžioklei žemės plotus pagal medžioklės plotų nuomos sutartis, sudarytas iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 1132 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 425 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ įsigaliojimo (2002 m. liepos 20 d.). Žemės sklypų savininkams, nuomojusiems medžioklės plotus pagal medžioklės plotų nuomos sutartis, išmokama vienkartinė kompensacija, lygi nuompinigiams, kurie galėjo būti gauti nuomojant žemės sklypo savininkui priklausančius medžioklės plotus per medžioklės plotų nuomos sutartyje numatytą terminą, bet ne ilgiau kaip per 5 metus, taikant tuo metu galiojusius valstybei priklausančių medžioklės plotų nuomos tarifus pagal medžioklės plotų kategorijas. Medžioklės plotų naudotojams ir privačios žemės sklypų savininkams mokamų kompensacijų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Straipsnio dalies pakeitimai:

2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 63-2235 (2005-05-19), i. k. 1051000NUTARG053456           

Nr. XII-372, 2013-06-18, Žin., 2013, Nr. 67-3335 (2013-06-26), i. k. 1131010ISTA0XII-372

 

 1. Iki tol, kol medžioklės plotai bus pripažinti medžioklės plotų vienetais pagal jų naudojimo tęstinumą, privaloma laikytis šio Įstatymo 8 straipsnio 9, 10 ir 11 dalyse nustatytų sąlygų.

TAR pastaba. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 22 straipsnio 7 dalis ta apimtimi, kuria įtvirtinta, kad iki tol, kol medžioklės plotai bus pripažinti medžioklės plotų vienetais pagal jų naudojimo tęstinumą, privaloma laikytis: 1) Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 9 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, jog privačios žemės sklypo savininkas apie tai, kad jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą ketinama naudoti medžiojimui, informuojamas ne tiesiogiai, o tik atitinkamos savivaldybės komisijai apie parengtą preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projektą paskelbus šalies bei vietinėje spaudoje; 2) Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 9 dalies ta apimtimi, kuria nustatytas 1 mėnesio terminas, per kurį šio įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys atitinkamos savivaldybės komisijai raštu gali pateikti reikalavimus dėl medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projekto; 3) Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 9 dalies nuostatos „Pasikeitus žemės sklypo savininkui, toks pareiškimas gali būti pateikiamas per seniūniją, kurioje yra šis žemės sklypas, per 1 mėnesį po nuosavybės teisės įregistravimo Nekilnojamojo turto registre“; 4) Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 10 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, kad komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti gali ir neatsižvelgti į privačios žemės, miško, vandens telkinio savininko valią, kad jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, miške, vandens telkinyje nebūtų medžiojama, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims.

Straipsnio dalies pakeitimai:

2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 63-2235 (2005-05-19), i. k. 1051000NUTARG053456           

 

 1. Medžioklės plotuose, dėl kurių įtraukimo į medžioklės plotų vienetus nepateikiami šio straipsnio 2 dalyje nurodyti prašymai iki 2003 m. balandžio 1 d., medžioklės plotų vienetai sudaromi arba šie plotai prie kitų sudarytų medžioklės plotų vienetų prijungiami šio Įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka.
 2. Medžioklės plotų naudotojams, kurių medžioklės plotai šiame straipsnyje nustatyta tvarka buvo pripažinti medžioklės plotų vienetais, leidimai naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius šiuose vienetuose išduodami be šio Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje numatyto konkurso.

 

23 straipsnis. Pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į šio Įstatymo ir kai kurių jo straipsnių įsigaliojimo terminus, parengia ir patvirtina šiam Įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                               VALDAS ADAMKUS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1612, 2003-06-10, Žin., 2003, Nr. 61-2765 (2003-06-27), i. k. 1031010ISTA0IX-1612

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 6, 12 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 63-2235 (2005-05-19), i. k. 1051000NUTARG053456               

Dėl Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies, 8 straipsnio 1, 9, 10 dalių, 13 straipsnio 2 dalies, 18 straipsnio 7 dalies ir 22 straipsnio 3, 6, 7 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-327, 2009-07-07, Žin., 2009, Nr. 85-3584 (2009-07-18), i. k. 1091010ISTA00XI-327

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-824, 2010-05-18, Žin., 2010, Nr. 63-3101 (2010-05-31), i. k. 1101010ISTA00XI-824

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5, 8, 14, 15, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-372, 2013-06-18, Žin., 2013, Nr. 67-3335 (2013-06-26), i. k. 1131010ISTA0XII-372

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2640, 2016-09-27, paskelbta TAR 2016-10-06, i. k. 2016-24674

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966 14, 16 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-779, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18833

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1471, 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-19, i. k. 2018-14699

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1915, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00848

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966 14 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2637, 2019-12-10, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20659

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3200, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15393

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966 2, 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4-1 straipsniu įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3299, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21148

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-06-05

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 53-1540, i. k. 100301MISAK00000258

 

Nauja redakcija nuo 2020-10-15:

Nr. D1-631, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21339

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. birželio 27 d. Nr. 258

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir įgyvendindamas 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/17/ES, ir 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1010,

t v i r t i n u Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles (pridedama).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                     DANIUS LYGIS

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768 redakcija)

 

MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLĖS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės (toliau – Medžioklės taisyklės) nustato medžiojamųjų gyvūnų rūšių sąrašą ir šių gyvūnų medžioklės terminus, medžioklės būdus ir jų taikymo terminus, draudžiamus ir leidžiamus naudoti įrankius, medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžiojimas yra ribojamas, sąrašą, kasmetinio jų sumedžiojimo limitų nustatymo atskiruose medžioklės plotų vienetuose ir Lietuvos Respublikoje tvarką, saugaus elgesio medžioklėje ir kitus medžiojimo reikalavimus.
 2. Medžioklės taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. akivaizdžiai sergantis gyvūnas – gyvūnas, kurio ligos požymiai matomi jo kūno išorėje;

2.2. gyvagaudžiai spąstai (gaudyklė) – medžioklės įrankis, kuriuo medžiojamasis gyvūnas pagaunamas gyvas ir nesužeistas;

2.3. gyvūnų šėryklos − stacionarūs medžioklės įrenginiai (ėdžios, pašiūrės su stogais, loviai, automatiniai ir kiti šėrimo įrenginiai, kuriuose yra daugiau kaip 100 kilogramų arba daugiau kaip 125 litrai pašarų), šėrimo aikštelės ar šėrimo vietos, kuriose išpilta daugiau kaip 100 kilogramų arba daugiau kaip 125 litrai pašarų, kai medžiojamieji gyvūnai šeriami siekiant padėti jiems išgyventi jų natūraliai mitybai nepalankiu laikotarpiu ar atitraukti juos nuo žemės ūkio pasėlių ir taip sumažinti daromą žalą;

2.4. medžiojamųjų gyvūnų jaunikliai – medžioklės sezono metu gimę (atvesti, išsiritę) medžiojamieji gyvūnai iki kito medžioklės sezono pradžios. Vėliau jie laikomi suaugusiais ir antrąjį medžioklės sezoną vadinami antramečiais, sulaukę trečiojo medžioklės sezono – trečiamečiais ir t.t.;

2.5. medžioklės lapas – dokumentas, kuriuo leidžiama jame nurodytam medžiotojui medžioti arba medžioklės vadovui organizuoti medžioklę nurodytuose medžioklės plotuose nurodytu laikotarpiu arba vykdyti medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimą teritorijose, kuriose medžioti draudžiama;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-631, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21339

 

2.6. medžioklės produkcija – sumedžioti (nušauti, sugauti gyvi ar negyvi) medžiojamieji gyvūnai, kuriems yra nustatytas leistinas jų medžioklės terminas, ar šių gyvūnų dalys;

2.7. medžioklės sezonas – laikotarpis nuo vienų metų balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 31 d. (įskaitytinai);

2.8. neatrankinis medžioklės būdas – medžioklės būdas, kuriuo medžiojant gali būti daromas neigiamas poveikis rūšiai (arba giminingų rūšių grupei) arba rūšies vienos lyties ar amžiaus grupės individams;

2.9. neperspektyvi bebravietė – vieta, kurioje dėl bebrų veiklos konkrečioje vietoje kyla grėsmė atsirasti didelei žalai statiniams, žemės ūkio ar kitoms naudmenoms, miškui, valstybės sienos linijos padėties pakitimui ar valstybės sienos apsaugos objektams ir įrenginiams, arba užtvanka yra upėse, kurių vandenimis arba krantais eina valstybės siena, ar upių, priskiriamų lašišiniams vandens telkiniams ir potencialiai galimų priskirti lašišiniams vandens telkiniams, sąrašuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 362 „Dėl vandens telkinių suskirstymo“;

2.10. teisė medžioti – asmens įgyta teisė, teisės aktų nustatyta tvarka išlaikius Medžioklės egzaminą ir gavus Lietuvos Respublikos medžiotojo bilietą. Šios teisės turėjimas nesiejamas su prievole nustatyta tvarka atlikti saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą;

2.11. Neteko galios nuo 2020-10-15

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-631, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21339

 

2.12. viliojimo vieta – medžioti tykojant ar sėlinant skirta vieta, kurioje specialioje talpoje yra ne daugiau kaip 100 kilogramų natūralios kilmės masalo (išskyrus šieną, šienainį ir laižomąją druską), kurioje medžiojamieji gyvūnai viliojami iškamšomis, muliažais, profiliais, viliokliais ir vilbynėmis, feromoniniais jaukais ar krykštėmis. Jei vienoje vietoje arba mažesniu nei 100 metrų atstumu keliose vietose medžiojamųjų gyvūnų viliojimui naudojama daugiau kaip 100 kilogramų masalo, tokia vieta (vietos) laikoma gyvūnų šėrykla. Kiekviename medžioklės plotų vienete (10 km2 (1000 ha) plote) gali būti įrengta ne daugiau kaip 10 šernų viliojimo vietų;“;

2.13. kitos Medžioklės taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Medžioklės įstatymas, Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin., 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

 1. Medžiojamieji gyvūnai skirstomi į stambiąją ir smulkiąją medžiojamąją fauną. Prie stambiosios medžiojamosios faunos priskiriami šie gyvūnai: rudoji meška, stumbras, briedis, taurusis elnias, dėmėtasis elnias, danielius, muflonas, stirna, šernas, vilkas, lūšis, kurtinys. Prie smulkiosios medžiojamosios faunos priskiriami šie gyvūnai: lapė, mangutas, paprastasis šakalas, paprastasis meškėnas, ūdra, miškinė kiaunė, akmeninė kiaunė, europinė audinė, kanadinė audinė, juodasis šeškas, barsukas, šermuonėlis, žebenkštis, pilkasis kiškis, baltasis kiškis, bebras, nutrija, ondatra, laukinės žąsys, laukinės antys, laukys, tetervinas, virbė (jerubė), kurapka, fazanas, putpelė, laukiniai karveliai, slanka, perkūno oželis, didysis kormoranas, pilkasis garnys, varniniai paukščiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-293, 2015-04-13, paskelbta TAR 2015-04-13, i. k. 2015-05737

 

 1. Medžiojamieji gyvūnai medžiojami Medžioklės taisyklių nustatyta tvarka, atsižvelgiant į populiacijų gausumą, geografinį paplitimą ir veisimosi greitį, siekiant nepakenkti pastangoms apsaugoti jas jų areale.

Medžioti leidžiama tik medžiojamuosius gyvūnus, kuriems Medžioklės taisyklėse yra nustatytas leistinas jų medžioklės terminas. Medžiojamuosius gyvūnus, kuriems nenustatytas arba pasibaigęs leistinas jų medžiojimo terminas, be atskiro Aplinkos apsaugos agentūros leidimo, išduodamo vadovaujantis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašas), ir Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 „Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės), medžioti, žudyti ir gaudyti kitais būdais draudžiama visus metus, išskyrus 15.3 papunktyje numatytus atvejus. Žvėris ir paukščius, kurie nepriskirti medžiojamiesiems, paimti iš gamtos juos sumedžiojant galima tik laikantis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo ir Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių reikalavimų. Šie reikalavimai netaikomi naikinant pelinius graužikus, kurie neįrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“, ir kurmius.

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai įstatymų nustatyta tvarka paskelbus gyvūnų užkrečiamųjų ligų epizootijų zonas ir (ar) padidintos grėsmės zonas, šiose teritorijose gali būti nustatytos papildomos gyvūnų gausos reguliavimo priemonės, būdai ir terminai siekiant užkirsti kelią šių ligų plitimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-101, 2014-02-03, paskelbta TAR 2014-02-03, i. k. 2014-00856

Nr. D1-291, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07628

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

Nr. D1-631, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21339

 

 1. TEISĖS MEDŽIOTI SUTEIKIMAS IR MEDŽIOTOJO BILIETO IŠDAVIMAS

 

 1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos (toliau šiame skyriuje – Komisija) medžioklės egzaminą organizuoja ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Informaciją apie rengiamą medžioklės egzaminą Komisija paskelbia Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) interneto svetainėje, nurodydama darbo kalendorinį grafiką, vietą, laiką ir Medžioklės taisyklių 6 punkte išvardytų dokumentų pateikimo terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-282, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10533

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

 

 1. Asmuo, pageidaujantis įgyti teisę medžioti ir kuriam pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2634) 14 straipsnio 1 dalies reikalavimus tokia teisė gali būti suteikta, privalo Komisijai iki nustatyto termino pateikti šiuos dokumentus ir jų kopijas (dokumentų originalai, įsitikinus kopijų tikrumu, grąžinami juos pateikusiam asmeniui):

6.1. asmens dokumentą su fotonuotrauka, kuriame būtų nurodyta gimimo data arba asmens kodas;

6.2. pažymėjimus apie baigtus medžiotojų mokymo kursus ir atliktą stažuotę pagal Medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510 (Žin., 2002, Nr. 97-4307; 2009, Nr. 145-6459), arba aukštojo ar aukštesniojo mokslo diplomą, liudijantį įgytą aukštąjį ar aukštesnįjį biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą, ir šio diplomo priedą apie studijų metu išklausytą specialų medžioklės kursą ir išlaikytą atitinkamą egzaminą;

6.3. prašymą Komisijai leisti laikyti medžioklės egzaminą;

6.4. pažymas, numatytas pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 1–5 punktų reikalavimus;

6.5. dvi amžių atitinkančias fotonuotraukas, skirtas dokumentams įforminti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin., 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

 

 1. Visus 6 punkte nurodytus dokumentus pateikusiems ir išlaikiusiems medžioklės egzaminą asmenims medžiotojo bilietą Komisijos pirmininkas išduoda per 30 kalendorinių dienų. Išduodamas medžiotojo bilietas turi būti patvirtintas AAD herbiniu antspaudu ir medžiotojo bilietą išduodančio asmens parašu. Už medžiotojo bilieto išdavimą arba jo pakeitimą nauju turi būti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Komisijos pirmininkas Medžiotojų bilietų išdavimo registre įrašo medžiotojo bilieto išdavimo datą, numerį, asmens, kuriam išduodamas bilietas, vardą, pavardę, gyvenamąją vietą. Registre pasirašo bilietą gavęs medžiotojas ir bilietą išdavęs asmuo, nurodydami savo vardą, pavardę ir pareigas. Pametus arba sugadinus medžiotojo bilietą, išduodamas kitas medžiotojo bilietas. Šiais atvejais išduodamame medžiotojo biliete įrašomos senajame medžiotojo biliete buvusios žymos apie medžiotojo kvalifikaciją, nurodoma data, iki kada galioja žyma apie saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą, ir patvirtinama AAD herbiniu antspaudu. Medžiotojo bilieto pavyzdinę formą tvirtina aplinkos ministras.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

Nr. D1-599, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-26, i. k. 2015-13013

Nr. D1-452, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-28, i. k. 2016-17740

Nr. D1-33, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-17, i. k. 2018-00710

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

Nr. D1-999, 2018-11-28, paskelbta TAR 2018-11-28, i. k. 2018-19174

 

 1. Kas treji metai medžiotojų organizacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius, valdymo organų sudarytos komisijos organizuoja medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą (toliau – Patikrinimas);

Saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimas atliekamas testuojant raštu. Testų klausimų programa ir turinys atitinka Medžiotojų mokymų kursų ir stažuotės programos medžioklės saugumo ir pirmosios medicininės pagalbos temų turinį. Testo klausimus tvirtina aplinkos ministras.

Testą sudaro 10 klausimų: 9 klausimai iš saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų ir 1 saugaus elgesio medžioklėje šaudymo situacija (schema). Testui spręsti skiriama 10 minučių. Testas yra išlaikytas, jei per nustatytą laiką teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 90 procentų klausimų. Neišlaikius testo, atlikti praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo neleidžiama.

Praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas atliekamas pagal Medžioklės egzamino tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510 „Dėl Medžioklės egzamino tvarkos ir programos ir Medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos patvirtinimo“, nuostatas.

Patikrinimo rezultatai fiksuojami Saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo protokole.

Protokolą pasirašo visi Patikrinimą atlikę asmenys. Pagal šį protokolą šiame punkte nurodytų komisijų pirmininkai Lietuvos Respublikos medžiotojo bilieto puslapyje „Kitos žymos“ arba kitame puslapyje įrašo žymą, kurią sudaro: užrašas „Saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas atliktas“, vardas, pavardė, parašas, data.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-565, 2011-07-14, Žin., 2011, Nr. 94-4456 (2011-07-21), i. k. 111301MISAK00D1-565

Nr. D1-282, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10533

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

 1. Asmenys, kuriems už Medžioklės taisyklių pažeidimus teisė medžioti, vykdant nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, buvo laikinai atimta, prieš atsiimdami medžiotojo bilietą privalo Komisijoje išlaikyti Medžioklės egzaminą ir pateikti tai patvirtinančią pažymą AAD. Jei asmuo minėtus teisės pažeidimus padarė būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, pasibaigus terminui iš asmens paimti dokumentai grąžinami įvykdžius išvardytus reikalavimus ir pateikus dokumentus, liudijančius, kad asmuo teisės aktų nustatyta tvarka išklausė paskaitų kursą apie alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin., 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

Nr. D1-293, 2015-04-13, paskelbta TAR 2015-04-13, i. k. 2015-05737

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

 

III. MEDŽIOKLĖS ĮRANKIAI IR PRIEMONĖS, MEDŽIOKLĖS BŪDAI IR TERMINAI

 

 1. Medžiojant leidžiama naudoti šiuos įrankius ir priemones:

10.1. įrankius:

10.1.1. ilguosius graižtvinius ir lygiavamzdžius ginklus su optiniais taikikliais ar be jų, B ir C kategorijų trumpuosius šaunamuosius ginklus. B ir C kategorijų trumpieji šaunamieji ginklai naudojami, kai siekiant nutraukti kančias, pribaigiamas sužeistas ar sužalotas arba gyvagaudžiais spąstais pagautas medžiojamasis gyvūnas;

10.1.2. tinklus, graibštus, gaudykles, užtikrinančias gyvo ir nesužeisto gyvūno pagavimą;

10.1.3. selektyviuosius spąstus, užtikrinančius staigią pagauto gyvūno žūtį;

10.1.4. medžioklinius durklus – kai, siekiant nutraukti kančias, pribaigiamas sužeistas ar sužalotas medžiojamasis gyvūnas;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

Nr. D1-631, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21339

 

10.2. priemones:

10.2.1. iškamšas, profilius, muliažus, krykštes, natūralios kilmės masalą, feromoninius ir cheminius jaukus, vilkioklius, vilbynes;

10.2.2. peilius, vėliavėles;

10.2.3. medžioklinius šunis, plėšriuosius paukščius, žirgus;

10.2.4. žiūronus, naktinio stebėjimo prietaisus, stacionarius ar kilnojamus tykojimo bokštelius ir dirbtines priedangas, slėptuves;

10.2.5. sausumos ir vandens transporto priemones;

10.2.6. prožektorius, kurie pritaisyti prie šautuvo (leidžiama naudoti medžiojant šernus, lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas ir ondatras tykojant, su šunimis arba ieškant sužeistų žvėrių).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-631, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21339

 

 1. Medžioti leidžiama šiais būdais:

11.1 varant – kai medžiojamuosius gyvūnus link medžiotojų, stovinčių ant žemės arba esančių tam skirtuose bokšteliuose, medžiotojų linijoje ar jos flanguose, ar kitose tikėtinose medžiojamųjų gyvūnų pasirodymo vietose, gena varovai su medžiokliniais šunimis ar be jų arba tik medžiokliniai šunys. Medžiotojų, varovų ir šunų skaičius neribojamas (medžiojant šiuo medžioklės būdu taikomas Medžioklės taisyklių 15.1 papunktyje nustatytas laiko apribojimas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-631, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21339

 

11.2. varant tyliuoju būdu – kai medžiojamuosius gyvūnus link medžiotojų, esančių tam skirtuose bokšteliuose, nekeldami triukšmo (nešūkaudami ir nenaudodami papildomų garsinių priemonių) varo varovai, gerai pažįstantys mišką, kuriame medžiojama, ir šunys. Prieš pradedant tokią medžioklę, medžioklės būdas (varant tyliuoju būdu) nurodomas medžioklės lape;

11.3. tykojant – kai medžiojamųjų gyvūnų laukiama tam skirtame medžioklės bokštelyje, slėptuvėje, valtyje, specialiai įrengtoje priedangoje ar be jos. Tykojamus medžiojamuosius gyvūnus galima vilioti natūralios kilmės masalu (masalo kiekis ne daugiau kaip 100 kg), iškamšomis, muliažais, profiliais, viliokliais ir vilbynėmis, feromoniniais jaukais, krykštėmis. Tykojamus šernus leidžiama apšviesti Medžioklės taisyklių 10.2.6 punkte nurodytomis priemonėmis. Medžioklės bokštelis statomas ne arčiau kaip 200 m nuo besiribojančio medžioklės plotų vieneto ribos, jei besiribojančių medžioklės plotų naudotojai nesusitarė kitaip. Ši nuostata netaikoma, kai medžioklės bokšteliai smulkiajai medžiojamajai faunai medžioti statomi medžioklės plotų vienetuose, suformuotose žuvininkystės tvenkinių teritorijoje;

11.4. sėlinant – kai prie medžiojamojo gyvūno prisėlinama, gyvūną pabaido ar sustabdo medžioklinis šuo, medžiojamasis gyvūnas priviliojamas viliokliu ar vilbyne. Vandens paukščius, bebrus, ondatras leidžiama medžioti iriantis irkline (nemotorine) valtimi. Medžioklė sėlinant leidžiama tik šviesiuoju paros metu – ne anksčiau kaip pusantros valandos iki saulės patekėjimo ir ne vėliau kaip pusantros valandos saulei nusileidus;

11.5. su šunimis – kai su medžiokliniais šunimis žvėrys gaudomi jų urvuose ar nameliuose arba yra šaudomi šunų išvaryti iš urvų ar namelių, ar jie gaudomi atkasant urvą, arba kai šuo pasiveja ir pagauna plėšrųjį žvėrį ar kiškį. Medžiojant šiuo būdu, būtina užtikrinti, kad nebūtų pažeistos Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatos;

11.6. grandine – kai medžiotojai, sustoję linija, eina atviru lauku;

11.7. katilu – kai medžiotojai stovi arba eina į centrą, apsupę tam tikrą atvirą lauko plotą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

11.8. su plėšriaisiais paukščiais – kai smulkioji fauna gaudoma, pasitelkus specialiai apmokytą plėšrųjį paukštį;

11.9. gaudant spąstais, gaudyklėmis – kai gyvūnai gaudyklėmis gaudomi gyvi ir nesužeisti arba plėšrieji žvėrys (išskyrus vilką), bebrai ir ondatros gaudomi spąstais, kurie garantuoja staigią pagauto gyvūno žūtį ir pagal jų naudojimo sąlygas garantuoja, kad nebus sugauti kiti gyvūnai, kuriems gaudyti spąstai neskirti;

11.10. su vėliavėlėmis – kai medžiojamieji gyvūnai medžiojami medžioklės plotų dalį apjuosiant specialia virve su vėliavėlėmis;

11.11. esant nepalankioms medžiojamiesiems gyvūnams gamtinėms sąlygoms, Aplinkos ministerija gali nustatyti apribojimus leidžiamiems medžioklės būdams.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-793, 2016-11-23, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27321

 

 1. Šunis ir plėšriuosius paukščius tam tikram medžioklės būdui parengti arba lauko bandymus, varžybas medžioklės plotuose natūraliomis sąlygomis vykdyti leidžiama tik leidžiamu šiais būdais medžioti terminu. Šiems renginiams medžioklės plotuose organizuoti privaloma turėti visus medžioklei būtinus dokumentus.

Nenatūraliomis sąlygomis šunis ir plėšriuosius paukščius tam tikram medžioklės būdui rengti arba vykdyti patikras, lauko bandymus, varžybas tam tikslui specialiai įrengtuose statiniuose ir įrenginiuose (voljeruose, dirbtiniuose urvuose ar kituose uždaruose įrenginiuose, ar uždaroje teritorijoje) galima ištisus metus.

Kitais atvejais medžioklės plotuose šunys vedžiojami tik su pavadėliais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin., 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

Nr. D1-358, 2014-04-14, paskelbta TAR 2014-04-15, i. k. 2014-04463

Nr. D1-351, 2018-05-03, paskelbta TAR 2018-05-04, i. k. 2018-07074

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

 1. Medžioti leidžiama tik su legaliai įsigytais arba nelaisvėje išaugintais plėšriaisiais paukščiais. Leidimus nelaisvėje veisiamų ar legaliai iš užsienio šalių įvežtų plėšriųjų paukščių laikymui, vadovaudamasi Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 „Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“, išduoda Aplinkos apsaugos agentūra. Plėšriuosius paukščius paimti iš laisvės medžioklės tikslams draudžiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

 

 1. Suaugusių elninių žvėrių patinai medžiojami laikantis Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatų, tvirtinamų aplinkos ministro, reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-631, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21339

 

 1. Medžioklės terminai (datos nurodomos įskaitytinai):

15.1. medžiojamuosius gyvūnus medžioti varant leidžiama nuo spalio 15 d. iki sausio 31 d., atsižvelgiant į Medžioklės taisyklių 15.2 papunktyje nustatytus atskirų medžiojamųjų gyvūnų rūšių medžioklės terminus. Lapes, mangutus, kanadines audines, miškines ir akmenines kiaunes, juoduosius šeškus medžioti varant ne miškuose leidžiama nuo spalio 15 d. iki kovo 31 d.

Medžioti su šunimis tamsiu paros metu lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas ir ondatras leidžiama nuo spalio 15 d. iki kovo 31 d. (vienas medžiotojas gali vienu metu naudoti ne daugiau kaip 2 šunis).

Medžioti apšviečiant prožektoriumi lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas ir ondatras leidžiama nuo spalio 15 d. iki kovo 31 d.

Kitais Medžioklės taisyklių 11 punkte nurodytais medžioklės būdais tam tikrus medžiojamuosius gyvūnus medžioti leidžiama Medžioklės taisyklių 15.2 papunktyje nurodytais terminais;

15.2. medžiojamuosius gyvūnus medžioti leidžiama:

15.2.1. briedžius:

patinus – nuo rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d.;

pateles – nuo spalio 1 d. iki lapkričio 30 d.;

jauniklius – nuo spalio 1 d. iki sausio 31 d.;

15.2.2. tauriuosius elnius:

patinus – nuo rugpjūčio 15 d. iki sausio 31 d.;

pateles ir jauniklius – nuo rugsėjo 15 d. iki sausio 15 d.;

15.2.3. danielius:

patinus – nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d.;

pateles ir jauniklius – nuo spalio 1 d. iki sausio 31 d.;

15.2.4. stirnas:

patinus – nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.;

pateles ir jauniklius – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

15.2.5. šernus – visus metus;

15.2.6. vilkus, paprastuosius šakalus – nuo spalio 15 d. iki kovo 31 d. (išnaudojus nustatytą vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau);

15.2.7. miškines ir akmenines kiaunes, juoduosius šeškus – nuo liepos 1 d. iki kovo 31 d.;

15.2.8. barsukus – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 1 d.;

15.2.9. pilkuosius kiškius – nuo lapkričio 3 d. iki sausio 31 d.;

15.2.10. bebrus – nuo rugpjūčio 1 d. iki balandžio 15 d.;

15.2.11. želmenines ir baltakaktes žąsis – nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d.;

15.2.12. didžiąsias antis, rudagalves krykles, klykuoles, kanadines bernikles – nuo rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d.;

15.2.13. kuoduotąsias antis, laukius – nuo rugsėjo 15 d. iki gruodžio 15 d.;

15.2.14. perkūno oželius, slankas – nuo rugpjūčio 15 d. iki lapkričio 30 d.;

15.2.15. fazanus – nuo rugsėjo 1 d. iki balandžio 30 d.;

15.2.16. keršulius, uolinius karvelius – nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d.;

15.2.17. kovus, pilkąsias varnas – nuo liepos 1 d. iki vasario 28 d. (keliamaisiais metais iki vasario 29 d.);

15.2.18. lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas, ondatras – visus metus;

15.3. medžioklės plotų naudotojai, norėdami nutraukti sužeisto, sužaloto arba akivaizdžiai sergančio medžiojamojo gyvūno, kuriam nustatytas jo medžiojimo terminas, ne šio termino metu, arba medžiojamojo gyvūno, kuriam nenustatytas jo medžiojimo terminas, kančias, turi teisę bet kuriuo metu sumedžioti šį medžiojamąjį gyvūną laikydamiesi šių reikalavimų:

15.3.1. medžioklės plotų naudotojas apie sužeisto, sužaloto arba akivaizdžiai sergančio medžiojamojo gyvūno sumedžiojimą nedelsiant pažymi antrojoje medžioklės lapo pusėje, vaizdo fiksavimo priemonėmis užfiksuoja gyvūno sužeidimo, sužalojimo ar ligos požymius ir telefonu 8 (5) 273 2995 informuoja AAD Pranešimų priėmimo skyrių, kuris šią informaciją nedelsdamas perduoda toje teritorijoje gyvūnijos išteklių naudojimo kontrolę vykdančiam AAD pareigūnui, o jo nedarbo metu – AAD būdraujančiam pareigūnui (toliau – pareigūnas);

15.3.2. pareigūnas, gavęs informaciją apie sužeisto, sužaloto arba akivaizdžiai sergančio medžiojamojo gyvūno sumedžiojimą, ne vėliau kaip per 1 valandą telefonu apklausia medžioklės plotų naudotoją apie įvykio aplinkybes ir suteikia leidimą doroti sumedžiotą gyvūną arba praneša apie būtinybę atidėti dorojimą laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis kaip 4 val. Pareigūnas gali prašyti medžioklės plotų naudotojo elektroninėmis priemonėmis jam atsiųsti vaizdo fiksavimo priemonėmis užfiksuotus gyvūno sužalojimo ar ligos požymius;

15.3.3. gavęs pareigūno leidimą doroti sumedžiotą gyvūną, medžioklės plotų naudotojas turi teisę pradėti doroti sumedžiotą gyvūną laikydamasis Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 485/550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“ (toliau ‒ Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai). Gavęs pareigūno nurodymą dorojimą atidėti, medžioklės plotų naudotojas sumedžiotą gyvūną nugabena į medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelę ar medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo patalpą, kur jis laikomas, kol pareigūnas savarankiškai arba kartu su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinio padalinio atstovu ne vėliau kaip per nustatytą dorojimo atidėjimo terminą apžiūrės sumedžiotą gyvūną ir, surašę laisvos formos aktą, patvirtins sumedžiojimo pagrįstumą. Jeigu per nustatytą dorojimo atidėjimo laiką pareigūnas neatvyks apžiūrėti sumedžioto gyvūno, medžioklės plotų naudotojas turi teisę pradėti doroti sumedžiotą gyvūną;

15.3.4. sumedžiojęs sužeistą, sužalotą arba akivaizdžiai sergantį medžiojamąjį gyvūną, kuriam nenustatytas leistinas jo medžiojimo terminas, medžioklės plotų naudotojas apie tai nedelsiant pažymi antrojoje medžioklės lapo pusėje, užpildo atitinkamą aktą (2 priedas) ir telefonu 8 (5) 273 2995 informuoja AAD Pranešimų priėmimo skyrių. Jeigu pareigūnas atvyksta apžiūrėti ir įvertinti gyvūno sumedžiojimo pagrįstumo pagal Medžioklės taisyklių 15.3.3 papunktį, medžioklės plotų naudotojas jam pateikia surašytą aktą (2 priedas), kurį pareigūnas vertina ir priima sprendimą dėl gyvūno sumedžiojimo pagrįstumo. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną AAD informuoja mokslo įstaigas, atliekančias laukinių gyvūnų tyrimus, ir pateikusias atitinkamus išankstinius prašymus dėl tokių gyvūnų ar jų dalių tyrimams gavimo, ir pasiūlo šiuos gyvūnus ar jų dalis panaudoti mokslo tyrimams. Jei mokslo įstaigos atsisako paimti gyvūną ar jo dalis tyrimams, AAD informuoja medžioklės plotų naudotoją, kad medžioklės plotų naudotojas gali naudoti šį gyvūną ar jo dalis savo reikmėms. Jeigu medžioklės plotų naudotojas ketina tokį gyvūną ar jo dalis naudoti savo reikmėms, o pareigūnas nebuvo atvykęs apžiūrėti ir įvertinti gyvūno sumedžiojimo pagrįstumo pagal Medžioklės taisyklių 15.3.3 papunktį, medžioklės plotų naudotojas privalo surašytą aktą (2 priedas) artimiausią darbo dieną pristatyti pareigūnui, kuris vertina gautą informaciją ir priima sprendimą dėl gyvūno sumedžiojimo pagrįstumo Aktą medžioklės plotų naudotojas saugo ir naudoja kaip gyvūno teisėtą paėmimą iš gamtos įrodantį dokumentą;

15.3.5. kai medžioklės plotų naudotoją pareigūnas iškviečia nutraukti autoįvykio ar kito įvykio metu sužeisto ar sužaloto medžiojamojo gyvūno kančias, jis apie sužeisto ar sužaloto medžiojamojo gyvūno kančių nutraukimą šį gyvūną sumedžiojant įrašo į medžioklės lapo antroje pusėje ir užpildo atitinkamą aktą (2 priedas). Kiti Medžioklės taisyklių 15.3.1‒15.3.3 papunkčiuose nurodyti reikalavimai netaikomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

Nr. D1-631, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21339

 

 1. MEDŽIOKLĖS DOKUMENTAI

 

 1. Medžioklės metu privaloma turėti šiuos dokumentus:

16.1. medžiotojo bilietą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-999, 2018-11-28, paskelbta TAR 2018-11-28, i. k. 2018-19174

 

16.2. galiojantį medžioklės lapą;

16.3. galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklą ir ginklo, kuriuo medžiojama, pažymėjimą (jei asmeniui toks išduotas), jeigu medžiojama su šaunamuoju ginklu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

 

16.4. Neteko galios nuo 2018-05-15

Punkto naikinimas:

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

 

16.5.. Neteko galios nuo 2014-04-16

Punkto naikinimas:

Nr. D1-358, 2014-04-14, paskelbta TAR 2014-04-15, i. k. 2014-04463

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin., 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

 

 1. Medžioklės lapus išduoti turi teisę medžioklės plotų naudotojai − fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo reikalavimus išduotą leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, arba AAD įgaliotas darbuotojas, kai medžioklės lapai, vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašas), išduodami asmenims, vykdysiantiems medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo priemones teritorijose, kuriose medžioti draudžiama. Panaudoti medžioklės lapai saugomi 3 metus po to, kai jie grąžinami juos panaudojus.

Medžioklės lapas nesuteikia teisės medžioti medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, neturint nustatyto limito šiems gyvūnams sumedžioti ar jį išnaudojus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

 

 1. Iki kiekvienų metų balandžio 15 d. medžioklės plotų naudotojai ar jų įgalioti atstovai AAD pateikia nustatytos formos (11 priedas) ataskaitą apie medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimą per praėjusį medžioklės sezoną.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

 1. Medžioklės lapą išduodantis asmuo jame turi:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

19.1. įrašyti medžiotojo, kuriam leidžiama medžioti, arba medžioklės vadovo, kuriam leidžiama organizuoti medžioklę, vardą, pavardę;

19.2. nurodyti pavadinimą medžioklės plotų vieneto, kuriame leidžiama medžioti;

19.3. nurodyti medžioklės būdą (jei medžiojama varant tyliuoju būdu) ir medžioklės lapo galiojimo laiką. Medžioklės lapas gali būti išduodamas ne ilgesniam laikotarpiui, kaip iki to paties medžioklės sezono kovo 31 d. (datos nurodomos įskaitytinai). Pratęsti medžioklės lapo galiojimą draudžiama;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

Nr. D1-293, 2015-04-13, paskelbta TAR 2015-04-13, i. k. 2015-05737

Nr. D1-793, 2016-11-23, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27321

 

19.4. nurodyti savo vardą, pavardę, pareigas, pasirašyti medžioklės lape nurodytoje vietoje bei pažymėti medžioklės lapą medžioklės plotų naudotojo antspaudu (jei medžioklės plotų naudotojas jį turi).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-33, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-17, i. k. 2018-00710

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

191 Medžioklės lapai turi būti įregistruoti ir pažymėti Medžioklės taisyklių 8 priede nurodyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

 

 1. Jeigu medžioklės lape nėra bent vieno iš Medžioklės taisyklių 19.1–19.4 papunkčiuose nurodytų duomenų arba jei medžioklės lapas nėra įregistruotas ar pažymėtas Medžioklės taisyklių 8 priede nustatyta tvarka, toks medžioklės lapas laikomas negaliojančiu. Medžioklės vadovas ar individualiai medžiojantis medžiotojas, gavęs tokį medžioklės lapą, neturi teisės organizuoti ir vykdyti medžioklę. Duomenis medžioklės lape rašo medžioklės plotų vieneto naudotojas (juridinio asmens atveju juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo), išduodantis medžioklės lapą, arba atitinkamo AAD įgaliotas darbuotojas, kai medžioklės lapai, vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijoje, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašu, išduodami asmenims, vykdysiantiems medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo priemones teritorijose, kuriose medžioti draudžiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

 

 1. Prieš pradedant medžioti medžioklės vadovas medžioklės lape turi įrašyti datą, dalyvaujančių medžiotojų (tarp jų ir savo) vardų pirmąsias raides, pavardes, medžiotojų bilietų numerius. Medžiotojai pasirašo medžioklės lape nurodytoje vietoje, tuo patvirtindami, kad dalyvauja medžioklėje. Pildydamas medžioklės lapą, medžioklės vadovas gali nurodyti tikslų medžioklės pradžios ir pabaigos laiką. Prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, medžioklės vadovas medžioklės lape nurodo, kiek ir kokių medžiojamųjų gyvūnų sumedžiota. Išnaudojus medžioklės lapą, medžioklės vadovas pasirašo medžioklės lapo apačioje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin., 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

Nr. D1-857, 2014-10-24, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14795

Nr. D1-293, 2015-04-13, paskelbta TAR 2015-04-13, i. k. 2015-05737

 

 1. Prieš išvežant sumedžiotus gyvūnus, iš medžioklės plotų vieneto, kuriame jie sumedžioti, arba prieš pradedant sumedžiotų gyvūnų, dorojimą, atsižvelgiant, kuris iš šių veiksmų pradedamas pirmas, medžioklės lape įrašoma, kiek ir kokių gyvūnų sumedžiota. Medžiojant medžioklės būdais tykojant arba sėlinant, informacija apie gyvūnų, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimą į medžioklės lapą įrašoma prieš išgabenant gyvūną iš sumedžiojimo vietos arba prieš pradedant dorojimą, atsižvelgiant, kuris iš šių veiksmų pradedamas pirmas.

Sumedžiojus elninių žvėrių patinų, duomenys apie jų ragus (dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius) ir šių gyvūnų sumedžiojimo data įrašomi medžioklės lapo antrojoje pusėje.

Sumedžiojus šernų, duomenys apie jų amžių (pirmametis, antrametis, vyresnis nei antrametis) ir lytį nurodomi medžioklės lapo antrojoje pusėje.

Jei duomenys apie sumedžiotus gyvūnus, išskyrus duomenis apie sumedžiotų elninių žvėrių patinų ragus, šernų amžių ir lytį, nustatyta tvarka neįrašyti medžioklės lape, šie gyvūnai laikomi sumedžiotais neteisėtai, padarant žalos gamtai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin., 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

Nr. D1-582, 2013-07-26, Žin., 2013, Nr. 83-4177 (2013-07-30), i. k. 113301MISAK00D1-582

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

Nr. D1-427, 2014-05-16, paskelbta TAR 2014-05-19, i. k. 2014-05492

Nr. D1-293, 2015-04-13, paskelbta TAR 2015-04-13, i. k. 2015-05737

Nr. D1-741, 2015-10-14, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15183

Nr. D1-282, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10533

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

Nr. D1-892, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-18, i. k. 2018-16346

Nr. D1-916, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17567

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

Nr. D1-631, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21339

 

 1. Už teisingą medžioklės lapo užpildymą pagal Medžioklės taisyklių 21 ir 22 punktų reikalavimus atsako medžioklės vadovas arba individualiai medžiojantis medžiotojas. Medžiotojas privalo informuoti medžioklės vadovą apie sumedžiotą ar sužeistą medžiojamąjį gyvūną.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin., 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

Nr. D1-582, 2013-07-26, Žin., 2013, Nr. 83-4177 (2013-07-30), i. k. 113301MISAK00D1-582

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

 

 1. MEDŽIOKLĖS EIGA

 

 1. Kai medžioklėje dalyvauja daugiau kaip vienas medžiotojas, medžioklei turi vadovauti medžioklės vadovas, kurį paskiria medžioklės lapą išduodantis medžioklės plotų naudotojas (juridinio asmens atveju – juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo). Medžioklės vadovas privalo:

24.1. turėti jam išduotą galiojantį medžioklės lapą ir užpildyti jį Medžioklės taisyklių nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

 

24.2. organizuoti medžioklę Medžioklės taisyklių nustatyta tvarka;

24.3. patikrinti prieš medžioklę visų medžioklėje dalyvaujančių medžiotojų bilietus, pasirūpinti pirmosios pagalbos priemonėmis;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

24.4 parodyti visiems medžioklėje dalyvaujantiems medžiotojams šunis, kurie bus naudojami medžioklėje;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

 

24.5. priminti visiems medžioklėje dalyvaujantiems medžiotojams saugaus elgesio medžioklėje reikalavimus, asmenis, turinčius užsienio šalyse išduotus medžiotojo bilietui analogiškus dokumentus, supažindinti su Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatų ir Trofėjų apžiūros tvarkos aprašo, tvirtinamo aplinkos ministro, reikalavimais;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-631, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21339

 

24.6. pranešti visiems medžioklėje dalyvaujantiems medžiotojams, kiek ir kokių žvėrių ir paukščių bus medžiojama;

24.7. nurodyti medžiotojams jų individualios sėlinimo teritorijos ribas, jeigu bus medžiojama sėlinant;

24.8. medžioklėje su varovais paskirti varovų vadovą, supažindinti jį ir kitus medžioklės dalyvius su medžioklės tvarka, būdu, žvėrių ir paukščių varymo kryptimi, nustatyti rinkimosi vietą, laiką, užtikrinti, kad varovai vilkėtų ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos liemenes;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

24.9. sustabdyti medžioklę esant nepalankioms oro sąlygoms, žmonių judėjimui ar susitelkimui medžioklės vietose, įvykus nelaimingam atsitikimui;

24.10. nedelsiant (nesišalinant iš įvykio vietos) informuoti AAD apie medžioklės metu padarytus Medžioklės taisyklių pažeidimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

 

24.11. įvykus nelaimingam atsitikimui, pasirūpinti, kad nukentėjusiajam būtų suteikta pirmoji medicininė pagalba, o jeigu nelaimingas atsitikimas susijęs su medžioklinio ginklo panaudojimu – pažymėti ir apsaugoti jo vietą, sudaryti schemą ir aprašyti įvykį (schemą ir aprašymą turi patvirtinti įvykį matę medžioklės dalyviai);

24.12. nedelsiant informuoti Bendrąjį pagalbos centrą ir AAD apie kiekvieną medžioklės metu įvykusį nelaimingą atsitikimą, kurio metu medžiokliniu ginklu sužeistas žmogus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

 

24.13. užtikrinti, kad būtų laikomasi Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin., 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

Nr. D1-291, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07628

 

24.14. užtikrinti, kad būtų atlikta šernienos veterinarinė ekspertizė, ir nurodyti medžiotojams nenaudoti šios žvėrienos, kol negautos ekspertizės išvados;

24.15. organizuoti medžioklės metu sužeistų gyvūnų paiešką. Kai sužeisto gyvūno paieška tęsiama už ribų medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo sužeistas gyvūnas, apie tai būtina nedelsiant, prieš išeinant už šio medžioklės plotų vieneto ribų, įrašyti medžioklės lapo antrojoje pusėje ir pranešti gretimų medžioklės plotų naudotojui telefonu arba AAD, jeigu sužeisto gyvūno ieškoma teritorijoje, kurioje medžioklė uždrausta.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

 

 1. Medžioklės vadovas privalo šalinti iš medžioklės medžiotojus, nevykdančius teisėtų medžioklės vadovo reikalavimų laikytis Medžioklės taisyklių ar medžioklės plotų naudotojų nustatytų papildomų reikalavimų medžioklėje, apie tai įrašydamas medžioklės lapo antrojoje pusėje ir patvirtindamas įrašą savo parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

 1. Medžioklės vadovas turi teisę įgalioti kitą asmenį vadovauti prasidėjusiai medžioklei, pažymėdamas apie tai medžioklės lapo pirmoje pusėje ir patvirtindamas įrašą savo parašu, jeigu medžioklėje paaiškėja, kad medžioklės vadovas dėl nenumatytų aplinkybių nebegali toliau vadovauti medžioklei tą dieną.
 2. Medžioklės plotų naudotojams, siekiantiems užtikrinti geresnę medžiojamųjų gyvūnų apsaugą nuo neteisėto medžiojimo, rekomenduojama kas trys mėnesiai pateikti jų planuojamų surengti medžioklių grafiką AAD, nurodant planuojamų medžioklių laiką ir vietoves, kad AAD galėtų tinkamai įvertinti gautus pranešimus apie kitu, nei nurodyta grafike, laiku vykdomą gal būt neteisėtą medžioklę ir prireikus ją kontroliuoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

 

 1. MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ SUMEDŽIOJIMO LIMITŲ NUSTATYMAS

 

 1. Medžiojamieji gyvūnai, kurių medžioklė yra limituojama: briedis, taurusis elnias, vilkas. Limituojamų gyvūnų ir stirnų medžiojimo papildomos sąlygos:

28.1. limitas briedžio patinui sumedžioti arba limitas tauriojo elnio patinui sumedžioti gali būti panaudotas sumedžioti atitinkamai briedžio jauniklį iki vienerių metų arba tauriojo elnio jauniklį iki vienerių metų. Panaudojus limitą briedžio patinui sumedžioti arba limitą tauriojo elnio patinui sumedžioti ir sumedžiojus atitinkamai briedžio jauniklį iki vienerių metų arba tauriojo elnio jauniklį iki vienerių metų, apie tai pažymima kitoje medžioklės lapo pusėje.

28.2. kai medžioklėje varant vieno varymo metu arba medžioklėje tykojant, kurioje dalyvauja daugiau kaip vienas medžiotojas, sumedžiojama daugiau medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, nei yra limito šiems gyvūnams sumedžioti likutis, medžioklės lape nedelsiant (medžioklėje varant – pasibaigus varymui) įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį ir surašomas nustatytos formos aktas (1 priedas), kuris ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną pateikiamas AAD elektroniniu paštu.

28.3. kai teisėtai medžiojant stirnų ir/ar briedžių pateles ir jauniklius sumedžiojamas ragus numetęs stirnos ar briedžio patinas arba teisėtai medžiojant elninių žvėrių patinus, sumedžiojamas ne to amžiaus (amžius negali skirtis daugiau kaip 2 metais) gyvūnas arba medžiojant briedžio jauniklius sumedžiojamas gumbaragis patinas arba antrametė briedžio patelė, arba sumedžiojamas sužeistas, sužalotas ar akivaizdžiai sergantis medžiojamasis gyvūnas, kuriam nustatytas jo medžiojimo terminas, tačiau sumedžiojimo limitas išnaudotas, medžioklės lape nedelsiant (medžioklėje varant – pasibaigus varymui) įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį ir surašomas nustatytos formos aktas (2 priedas), kuris ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną pateikiamas AAD elektroniniu paštu;

28.4. medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką, per 12 valandų pateikia Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – tarnyba) informaciją elektronine forma, prieiga prie kurios skelbiama tarnybos tinklalapio https://vstt.lrv.lt rubrikos „Biologinės įvairovės apsauga“ skiltyje „Žvėrių apskaita“ šią informaciją: vilko sumedžiojimo data ir vieta (savivaldybės, seniūnijos pavadinimas, miško pavadinimas, sumedžiojimo vietos koordinates WGS formatu pagal Globalaus pozicionavimo (GPS) sistemą), vilką sumedžiojusio medžiotojo vardo raidė, pavardė, informacija apie sumedžiotą vilką (vilko sumedžiojimo būdas, apytikslis amžius, lytis, išoriniai požymiai, kiti aiškiai matomi defektai), jei žinoma – informacija apie vilkų grupę, iš kurios individas sumedžiotas (sumedžiotas vilkas priklausė vilkų grupei, kurioje iš viso buvo vilkų, iš jų suaugusių vilkų ir jauniklių vilkų). Medžioklės plotų naudotojas privalo užtikrinti, kad būtų paimti sumedžioto vilko mėginiai, skirti tolesniems sumedžioto vilko amžiaus, genetiniams ir produktyvumo tyrimams, ir išsaugoti, kol juos iš sumedžiojusio asmens paims tarnybos įgaliotas atstovas. Mėginiai paimami, saugomi, minėtam atstovui perduodami pagal Medžioklės taisyklių 9 priedą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-631, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21339

 

28.5. medžioklės plotų naudotojai apie įvykius, nurodytus 28.2-28.4 papunkčiuose, telefonu 8(5) 273 2995 informuoja AAD. Tai jie turi padaryti prieš pradėdami sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykdami iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, atsižvelgiant, kuris iš šių veiksmų atliekamas pirmiau.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin., 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

Nr. D1-293, 2015-04-13, paskelbta TAR 2015-04-13, i. k. 2015-05737

Nr. D1-33, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-17, i. k. 2018-00710

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

Nr. D1-892, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-18, i. k. 2018-16346

Nr. D1-610, 2019-10-15, paskelbta TAR 2019-10-15, i. k. 2019-16390

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

 1. Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė yra limituojama, sumedžiojimo limitus kiekvienoje savivaldybėje nustato AAD direktoriaus įsakymu sudaryta savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisija (toliau šiame skyriuje – Komisija), į kurią atstovai skiriami iš:

29.1 AAD;

29.2. valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos, privačių miškų savininkus vienijančių organizacijų (asociacijų), Lietuvos žemės savininkų asociacijos skyrių (jei tokie yra šioje savivaldybėje);

29.3. medžiotojų organizacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin., 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

 

 1. Komisija sudaroma taip, kad joje būtų vienodai atstovaujamos skirtingos įstaigos ir organizacijos ar jų grupės, nurodytos Medžioklės taisyklių 29.1–29.3 punktuose, bet bendras narių skaičius būtų ne didesnis kaip 9 nariai. Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos ir privačių miškų savininkus vienijančių organizacijų (asociacijų) atstovai į Komisiją skiriami priklausomai nuo valstybinių ir privačių miškų plotų santykio savivaldybėje (nuo 1 iki 3 atstovų). Atstovai iš medžiotojų organizacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius, skiriami proporcingai jų vienijamų narių skaičiui (nuo 1 iki 3 atstovų).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

 

 1. Komisijos darbą organizuoja pirmininkas, skiriamas AAD direktoriaus įsakymu. Komisijos sprendimai laikomi priimtais tik tuo atveju, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai jos narių, o už sprendimą balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių narių. Kai Komisijos posėdyje dalyvaujančių narių balsai dėl kurio nors sprendimo pasiskirsto po lygiai, sprendžiamąjį balsą turi Komisijos pirmininkas. Posėdžiai protokoluojami, protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

 

 1. Neteko galios nuo 2019-05-14

Punkto naikinimas:

Nr. D1-291, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07628

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

 

 1. Kasmet iki balandžio 5 d. medžioklės plotų naudotojai Komisijai turi pateikti nustatytos formos prašymą dėl sumedžiojimo limitų nustatymo (4 priedas). Kai leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete buvo išduotas po balandžio 5 d., prašymas dėl sumedžiojimo limitų nustatymo turi būti pateikiamas tik gavus leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete. Jei medžioklės plotų vienetas įsiterpia į daugiau kaip vienos savivaldybės teritoriją, prašymas dėl sumedžiojimo limitų nustatymo pateikiamas tos savivaldybės Komisijai, kurios teritorijoje yra didesnė konkretaus medžioklės plotų vieneto dalis. Prašyme medžioklės plotų naudotojai turi nurodyti:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

Nr. D1-610, 2019-10-15, paskelbta TAR 2019-10-15, i. k. 2019-16390

33.1. praėjusios medžioklės sezono medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, sumedžiojimo limitus;

33.2. kiek medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, praėjusiame medžioklės sezone buvo faktiškai sumedžiota pagal atskiras rūšis;

33.3. preliminarius prašymo formoje nurodytų medžiojamųjų gyvūnų apskaitos duomenis;

33.4. pasiūlymą dėl medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, sumedžiojimo limitų nustatymo ateinančiam medžioklės sezonui.

 1. Prieš pradėdama nagrinėti medžioklės plotų naudotojų pateiktus prašymus dėl sumedžiojimo limitų nustatymo, Komisija turi priimti sprendimą dėl savivaldybės teritorijos suskirstymo pagal atskirų elninių žvėrių rūšių elementarių populiacijų užimamas teritorijas. Rūšies elementarios populiacijos teritorijai gali būti priskiriamas vienas didesnis ar keli mažesni miško masyvai, kuriuose viso medžioklės sezono metu vyksta elementariai populiacijai priklausančių gyvūnų migracija. Šių teritorijų ribos turi eiti aiškiomis gamtinėmis ribomis ir stirnoms sudaryti 1–1,5 tūkst. ha medžioklės plotų, briedžiams ir tauriesiems elniams priklausomai nuo savivaldybės gamtinių sąlygų – 10–30 tūkst. ha ir daugiau. Miško masyvai paprastai neskaidomi. Atliekant tokį suskirstymą, medžioklės plotų vienetai negali būti skaidomi. Esant reikalui, siekdama geriau koordinuoti sumedžiojimo limitų nustatymą dideliuose, per keletą savivaldybių besidriekiančiuose, masyvuose Komisija gali konsultuotis (organizuoti bendrus posėdžius) su gretimų savivaldybių Komisijomis.
 2. Komisija kasmet iki balandžio 15 d. priima sprendimą dėl sumedžiojimo limitų nustatymo. Priimdama sprendimą, Komisija privalo atsižvelgti į medžioklės plotų naudotojų prašymus, praėjusios medžioklės sezono sumedžiojimo duomenis, VĮ Valstybinių miškų urėdijos pateikiamą informaciją apie elninių žvėrių miško želdiniams, žėliniams ir kitiems medynams daromo neigiamo poveikio pokytį, jeigu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nenustato specialių reikalavimų dėl atskirų medžiojamųjų gyvūnų rūšių sumedžiojimo limitų. Komisija privalo atitinkamai sumažinti nustatytą tam tikros limituojamo medžiojamojo gyvūno rūšies sumedžiojimo limitą dėl Medžioklės taisyklių 15.3 ir 28 punktuose nurodytų atvejų. Prireikus, Komisija gali medžioklės plotų naudotojus ar VĮ Valstybinių miškų urėdijos prašyti papildomos informacijos, reikalingos sprendimui priimti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin., 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

Nr. D1-291, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07628

 

 1. Visų medžioklės plotų vienetų, įeinančių į nustatytą tam tikros rūšies elninių žvėrių elementarios populiacijos teritoriją, naudotojų prašymai dėl šios rūšies sumedžiojimo limitų nustatymo turi būti svarstomi kompleksiškai. Iš pradžių nustatomas visos minėtos teritorijos gyvūnų sumedžiojimo limitas, vėliau jis paskirstomas atskiriems medžioklės plotų vienetams priklausomai nuo juose esančių miškų ir laukų medžioklės plotų.
 2. Neteko galios nuo 2010-12-10

Punkto naikinimas:

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin. 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

 

 1. Neteko galios nuo 2018-05-15

Punkto naikinimas:

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

 

 1. Medžioklės plotų naudotojai, kurių medžioklės plotuose medžioklės sezono metu dėl labai padidėjusio limituojamų medžiojamųjų gyvūnų tankumo (kai tankumas ne mažiau kaip 2 kartus viršija Medžioklėtvarkos projektų rengimo, derinimo, teikimo tvirtinti ir tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. D1-162 „Dėl Medžioklėtvarkos projektų rengimo, derinimo, teikimo tvirtinti ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 priede nurodytas didžiausias leistinas elninių žvėrių tankumo orientacines normas) pasireiškia didelė žala žemės ūkio ar miško naudmenoms, taip pat medžioklės plotų naudotojai, kurių naudojamuose medžioklės plotuose nustatytą medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitą dėl objektyvių priežasčių būtina peržiūrėti, gali iki konkrečios medžiojamųjų gyvūnų rūšies medžioklės sezono pabaigos kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą, kad iš patvirtinto nepaskirstyto konkrečios medžiojamųjų gyvūnų rūšies sumedžiojimo limito būtų skirtas papildomas limitas šiems gyvūnams sumedžioti. Su prašymu turi būti pateikiamas ir Komisijos posėdžio, kuriame buvo pritarta šiam prašymui, protokolas. Medžioklės plotų naudotojams pageidaujant, Komisija turi teisę iki konkrečios medžiojamųjų gyvūnų rūšies medžioklės sezono pabaigos peržiūrėti medžioklės plotų naudotojams nustatytus šių gyvūnų sumedžiojimo limitus, neviršijant bendro limito, nustatyto išskirtoje elementarios populiacijos teritorijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

 1. Neteko galios nuo 2020-05-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

 

 1. Ginčus dėl sumedžiojimo limitų nustatymo tarp medžioklės plotų naudotojų ir Komisijos nagrinėja AAD.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

 

 1. Bendras kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo limitas Lietuvos Respublikoje tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu pagal Komisijų iki kiekvienų metų gegužės 20 d. Aplinkos ministerijai pateiktus suvestinius duomenis.

Informacija apie kiekvienam medžioklės plotų naudotojui nustatytą kanopinių gyvūnų, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo limitą pagal Komisijų Aplinkos apsaugos agentūrai iki gegužės 31 d. pateiktus duomenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas paskelbiama Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje po to, kai įsigalioja aplinkos ministro įsakymas dėl bendro kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo limito Lietuvos Respublikoje patvirtinimo.

Informacija apie medžioklės plotų naudotojui Medžioklės taisyklių 39 punkte nustatyta tvarka paskirtą papildomą limitą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai priimamas sprendimas dėl papildomo limito paskyrimo, paskelbiama Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje, atitinkamai pakeičiant medžioklės plotų naudotojui nustatytą sumedžiojimo limitą. Paskirtas papildomas limitas įsigalioja jį paskelbus Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

Vilkų sumedžiojimo limitą Lietuvos Respublikoje tvirtina aplinkos ministras Vilko (Canis lupus) apsaugos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-699 „Dėl Vilko (Canis lupus) apsaugos plano patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin., 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

Nr. D1-892, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-18, i. k. 2018-16346

Nr. D1-342, 2021-06-04, paskelbta TAR 2021-06-04, i. k. 2021-12952

 

 1. 421. Medžioklės plotų naudotojai privalo vieną kartą per medžioklės sezoną atlikti medžiojamųjų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus sniege pagal Medžioklės taisyklių 5 priede nurodytą metodiką ir ištisus metus rinkti ir teikti informaciją apie didžiųjų plėšrūnų (vilkų, lūšių ir rudųjų lokių) buvimą pagal Medžioklės taisyklių 10 priede nurodytą pranešimų apie didžiųjų plėšrūnų (vilkų, lūšių ir rudųjų lokių) buvimą registravimo visus metus instrukciją. Kiti suinteresuoti asmenys gali vadovautis Medžioklės taisyklių 10 priede nurodyta instrukcija pateikdami jiems žinomus faktus apie didžiųjų plėšrūnų (vilkų, lūšių ir rudųjų lokių) buvimą laisvėje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Papildyta punktu:

Nr. D1-98, 2018-02-12, paskelbta TAR 2018-02-12, i. k. 2018-02166

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-892, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-18, i. k. 2018-16346

 

VII. MEDŽIOKLĖS PRODUKCIJA IR JOS NAUDOJIMAS. VETERINARINIAI REIKALAVIMAI

 

 1. Medžioklės produkcija priklauso medžioklės plotų naudotojams. Medžioklės plotų naudotojams taip pat priklauso medžioklės plotų vieneto teritorijoje rasti sužeisti, nugaišę, dėl susidūrimo su transporto priemonėmis žuvę bei į teritorijas, kuriose medžioti draudžiama (išskyrus rezervatus), iš greta esančių medžioklės plotų vienetų atklydę ir čia rasti sužeisti ar nugaišę, žuvę medžiojamieji gyvūnai ir jų dalys. Neteisėtai sumedžioti ar įgyti, pasisavinti gyvūnai ar jų dalys medžioklės plotų naudotojams neperduodami ir realizuojami arba sunaikinami Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 (Žin., 2004, Nr. 86-3119), nustatyta tvarka.
 2. Neteko galios nuo 2010-12-10

Punkto naikinimas:

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin. 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

 

 1. Medžioklės trofėjais laikomos šios Lietuvoje medžiojamųjų gyvūnų dalys: stumbrų, briedžių, tauriųjų ir dėmėtųjų elnių, danielių, muflonų, stirninų ragai su kaukole ar jos dalimi, vilkų, lūšių, barsukų, lapių, bebrų ir mangutų kaukolės, šernų iltys, vilkų ir lūšių kailiai. Įvairios kritusių medžiojamųjų gyvūnų dalys, nežinomos kilmės (kai nežinomas medžiotojas arba sumedžiojimo data ar vieta), gaminiai iš medžiojamųjų gyvūnų dalių, taip pat numesti ragai nėra medžioklės trofėjai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

 1. Medžiotojas, sumedžiojęs elninius žvėris, jų ragus su kaukole ir apatiniu žandikauliu, o sumedžiojęs vilką, – jo kaukolę, pasibaigus medžioklės sezonui, pristato į medžioklės trofėjų apžiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-282, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10533

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

 1. Medžioklės plotų naudotojas Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų nustatyta tvarka privalo savo medžioklės plotuose įrengti pirminio žvėrių apdorojimo aikštelę ar apdorojimo patalpą ir gyvūninių atliekų duobę. Medžioti leidžiama tik tuose medžioklės plotų vienetuose, kurių naudotojai turi nustatyta tvarka išduotą galiojančią pažymą dėl įrengtų pirminio žvėrių apdorojimo aikštelės ar apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės atitikties Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimams arba tuose medžioklės plotų vienetuose, kurių naudotojai dėl pirminio žvėrių apdorojimo aikštelės ar apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės naudojimo yra sudarę sutartis su medžioklės plotų naudotojais, turinčiais nustatyta tvarka išduotą galiojančią pažymą dėl įrengtų pirminio žvėrių apdorojimo aikštelės ar apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės atitikties Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-291, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07628

 

 1. Atlikus Medžioklės taisyklių 24.14 punkte numatytą šernienos veterinarinę ekspertizę, medžioklės vadovas informuoja medžioklėje dalyvavusius medžiotojus apie šernienos tinkamumą maistui.
 2. Neteko galios nuo 2010-12-10

Punkto naikinimas:

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin. 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

 

 1. Medžiotojas, sumedžiojęs žieduotą ar kitaip pažymėtą paukštį arba žvėrį, privalo apie tai pranešti AAD, o šis reikiamą informaciją teikia Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejaus Žiedavimo centrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

 

 1. Medžiotojas, sugavęs draudžiamą medžioti gyvūną, jeigu šis nesužeistas, turi jį paleisti. Jeigu toks gyvūnas žuvęs arba yra akivaizdu, kad dėl sužalojimų jis neišgyvens, medžioklės vadovas arba individualiai medžiojantis medžiotojas sugavimo vietoje apie tai turi įrašyti medžioklės lape ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nugabenti jį į AAD, kuris, esant reikalui, šį gyvūną gabena į Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejų. Kartu medžiotojas pateikia užpildytą Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, atsitiktinio sugavimo ar sunaikinimo registracijos anketą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 592 „Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašų patvirtinimo, apsaugos priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie šias rūšis“. Medžiotojas, sumedžiojęs gyvūną 11.9 papunktyje nustatytu būdu ir įvykdęs šio punkto reikalavimus, administracinėn atsakomybėn netraukiamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

Nr. D1-793, 2016-11-23, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27321

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

 

 1. Nelaisvėje medžiojamieji gyvūnai gali būti laikomi, naudojami ir į laisvę paleidžiami, aptvarai ir voljerai jiems laikyti steigiami tik laikantis Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių reikalavimų. Medžioklės taisyklių reikalavimai aptvaruose ir voljeruose laikomų medžiojamųjų gyvūnų naudojimui netaikomi, išskyrus reikalavimus dėl leidžiamų medžioklės įrankių ir priemonių naudojimo, saugaus elgesio medžioklės metu reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

 

VIII. MEDŽIOKLĖ ŽUVININKYSTĖS TVENKINIŲ TERITORIJOSE, PRIE VALSTYBINIŲ GAMTINIŲ REZERVATŲ IR JŲ BUFERINĖSE APSAUGOS ZONOSE, VALSTYBINIUOSE PARKUOSE, GAMTINIUOSE DRAUSTINIUOSE IR BIOSFEROS REZERVATUOSE

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

 

 1. Medžiojant medžioklės plotų vienetuose, sudarytuose žuvininkystės tvenkinių teritorijose pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 8 straipsnio 8 dalies reikalavimus (toliau šiame skyriuje – Žuvininkystės tvenkiniai), papildomai taikomi 54–55 punktų reikalavimai.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu, atsižvelgiant į vietos sąlygas, greta esančias paukščių apsaugai svarbias teritorijas ir kitus veiksnius, medžioklė Žuvininkystės tvenkiniuose gali būti draudžiama arba ribojama nustatant trumpesnius leidžiamus medžiojamųjų gyvūnų medžioklės terminus, papildomai uždraudžiant tam tikrus medžioklės būdus, tam tikrų įrankių ar priemonių naudojimą ar nustatant kitus reikalavimus

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin., 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

 

 1. Žuvininkystės tvenkiniuose leidžiama medžioti šernus ir smulkiuosius medžiojamuosius gyvūnus:

54.1. šernus, bebrus ir ondatras – visus metus;

54.2. kitus smulkiuosius medžiojamuosius gyvūnus – Medžioklės taisyklių 15.2 punkte nustatytais terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin., 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

Nr. D1-110, 2014-02-05, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01148

 

 1. Didžiųjų kormoranų ar saugomų rūšių žinduolių, darančių didelę žalą, gausa žuvininkystės tvenkinių teritorijoje reguliuojama vadovaujantis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin., 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

Nr. D1-631, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21339

 

 1. Medžioklė valstybinių gamtinių rezervatų buferinės apsaugos zonose gali būti vykdoma tik vadovaujantis šiais reikalavimais:

56.1. draudžiama medžioti vilkus ir paukščius;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-282, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10533

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

 

56.2. draudžiama medžioti varant;

56.3. Neteko galios nuo 2010-12-10

Punkto naikinimas:

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin. 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

 

56.4. leidžiama sekti sužeistus medžiojamuosius gyvūnus tik iki valstybinio gamtinio rezervato ribos. Patvirtintų kovos su gyvūnų platinamomis užkrečiamomis ligomis priemonių įgyvendinimo laikotarpiu leidžiama surasti sužeistą į valstybinio gamtinio rezervato teritoriją įbėgusį šerną, apie tai prieš patenkant į valstybinio gamtinio rezervato teritoriją telefonu pranešus atitinkamos saugomos teritorijos direkcijai, ir sulaukti šios saugomos teritorijos direkcijos atstovo, jeigu jis nusprendžia prižiūrėti sužeisto gyvūno paiešką;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-110, 2014-02-05, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01148

 

56.5. draudžiama įrengti šėryklas kanopiniams žvėrims, kitaip juos jaukinti ir vilioti;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-110, 2014-02-05, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01148

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

 

56.6. medžioklės plotų naudotojas, atvykęs medžioti į valstybinio gamtinio rezervato buferinės apsaugos zoną, prieš pradėdamas medžioklę, privalo telefonu informuoti apie tai valstybinio gamtinio rezervato direkciją;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-110, 2014-02-05, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01148

 

56.7. Neteko galios nuo 2018-05-15

Punkto naikinimas:

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin., 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

 

 1. 561. 300 m zonoje apie valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose esančius gamtinius rezervatus, taip pat valstybinius rezervatus, kai nenustatytos valstybinio gamtinio rezervato buferinės apsaugos zonos, privaloma laikytis apribojimų, nustatytų Medžioklės taisyklių 56.4 – 56.5 papunkčiuose.

Papildyta punktu:

Nr. D1-631, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21339

 

 1. Neteko galios nuo 2020-05-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-110, 2014-02-05, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01148

 

 1. 571. Valstybinių gamtinių rezervatų buferinės apsaugos zonose, valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose, gamtiniuose draustiniuose draudžiama įrengti medžioklės įrenginius medžiuose. Nurodytose saugomose teritorijose taip pat draudžiama įrengti gyvūnų šėryklas, viliojimo vietas ar kitaip jaukinti gyvūnus Europos Bendrijos svarbos pievų ir pelkių buveinėse ir arčiau kaip 100 m iki saugomų rūšių informacinėje sistemoje registruotų saugomų rūšių radaviečių.

Medžiojant saugomose teritorijose privaloma laikytis medžioklės apribojimų, susijusių su šiose teritorijose saugomų natūralių buveinių ir gyvūnų ar augalų rūšių apsauga. Biosferos rezervatuose draudžiama medžioti vandens ir pelkių paukščius.

Papildyta punktu:

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-892, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-18, i. k. 2018-16346

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

Nr. D1-631, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21339

Nr. D1-827, 2020-12-28, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28817

 

 1. SU MEDŽIOKLE SUSIJUSI DRAUDŽIAMA VEIKLA

 

 1. Draudžiama:

58.1. asmeniui, neturinčiam teisės medžioti:

58.1.1. medžioti arba medžioklės plotuose naudoti medžioklės įrankius (šaunamuosius ginklus, spąstus) ar medžioklės priemones;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

58.1.2. doroti arba gabenti neteisėtai sumedžiotą gyvūną;

58.2. asmeniui, turinčiam teisę medžioti:

58.2.1. būti medžioklės plotuose su į dėklą neįdėtu medžiokliniu ginklu nesant įrašo apie medžiotoją tam medžioklės plotų vienetui išduotame medžioklės lape arba medžioti teritorijose, kuriose jis medžioti neturi teisės;

58.2.2. sumedžioti gyvūną, kurio sumedžioti neturi teisės, išskyrus Medžioklės taisyklių 15.3 ir 28 punktuose nurodytus ir nustatyta tvarka įformintus atvejus;

58.2.3. gabenti ar doroti neteisėtai sumedžiotą kanopinį žvėrį;

58.3. Neteko galios nuo 2021-02-05

Punkto naikinimas:

Nr. D1-68, 2021-02-03, paskelbta TAR 2021-02-04, i. k. 2021-02143

 

58.4. Neteko galios nuo 2021-02-05

Punkto naikinimas:

Nr. D1-68, 2021-02-03, paskelbta TAR 2021-02-04, i. k. 2021-02143

 

58.5. medžioti draudžiamais naudoti įrankiais, priemonėmis, draudžiamais medžioklės būdais:

58.5.1. automatiniais šaunamaisiais ginklais;

58.5.2. naudojant medžioklėje elektrinius aparatus, skirtus gyvūnams apsvaiginti ar užmušti;

58.5.3. naudojant sprogmenimis, nuodus, užnuodytą ar anestezuojantį jauką arba jaukui ir masalui naudojant gyvus gyvūnus;

58.5.4. dūmais, dujomis ar ugnimi varant gyvūnus iš jų slėptuvių;

58.5.5. iš transporto priemonių, taip pat vaikant ar transporto priemonėmis numušant medžiojamuosius gyvūnus (išskyrus atvejus, kai keliuose transporto priemonės susiduria su medžiojamaisiais gyvūnais);

58.5.6. iš oro transporto priemonių;

58.5.7. iš judančių vandens transporto priemonių, varomų varikliu;

58.5.8. šviečiant iš transporto priemonių bet kokiais dirbtiniais šviesos šaltiniais;

58.5.9. naudojant naktinius, lazerinius, termovizorinius taikiklius ir jų priedus prie optinių taikiklių arba turėti juos medžioklės plotuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-857, 2014-10-24, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14795

 

58.5.10. statant kilpas gyvūnams gaudyti;

58.5.11. Neteko galios nuo 2016-04-28

Punkto naikinimas:

Nr. D1-282, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10533

Papildyta punktu:

Nr. D1-857, 2014-10-24, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14795

 

58.6. laikyti, gaminti, pirkti ar parduoti kilpas, skirtas medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti);

58.7. medžioti neturint žymos, įrašytos ne seniau kaip prieš 3 metus, medžiotojo biliete apie saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo rezultatus (šis reikalavimas netaikomas 3 metus nuo teisės medžioti suteikimo);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-999, 2018-11-28, paskelbta TAR 2018-11-28, i. k. 2018-19174

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

58.8. medžioti be medžioklės vadovo, kai medžioklėje dalyvauja daugiau kaip vienas medžiotojas;

58.9. medžioti medžiokliniu ginklu, neturint su savimi galiojančio leidimo laikyti (nešiotis) ginklą ir ginklo, kuriuo medžioja, pažymėjimo (jei asmeniui jis yra išduotas);

58.10. perduoti fiziniam asmeniui priklausantį šaunamąjį ginklą kitam asmeniui (išskyrus Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus) arba medžioklės plotuose – kitus medžioklės įrankius asmeniui, neturinčiam teisės medžioti

58.11. medžioti pusiau automatiniais šaunamaisiais ginklais, kurių dėtuvėje telpa daugiau kaip 2 šoviniai (pusiau automatinius šautuvus, į kurių dėtuves telpa daugiau kaip 2 šoviniai, leidžiama naudoti medžioklėje, jeigu į jų dėtuves įtaisyti ribotuvai, neleidžiantys panaudoti daugiau kaip 2 šovinius), arbaletais;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-631, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21339

 

58.12. viliojimui naudoti elektrinius, elektroninius ar magnetinius garso atkūrimo prietaisus;

58.13. gyvūnams gaudyti naudoti klijus, kablius ir kitus įrankius, priemones arba būdus, kurie Medžioklės taisyklėse neįvardinti kaip leistini;

58.14. medžiojamuosius gyvūnus akinant veidrodžiais ar kitomis priemonėmis;

58.15. medžioti apšviečiant medžioklės plotus dirbtiniais šviesos šaltiniais (išskyrus atvejus, nurodytus Medžioklės taisyklių 10.2.6 papunktyje);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

58.16. ardyti medžiojamųjų gyvūnų urvus, namelius ir užtvankas, išskyrus atvejus, kai medžiojama su šunimis. Po medžioklės privaloma sutvarkyti iškastus urvus ir bebrų namelius (šio punkto reikalavimai netaikomi kai likviduojamos neperspektyvios bebravietės);

58.17. rinkti paukščių kiaušinius arba ardyti jų lizdus;

58.18. medžioti gyvūnus, kurie gelbstisi nuo potvynio, gaisro ir kitų stichinių nelaimių, taip pat dar neskraidančius paukščių jauniklius;

58.19. medžioti kanopinius žvėris graižtvinių ginklų neekspansyviomis kulkomis;

58.20. medžioti kanopinius žvėris visų dydžių šratais bei grankulkėmis;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

58.21. medžioti visus kanopinius žvėris – lygiavamzdžių ginklų šoviniais, esant didesniam kaip 45 metrai atstumui;

58.22. medžioti kanopinius žvėris šoviniais, neturinčiais būtinos šaudmens energijos:

58.22.1. stirnas – graižtvinių ginklų šoviniais, kurių kulkos energija 100 metrų atstumu yra mažesnė kaip 1 000 džaulių;

58.22.2. danielius, antramečius šernus ir jauniklius – graižtvinių ginklų šoviniais, kurių kulkos energija 100 metrų atstumu yra mažesnė kaip 2 000 džaulių;

58.22.3. briedžius, tauriuosius elnius ir suaugusius šernus – graižtvinių ginklų šoviniais, kurių kulkos energija 100 metrų atstumu yra mažesnė kaip 2 500 džaulių;

58.23. medžioti ragus numetusius elninių žvėrių patinus;

58.24. Neteko galios nuo 2020-10-15

Punkto naikinimas:

Nr. D1-631, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21339

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-793, 2016-11-23, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27321

 

58.25. medžioti žvėris ir paukščius naudojant neatrankinius būdus, dėl kurių atitinkamų rūšių populiacijos gali išnykti vietiniu mastu arba būti labai trikdomos;

58.26. gaudyti medžiojamuosius gyvūnus gaudyklėmis, negalinčiomis užtikrinti, kad gyvūnas bus pagautas nesužeistas arba spąstais, kurie neatitinka selektyvaus gaudymo principo arba negarantuoja staigios pagauto gyvūno žūties;

58.27. medžioti paukščius tinklais ir spąstais, medžioti paukščius be šunų, išskyrus varninius paukščius;

58.28. pasisavinti medžioklės plotų vienete rastus nugaišusius, per susidūrimą su transporto priemonėmis, žemės ūkio technika ar dėl kitų priežasčių žuvusius medžiojamuosius gyvūnus ar jų dalis, prieš paimant gyvūną iš radimo vietos apie tai nepranešus medžioklės plotų naudotojui ir AAD ir negavus leidimo pasiimti šiuos gyvūnus ar jų dalis. Jei gyvūnas paimamas apie tai nepranešus nustatyta tvarka, laikoma, kad gyvūnas paimtas neteisėtai.

Punkto pakeitimai:

Nr. I-4-822/2015, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-05-22, i. k. 2015-07919

Nr. D1-282, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10533

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

 

58.29. tamsiuoju paros metu (praėjus daugiau kaip pusantros valandos po saulės nusileidimo ir likus daugiau kaip pusantros valandos iki saulės patekėjimo) medžioti sėlinant, grandine, katilu, varant ir su šunimis, išskyrus atvejus, kai su šunimi ieškoma sužeisto gyvūno arba su šunimi medžiojami invaziniai žvėrys (mangutai, paprastieji meškėnai, kanadinės audinės, nutrijos ir ondatros);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

58.30. negavus žemės sklypo savininko sutikimo ar valdytojo leidimo arba nesudarius su juo atitinkamos sutarties dėl biotechninių priemonių taikymo ir stacionarių medžioklės įrenginių statymo bei eksploatavimo jo žemėje (jei teisiniai santykiai dėl biotechninių priemonių taikymo ir stacionarių medžioklės įrenginių statymo bei eksploatavimo trunka ilgiau kaip 1 metus, turi būti sudaroma rašytinė sutartis);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

Nr. D1-631, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21339

 

58.31. gadinti ir naikinti bokštelius, ėdžias, kitus biotechninius įrenginius ir priemones, pasisavinti laukiniams gyvūnams skirtus pašarus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

Nr. D1-631, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21339

 

58.32. paimti suaugusius medžiojamuosius gyvūnus ar jų jauniklius ir laikyti nelaisvėje kitais tikslais ir sąlygomis negu numatyta Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatyme;“

58.33. šerti medžiojamuosius gyvūnus jiems neįprastu maistu, kurio jie negali rasti natūraliomis gamtinėmis sąlygomis, gyvūninės kilmės maistu ar kitais šalutiniais gyvūniniais produktais, maisto ir maisto produktų atliekomis;

58.34. medžiojamuosius gyvūnus, esančius gyvūnų šėrykloje ar mažesniu nei 100 metrų atstumu nuo gyvūnų šėryklos, medžioti tykojant ar sėlinant;

58.35. šerti šernus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

Papildyta punktu:

Nr. D1-857, 2014-10-24, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14795

 

58.36. medžioklės plotų vienete (10 km2 (1000 ha) įrengti daugiau kaip 10 šernų viliojimo vietų, vienoje šernų viliojimo vietoje vienu metu naudoti daugiau kaip 100 kg arba 125 litrus natūralaus pašaro ar masalo (išskyrus šieną, šienainį ir laižomąją druską), natūralius pašarus ar masalą viliojimo vietoje išpilti ant žemės (išskyrus automatinius šėryklas (barstytuvus), kurie gali barstyti ant žemės);

Papildyta punktu:

Nr. D1-741, 2015-10-14, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15183

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

58.37. medžioklės plotų vienetuose, kurie patenka į 2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, kuriuo panaikinamas įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES (OL 2014 L 295, p. 63), priede nurodytas vietoves, toje pačioje medžioklės plotų vieneto dalyje (tame pačiame miško kvartale) medžiojamuosius gyvūnus medžioti su varovais ar šunimis dažniau kaip vieną kartą per mėnesį;

Papildyta punktu:

Nr. D1-741, 2015-10-14, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15183

Punkto pakeitimai:

Nr. 2016-05-12 Nr. AB-10483-3-66-3-00055-2015-6, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13678

Nr. D1-413, 2016-06-03, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15088

Nr. D1-793, 2016-11-23, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27321

 

58.38 medžioti paukščius švininiais arba švino junginių turinčiais šratais;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-631, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21339

 

58.39. medžioti kanopinius žvėris šratais ir grankulkėmis.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

 

 1. SAUGAUS ELGESIO MEDŽIOKLĖS METU REIKALAVIMAI

 

 1. Medžiotojas privalo laikytis ginklų ir šaudmenų laikymo, saugojimo, nešiojimo ir naudojimo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme (Žin., 2002, Nr. 13-467).
 2. Medžioklinis ginklas išimamas iš dėklo tik atvykus į medžioklės plotus ir užpildžius medžioklei reikalingus dokumentus, užtaisomas – tik atsistojus į šaudymo vietą linijoje, atsisėdus į tykojimo bokštelį ar kitą tykojimo vietą, sėlinant ar medžiojant grandine ar katilu – pradėjus medžioti. B ir C kategorijos trumpieji šaunamieji ginklai užtaisomi, kai siekiant nutraukti kančias pribaigiamas sužeistas arba gyvagaudžiais spąstais pagautas medžiojamasis gyvūnas. Jeigu medžiojant einant su užtaisytu ginklu tenka įveikti kliūtį (peršokti upelį ar kanalą, perlipti tvorą, pereiti slidų lieptą ir visais kitais atvejais, kai kyla pavojus parkristi), prieš ją įveikiant būtina išimti šovinius iš ginklo vamzdžių. Medžioklės metu judant medžioklės plotų vienete iš vienos medžiojimo vietos į kitą medžioklinis ginklas nešamas arba vežamas be šovinio lizde, jeigu šautuvas atlaužiamas – atlaužtas. Pasibaigus medžioklei, medžioklinis ginklas įdedamas į dėklą, šoviniai iš medžioklinio ginklo išimami.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-892, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-18, i. k. 2018-16346

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

 1. Prieš užtaisant medžioklinį ginklą įsitikinama, kad jo vamzdžiai neužsikimšę.
 2. Neteko galios nuo 2020-05-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin., 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

 

 1. Neteko galios nuo 2020-05-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-282, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10533

 

 1. Medžioklinis ginklas prišaudomas šaudykloje ar kitoje tam skirtoje vietoje, įsitikinus, kad nėra pavojaus žmonėms ar gyvūnams. Jei ginklas prišaudomas medžioklės plotuose, būtina užpildyti šių medžioklės plotų naudotojo išduotą medžioklės lapą.
 2. Šaudamas medžiotojas privalo įsitikinti, kad šūvis nepavojingas kitiems asmenims, naminiams gyvuliams, nemedžiojamiems laukiniams gyvūnams, nepadarys žalos pastatams ar kitiems žmogaus ūkinės veiklos objektams.
 3. Įtartino (silpno ar užsitęsusio) šūvio atveju būtina patikrinti ginklo vamzdį, ar nėra likusių kamščių.
 4. Parkritus su medžiokliniu ginklu, būtina tuojau pat patikrinti, ar neužsikimšo ginklo vamzdžiai. Jeigu medžioklinis ginklas buvo užtaisytas, prieš tikrinant būtina išimti šovinius.
 5. Jeigu paspaudus nuleistuką medžioklinis ginklas neiššauna, jį atidaryti leidžiama ne anksčiau kaip po 10 sekundžių.
 6. Draudžiama per jėgą stumti šovinį į lizdą, įstrigusį šovinį būtina atsargiai išimti. Kai šovinio išimti nepavyksta, įspėjus aplinkinius, šaunama į viršų.
 7. Medžioti iš bokštelių leidžiama tik tada, kai jų kopėčios, grindys, sėdynės ir kitos dalys yra tvirtos. Šaudant iš bokštelio turi būti gerai matomas šaudymo sektorius ir taikinys. Medžiotojas privalo žinoti, kur ir kokiu atstumu išdėstyti kiti bokšteliai, įvertinti, ar paleistas šūvis nebus pavojingas. Prieš išlipant iš bokštelio, būtina išimti šovinius iš ginklo vamzdžių ir užmegzti kontaktą su medžiotojais, esančiais gretimuose bokšteliuose.
 8. Kai medžiojama varant ir kitais medžioklės būdais, kai medžioja daugiau negu vienas medžiotojas:

71.1. kiekvienas medžiotojas turi atsistoti į medžioklės vadovo jam nurodytą vietą medžiotojų linijoje. Pasitraukti iš vietos leidžiama iki 5 metrų į kairę ar į dešinę tik išilgai medžiotojų linijos;

71.2. draudžiama pasitraukti iš medžioklės vadovo nurodytos vietos, kol nepasibaigė varymas. Varymo pabaigos ženklus prieš medžioklę arba prieš kiekvieną varymą privalo nustatyti ir visiems medžioklės dalyviams paskelbti medžioklės vadovas;

71.3. leidžiama šauti į medžiojamąjį gyvūną, pasirodžiusį iki varymo pradžios. Šaunama tik įsitikinus, kad visi greta esantys medžiotojai yra savo šaudymo vietose, o nueinantys medžiotojai – gerai matomi ir yra saugūs. Draudžiama į medžiojamuosius gyvūnus šaudyti pasibaigus varymui, išskyrus atvejį, kai pribaigiamas rastas sužeistas gyvūnas;

71.4. laukti pasirodančių medžiojamųjų gyvūnų medžiotojų linijoje leidžiama stovint arba sėdint, o šaudyti – tik stovint, išskyrus atvejį, kai šaunama iš medžioklės bokštelio, kurio kraštai, skirti ginklui atremti, yra ne žemiau nuo žemės paviršiaus kaip žmogaus ūgis;

71.5. kai medžiojama grandine, medžiotojai privalo gerai matyti greta esančius medžiotojus ir išlaikyti grandinę kuo tiesesnę, o šauti leidžiama ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu grandinės atžvilgiu;

71.6. pagrindinėje medžiotojų linijoje stovintis medžiotojas turi teisę šauti ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos (Medžioklės taisyklių 6 priedas). Jeigu medžiotojai statomi medžiotojų linijos flanguose, pirmasis medžiotojas linijoje ir pirmasis flange turi stovėti ne arčiau kaip 50 metrų nuo pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo vietos, o pagrindinės linijos galuose stovintys medžiotojai gali šaudyti tik tiesiai prieš save (lygiagrečiai su flangine linija, jeigu kampas tarp pagrindinės linijos ir flango nėra status) ir į priešingą pusę nuo gretimo flango, taip pat už medžiotojų linijos, laikydamiesi 30 laipsnių kampo taisyklės. Pirmas medžiotojas, stovintis dešiniajame flange, gali šaudyti tik lygiagrečiai su pagrindine linija ir į dešinę nuo jos, o pirmas stovintis kairiajame flange – tik lygiagrečiai su pagrindine linija ir į kairę nuo jos. Abiejuose flanguose stovintys medžiotojai gali šaudyti ir už flangų linijos. Jeigu flangų linijoje stovi daugiau kaip vienas medžiotojas, jie gali šaudyti tik laikydamiesi 30 laipsnių kampo taisyklės (Medžioklės taisyklių 7 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

 

71.7. šauti į varovų pusėje esantį žvėrį ar paukštį leidžiama tik įsitikinus, kad šūvis bus nepavojingas varovams. Kiekvienu atveju į varovų pusę leidžiama šauti tik taip, kad kulka ar šratai įsmigtų į žemę gerai matomoje vietoje ir nekeltų pavojaus varovams;

71.8. ieškoti sužeisto medžiojamojo gyvūno leidžiama tik gavus medžioklės vadovo leidimą ir pranešus apie tai kitiems medžiotojams. Sužeisto medžiojamojo gyvūno ieškantys medžiotojai privalo žinoti, kur yra kiti medžioklėje dalyvaujantys asmenys, o prieš šūviu pribaigiant sužeistą gyvūną, būtina įsitikinti, kad prie šio gyvūno nesiartina kiti asmenys;

71.9. draudžiama varantiems medžiojamuosius gyvūnus medžiotojams neštis užtaisytus ginklus ir šaudyti į žvėris ir paukščius;

71.10. prie vingiuotų kelių ar miške be kvartalinių linijų medžioklės vadovas privalo sustatyti medžiotojus kuo tiesesne linija, kad greta stovintieji matytų arba žinotų, kur stovi kiti medžiotojai, o statomiems į šaudymo vietas medžiotojams būtina nurodyti galimas šaudymo kryptis. Medžiotojas turi užtikrinti, kad jo šūvis nepavojingas kitiems;

71.11. varovai privalo griežtai vykdyti medžioklės vadovo ir varovų vadovo nurodymus;

71.12. artėjant prie vietos, kur yra tykojantis medžiotojas, arba įtariant, kad jis gali ten būti, privalu įvairiais įmanomais būdais signalizuoti apie savo artėjimą;

71.13. medžiojant varant, grandine ar katilu ir sėlinant medžiotojai privalo dėvėti ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos viršutinius drabužius arba galvos apdangalus ar liemenes, varovai – liemenes. Medžioklėje varant dalyvaujantis šuo apvelkamas ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos liemene arba jam uždedamas ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos antkaklis, arba šuo pažymimas kitu ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos elementu;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin., 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

 1. Draudžiama:

72.1. Neteko galios nuo 2010-12-10

Punkto naikinimas:

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin. 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

 

72.2. naudoti lygiavamzdžių medžioklinių ginklų apvaliąsias kulkas ir didesnius kaip 9 milimetrų skersmens šratus, kai medžiojama varant arba sėlinant;

72.3. neįsitikinus, kad medžioklinis ginklas neužtaisytas perduoti jį kitam medžiotojui ar jį imti iš kito medžiotojo, sunarstyto medžioklinio ginklo vamzdžius atgręžti į žmogų ar gyvūną (laukiant medžiojamųjų gyvūnų, medžioklinio ginklo vamzdžiai turi būti nukreipti į viršų arba žemyn, o medžioklės bokštelyje – tik į viršų);

72.4. Neteko galios nuo 2020-05-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

72.5. remtis medžiokliniu ginklu einant per kliūtis, dėti rankas ant medžioklinio ginklo vamzdžio angos, ieškant laimikio, medžioklinio ginklo vamzdžiu ar buože sklaidyti šakas, krūmokšnius ar žolę;

72.6. smogti medžioklinio ginklo buože ar vamzdžiais pribaigiant sužeistą žvėrį ar paukštį, traukti juos medžiokliniu ginklu iš vandens;

72.7. taikytis medžiotojų link išilgai jų stovėjimo linijos ir visais kitais atvejais į žmones, gyvulius, nemedžiojamus gyvūnus, pastatus, transporto priemones;

72.8. šaudyti, kai dėl rūko, pūgos, gausaus sniego ar lietaus, prietemos, akinančios saulės ir kitų veiksnių taikinys yra neaiškus ar nematyti, kas yra už taikinio pavojingu šūvio atstumu;

72.9. šaudyti į neatpažintą taikinį ar vietą, kurioje girdėti šlamesys;

72.10. šaudyti iš graižtvinio medžioklinio ginklo virš horizonto linijos ir kitais atvejais, kai negalima nustatyti, kur lėks kulka;

72.11. šaudyti arčiau kaip per 200 metrų nuo gyvenamųjų sodybų ir naudojamų pastatų, išskyrus atvejį, kai jų savininkai ar valdytojai tam neprieštarauja;

72.12. šauti išsyk iš kelių vamzdžių;

72.13. grandine medžioti miške ir krūmuose, taip pat kai neįmanoma išlaikyti tiesios grandinės ir užtikrinti šūvio saugumo;

72.14. medžiojant katilu, šaudyti į katilo vidų, kai šūvis kelia grėsmę medžiotojų saugumui;

72.15. medžioti iš valties, kurioje nėra gelbėjimosi priemonių;

72.16. šaudyti iš valties joje stovint ar irkluotojo kryptimi;

72.17. šaudyti iš irklinės valties dviem medžiotojams, išskyrus atvejį, kai, išmetus iš valties du inkarus, iš jos medžioja du nusisukę vienas nuo kito medžiotojai;

72.18. šaudyti į plaukiojančius paukščius, išskyrus laukius, antis (tik medžiojant 11.3 punkte nurodytu būdu) ir nukritusius į vandenį sužeistus paukščius. Šaudamas į medžiojamąjį gyvūną, esantį vandens paviršiuje, medžiotojas turi užtikrinti, kad nuo vandens paviršiaus atšokę šratai nebus kam nors pavojingi;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-793, 2016-11-23, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27321

 

72.19. šauti į vandens telkinio pakrantės pusę ar išilgai jos į paukščius, skrendančius žmogaus ūgio aukštyje;

72.20. lipti į valtį ar iš jos su užtaisytu medžiokliniu ginklu;

72.21. šaudyti šoviniais, užtaisytais didesne parako norma už nurodytąją gamintojo instrukcijoje, maišyti įvairių rūšių paraką, kamščiams naudoti degiąsias medžiagas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-631, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21339

 

 1. MEDŽIOKLĖS TAISYKLIŲ VYKDYMO KONTROLĖ

 

 1. Medžioklės taisyklių reikalavimų laikymosi kontrolę pagal kompetenciją vykdo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir policijos pareigūnai.
 2. Šiurkščiais Medžioklės taisyklių pažeidimais laikomi pažeidimai, kai:

74.1. pažeidžiami Medžioklės taisyklių 58.1-58.5 ir 71.9 papunkčiuose nurodyti draudimai;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-857, 2014-10-24, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14795

Nr. D1-282, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10533

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

Nr. D1-631, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21339

 

74.2. vengiama pasitikrinti blaivumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

 

 1. Neteko galios nuo 2016-06-07

Punkto naikinimas:

Nr. D1-413, 2016-06-03, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15088

Punkto pakeitimai:

Nr. 2016-05-03 Nr. AB-9595-3-66-3-00049-2015-9, 2016-05-03, paskelbta TAR 2016-05-11, i. k. 2016-11975

 

 1. Asmenys, pažeidę Medžioklės taisykles, traukiami administracinėn, civilinėn ar baudžiamojon atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus į kitas pareigas arba pasibaigus darbo sutartiniams santykiams.

Papildyta punktu:

Nr. D1-892, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-18, i. k. 2018-16346

 

_________________

 

Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių

1 priedas

 

(Akto pavyzdinė forma)

______________________________________________________________________

(Medžioklės plotų naudotojo pavadinimas (jei naudotojas yra juridinis asmuo) arba vardas pavardė (jei naudotojas yra fizinis asmuo)

_______________________________________________________________

(Buveinės adresas, įmonės kodas (jei naudotojas yra juridinis asmuo)

 

Aplinkos apsaugos departamentui prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

 

AKTAS

DĖL SUMEDŽIOTO DIDESNIO MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ, KURIŲ MEDŽIOKLĖ LIMITUOJAMA, SKAIČIAUS NEI NUSTATYTA ŠIEMS GYVŪNAMS SUMEDŽIOTI

 

________________      Nr._______________

(Data)                                                                      (Registracijos numeris)

 

 

Aktas surašytas patvirtinant, kad 20  m. ____________________d. ______val. ___________________ savivaldybėje______________________ medžioklės plotų vienete vykusioje medžioklėje tykojant/varant, turint _________vnt. nustatytą limitą sumedžioti ________

(netinkamą išbraukti)          (įrašyti skaičių)

________________________________________________________, sumedžiota_________ vnt.

(gyvūno, kurio medžioklė limituojama, pavadinimas)                                                                                                                                                                                       (skaičius)

______________________________________________________________________________.

(sumedžioto gyvūno, kurio medžioklė limituojama, rūšis, lytis ir amžius)

Apie šį atvejį įrašyta medžioklės lape Nr._______________.

Pastaba. Jei sumedžiojamas gyvūno, kurio medžioklė limituojama, patinas, akte pateikiama visa informacija, būtina pildant medžioklės lapą Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka.

 

 

Medžioklės vadovas          ________________                      _____________________________________

(Parašas)                                                                        (Vardo raidė, pavardė)

 

_____________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

 

Medžioklės Lietuvos Respublikos

teritorijoje taisyklių

2 priedas

 

(Akto pavyzdinė forma)

______________________________________________________________________

(Medžioklės plotų naudotojo pavadinimas (jei naudotojas yra juridinis asmuo) arba vardas pavardė (jei naudotojas yra fizinis asmuo)

_______________________________________________________________

(Buveinės adresas, įmonės kodas (jei naudotojas yra juridinis asmuo)

 

Aplinkos apsaugos departamentui prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

 

AKTAS

DĖL SUMEDŽIOTO RAGUS NUMETUSIO ELNINIO ŽVĖRIES PATINO, NE TO AMŽIAUS (AMŽIAUS GRUPĖS), NE TOS LYTIES AR SUŽEISTO, SUŽALOTO ARBA AKIVAIZDŽIAI SERGANČIO GYVŪNO SUMEDŽIOJIMO

 

________________      Nr._______________

(Data)                                                                      (Registracijos numeris)

 

 

Aktas surašytas patvirtinant, kad 20     m.____________________ d. ______val.

___________________savivaldybėje_________________ medžioklės plotų vienete teisėtai medžiojant:

 1. Stirnų ir (ar) briedžių pateles ir jauniklius, sumedžiotas ragus numetęs stirnos / briedžio patinas.

(netinkamą išbraukti)                                                                                                                                   (netinkamą išbraukti)

 1. 2. Teisėtai medžiojant tauriųjų elnių ir/ar briedžių patinus, sumedžiotas ne to amžiaus (amžiaus (netinkamą išbraukti)                                                                                                                                                 (netinkamą išbraukti)

grupės gyvūnas.

Vietoj antramečio tauriojo elnio / briedžio patino sumedžiotas _________________ tauriojo elnio /

(netinkamą išbraukti)                                         (amžius)

briedžio patinas.

(netinkamą išbraukti)

 1. Medžiojant briedžio jauniklius, sumedžiotas gumbaragis patinas arba antrametė briedžio patelė.

(netinkamą išbraukti)

 1. Sumedžiotas sužeistas, sužalotas arba akivaizdžiai sergantis ____________________________

_____________________________________________________________________________

(gyvūno rūšis, lytis ir amžius, konkretus ligos požymis)

Apie šį atvejį įrašyta medžioklės lape Nr._______________.

 

 

 

Medžioklės vadovas   ______________                _____________________________________

(Parašas)                                                                                          (Vardo raidė, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

3 priedas. Neteko galios nuo 2020-05-09

Priedo naikinimas:

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-610, 2019-10-15, paskelbta TAR 2019-10-15, i. k. 2019-16390

 

 

Medžioklės Lietuvos Respublikos

teritorijoje taisyklių

4 priedas

 

Medžioklės plotų vieneto pavadinimas:______________________________ Medžioklės plotų naudotojas: _____________________________________________

Medžioklės plotų vienetas yra ____________________________ (savivaldybėje), _______________________________________ miškų urėdijos (nacionalinio parko), __________________________ girininkijos,________________________ miške, kvartaluose Nr. ___________________, ____________ ha miškų ir (arba) ___________________________ seniūnijoje ____________ ha laukų

 

Prašymas

dėl medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo

 

Žvėrių rūšis

Sumedžiojimo limitas per praėjusį medžioklės sezoną

Sumedžiota žvėrių per praėjusį medžioklės sezoną

Preliminarus žvėrių skaičius šiuo metu

Prašoma sumedžioti per ateinantį medžioklės sezoną

Savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisijos sprendimas leisti sumedžioti

iš viso

patinų

patelių ir jauniklių

iš viso

patinų

patelių ir jauniklių

iš viso

patinų

patelių ir jauniklių

iš viso

patinų

patelių ir jauniklių

iš viso

patinų

patelių ir jauniklių

Kanopiniai žvėrys

Briedis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taurusis elnias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stirna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šernas

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

Stumbras

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

Kiti medžiojamieji gyvūnai

Barsukas

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

Vilkas

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

Bebras

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

Lūšis

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

Kurtinys

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

Kiti

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Paaiškinimas:

X

– grafa nepildoma.

 

Prašymą pateikė _______________________________________________________

(pareigos, vardo raidė, pavardė, parašas)

Savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisijos pirmininkas ___________________________________________________________

(pareigos, vardo raidė, pavardė, parašas)

Nariai: _______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

Priedo numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-480, 2005-10-05, Žin., 2005, Nr. 119-4309 (2005-10-08), i. k. 105301MISAK00D1-480

 

 

Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių

5 priedas

 

MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ APSKAITOS PAGAL PĖDSAKUS SNIEGE

METODIKA

 

I SKYRIUS

APSKAITOS TIKSLAS

 

 1. Medžiojamųjų gyvūnų apskaitos pagal pėdsakus sniege (toliau – apskaita) tikslas – nustatyti kanopinių žvėrių ir didžiųjų plėšrūnų paplitimą, taip pat santykinę gausą, įvertintą kaip pėdsakų dažnumo indeksas, šalyje ir atskiruose jos regionuose.

 

II SKYRIUS

APSKAITOS VYKDYTOJAI, MARŠRUTO NUSTATYMAS IR

APSKAITOS ŽEMĖLAPIO PARENGIMAS

 

 1. Apskaitos vykdytojai – medžioklės plotų naudotojai ir saugomų teritorijų direkcijos, atsakingos už gamtinio rezervato apsaugą ir tvarkymą.
 2. Apskaita atliekama kasmet tuose pačiuose nuolatiniuose apskaitos maršrutuose, kurių po vieną ar keletą nustatoma kiekviename medžioklės plotų vienete ir gamtiniame rezervate, įskaitant rezervatus, esančius valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose (toliau – apskaitos teritorija), ir pažymima žemėlapyje. Jeigu gamtinis rezervatas, esantis valstybiniame parke ar biosferos rezervate, yra mažesnis kaip 1000 ha, atskiras maršrutas tokiame rezervate nenustatomas, o jo plotas integruojamas į vykdomos apskaitos teritoriją greta esančiame medžioklės plotų vienete.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-892, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-18, i. k. 2018-16346

Nr. D1-631, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21339

 

 1. Apskaitos vykdytojai, prieš pirmą kartą vykdydami apskaitą, sudaro nuolatinį apskaitos maršrutą (toliau – maršrutas) pagal šioje metodikoje nurodytus reikalavimus, o kitais kalendoriniais metais apskaitą vykdo tuo pačiu maršrutu.
 2. Reikalavimai maršrutui sudaryti:

5.1. maršruto forma – kreivė arba uždaras daugiakampis, kurio teritorijos siauriausia vieta yra ne mažiau kaip 1 km;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

5.2. sudaromas maršrutas turi proporcingai apimti medžioklės plotų vienete vyraujančias miškų, krūmynų ir pelkių buveines (toliau – buveinės). Maršruto dalys gali būti nustatytos ir atvirais biotopais, jeigu būtina numatyti perėjimą iš nesusisiekiančių tiriamų buveinių plotų;

5.3 maršrutą rekomenduojama nustatyti miško kvartalinėmis linijomis, tačiau negalima nustatyti intensyviai naudojamais keliais (valstybinės reikšmės keliais: automagistralėmis, I-V kategorijos keliais, vietinės reikšmės viešaisiais keliais);

5.4. maršruto ilgis turi būti pasirenkamas toks, kad kiekvienam 1000 ha tiriamų buveinių būtų nustatyta ne mažiau kaip 5 km maršruto, tačiau rekomenduojama, kad bendras maršruto ilgis neviršytų 12 km viename medžioklės plotų vienete ar rezervate;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-892, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-18, i. k. 2018-16346

 

5.5. rekomenduojama vengti vietų, kur tikėtina, gali būti sutinkami palaidi naminiai šunys.

 1. Sudarytą maršrutą apskaitos vykdytojas nubrėžia ant žemėlapio, kuriame turi būti atvaizduoti šie elementai: miško, krūmynų ir pelkių plotai, miško kvartalinių linijų ir kelių tinklas, vandens telkiniai. Maršrutas žemėlapyje pažymimas raudona linija. Maršrutas gali būti nubrėžiamas ranka ant atspausdinto žemėlapio arba, naudojantis GIS technologijomis, iš anksto įbrėžiamas žemėlapyje ir atspausdinamas lauko darbams. Rekomenduojamas žemėlapio mastelis 1:10000 – 1:25000. Žemėlapis su pažymėtu maršrutu spausdinamas ant ne mažesnio kaip A4 formato popieriaus lapo. Žemėlapyje turi būti nurodyta (įrašyta ranka ar atspausdinta) ši informacija: savivaldybės (-ių) pavadinimas (-ai), medžioklės plotų vieneto arba gamtinio rezervato pavadinimas, apskaitos atlikimo data.

 

III SKYRIUS

APSKAITOMI MEDŽIOJAMIEJI GYVŪNAI, DAŽNUMAS,

PROCEDŪRA IR DUOMENŲ SUTVARKYMAS

 

 1. Gyvūnai, kurių pėdsakai registruojami: vilkas, lūšis, paprastasis šakalas, rudasis lokys, šernas, stirna, taurusis elnias, danielius, briedis, stumbras. Kartu registruojami ir naminių šunų pėdsakai. Žemėlapyje žymimos tik apskaitomų plėšriųjų žvėrių, naminių šunų ar stumbrų pėdsakų trajektorijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-892, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-18, i. k. 2018-16346

 

 1. Apskaitą maršrutuose būtina atlikti vieną kartą per medžioklės sezoną esant tinkamoms sąlygoms gruodžio–kovo mėnesiais Konkretų laiką pasirenka apskaitos vykdytojas, kai yra ištisinė sniego danga, atsižvelgiant į šioje metodikoje nustatytus reikalavimus sniego dangai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

 1. Apskaita viename maršrute (visame jo ilgyje) turi būti atlikta per vieną dieną. Nepavykus užbaigti apskaitos per vieną dieną, apskaita kartojama iš naujo kitą dieną.
 2. Apskaita atliekama tik, jeigu sniego danga ir oro sąlygos atitinka šiuos požymius:

10.1. sniego danga ištisinė ir nesuledėjusi, ir ne senesnė kaip 72 val., bet ne šviežesnė kaip 24 val.;

10.2. po snygio nebuvo vėjo ir sniegas nebuvo pustomas;

10.3. apskaitos metu nesninga arba sninga tik tiek, kad tai neturės įtakos apskaitos kokybei.

 1. Medžioklės plotų naudotojas informaciją apie pradedamą vykdyti apskaitą praneša pateikdamas informaciją elektronine forma, prieiga prie kurios skelbiama tinklalapio http://vstt.lrv.lt rubrikos „Biologinės įvairovės apsauga“ skiltyje „Žvėrių apskaita“.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

Nr. D1-892, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-18, i. k. 2018-16346

Nr. D1-88, 2020-02-14, paskelbta TAR 2020-02-14, i. k. 2020-03423

 

 1. Apskaita atliekama einant pėsčiomis arba šliuožiant slidėmis. Draudžiama apskaitą atlikti naudojant transporto priemones.
 2. Atliekant apskaitą būtina turėti: apskaitos dokumentus: maršruto žemėlapį ( žemėlapius) ir nustatytos formos apskaitos anketą (pridedama), skaitmeninį fotoaparatą arba fotografuojantį telefoną, kuriame yra laiko registravimo funkcija, liniuotę ar ruletę pėdsakų dydžiui išmatuoti, apie 10×10 cm dydžio popieriaus lapelių pėdsakų numeriui užrašyti ir rašiklį (rekomenduojama mėlynai rašantis).
 3. Pradėdamas apskaitą, apskaitos vykdytojas apskaitos anketoje užrašo datą, laiką, maršruto numerį (jeigu medžioklės plotų vienete ar rezervate nustatyta daugiau kaip vienas maršrutas), nurodo meteorologines sąlygas, savo vardą ir pavardę, kontaktinę informaciją. Pritrūkus vietos įrašams viename lape, imamas naujas apskaitos lapas, apskaitos anketos I dalyje nurodytina pagrindinė informacija pakartojama. Apskaitos anketos II dalis pildoma tęsiant pėdsakų numeraciją toliau.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-892, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-18, i. k. 2018-16346

 

 1. Aptikęs kiekvieną pėdsakų grandinę, kuri kerta apskaitos maršrutą, arba, kad žvėrių eita tuo pačiu keliu, kuriuo vykdoma apskaita, apskaitos vykdytojas:

15.1. apskaitos anketoje įrašo pėdsako numerį, pradėdamas nuo 1, ir nurodo identifikuoto gyvūno rūšį;

15.2. pėdsakus priskyręs kuriai nors apskaitomų plėšriųjų žvėrių rūšiai, naminiam šuniui ar stumbrui, žemėlapyje brūkšnine linija pažymi pėdsakų trajektoriją, nurodo judėjimo kryptį, pažymi pėdsakų numerį, kuris atitinka apskaitos anketoje nurodytą eilės numerį;

15.3. nustatęs, kad keletas tos pačios rūšies individų maršrutą kirto vienu taku, jų pėdsakus registruoja kaip vieną pėdsaką, suteikdamas vieną numerį apskaitos anketoje, įrašydamas joje vieną eilutę;

15.4. nustatęs. kad keletas tos pačios rūšies individų maršrutą kirto aiškiai matomomis atskiromis pėdsakų trajektorijomis, jų pėdsakus registruoja kaip atskirus pėdsakus, suteikdamas jiems atskirus numerius apskaitos anketoje, įrašydamas joje atskiras eilutes;

15.5. įtaręs, kad tuo pačiu pėdsaku skirtingomis kryptimis praėjo individų grupė, seka pėdsakais, kol nustato tikėtiną individų skaičių. Jeigu pėdsakų grandinę paliko didelė kanopinių žvėrių grupė, apskaitos vykdytojas gali intuityviai nuspręsti, kiek buvo individų. Tais atvejais, kai spėjama, kad individai ar jų grupės skirtingomis kryptimis praėjo tuo pačiu pėdsaku, apskaitos vykdytojas patikrina šią aplinkybę pasitraukdamas nuo maršruto iki pėdsakų išsiskyrimo vietos. Pasitvirtinus spėjimui, anketoje pėdsakams suteikiami atskiri numeriai (taip žymima net, jei vykdytojas mano, kad abiem atvejais būta to paties individo ar jų grupės);

15.6. pėdsakus priskyręs kuriai nors apskaitomų plėšriųjų žvėrių rūšiai, naminiam šuniui ar stumbrui, kiek galima tiksliau nustato pėdsakus palikusių individų skaičių (jeigu reikia patikslinti, galima pasitraukti nuo maršruto iki pėdsakų išsiskyrimo vietos) ir įrašo į apskaitos anketą, žemėlapyje pažymi pėdsakų trajektoriją ir judėjimo kryptį;

15.7. pėdsakus priskyręs kuriai nors apskaitomų plėšriųjų žvėrių rūšiai, stumbrui ar naminiam šuniui, pėdsakus nufotografuoja ir į apskaitos anketą įrašo fotografavimo laiką 5 minučių tikslumu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-892, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-18, i. k. 2018-16346

 

 1. Fotografuojant pėdsakus turi būti:

16.1. fotografuojamas pėdsakas, geriausiai atitinkantis identifikuojamos rūšies požymius;

16.2. fotografuojama: vienas atskiras pėdsakas atspaudo ir pėdsakų grandinės vaizdas;

16.3. fotografuojama iš viršaus, prie pėdsako pridėjus liniuotę ar ruletę pėdsako dydžiui nustatyti ir lapelį, ant kurio prieš tai užrašomas pėdsako numeris, atitinkantis nurodomą apskaitos anketoje.

 1. Baigęs apskaitą, apskaitos vykdytojas pasirašo apskaitos anketoje ir ne vėliau kaip per 10 dienų visus apskaitos dokumentus perduoda Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – tarnyba) elektronine forma, prieiga prie kurios skelbiama tarnybos tinklalapio (http://www.vstt.lt) rubrikoje „Žvėrių apskaita“, prieš tai juos sutvarkęs pagal šiuos reikalavimus:

17.1. maršruto žemėlapis (žemėlapiai) ir apskaitos anketa (anketos) skenuojami spalvoto skenavimo režimu arba fotografuojami skaitmeniniu fotoaparatu ar fotografuojančiu telefonu. Maršruto žemėlapis (žemėlapiai) ir apskaitos anketa (anketos) išsaugomi .pdf arba .jpg formatu. Išsaugant šiuos elektroninius dokumentus, nurodomas medžioklės plotų vieneto arba gamtinio rezervato pavadinimas ir apskaitos metai, pavyzdžiui, „Girele 2018.jpg“;

17.2. pėdsakų nuotraukos išsaugomos .jpg formatu. Pėdsakų nuotraukos elektroninio dokumento pavadinime nurodoma nuotraukos padarymo data, laikas ir pėdsakų numeris, atitinkantis nurodytą apskaitos anketoje, pavyzdžiui, „2018-02-20 12-45 Nr. 13.jpg“;

17.3. apskaitos anketos (arba anketų, jeigu buvo užpildyta daugiau nei viena anketa) duomenys suvedami į vieną elektroninę formą, prie kurios prieiga skelbiama tarnybos tinklalapio rubrikoje „Žvėrių apskaita“;

17.4 apskaitos anketos, žemėlapiai ir apskaitomų plėšriųjų žvėrių, stumbrų ar naminių šunų pėdsakų nuotraukos įkeliami kaip priedai elektroninėje formoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-892, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-18, i. k. 2018-16346

 

 1. Apskaitos duomenis analizuoja tarnyba. Analizuojant apskaitos duomenis pirmą kartą, įskaitmeninami maršrutai, apskaičiuojamas jų ilgis kilometrais. Kasmet iki gegužės 1 d. tarnyba apskaičiuoja kiekvienos žvėrių rūšies pėdsakų dažnumo indeksus šalies mastu ir atskirose apskrityse ir paskelbia juos tarnybos interneto tinklalapyje:

18.1. 1 km pėdsakų maršruto, kuris nustatomas aptiktų pėdsakų skaičių padalijus iš maršruto ilgio;

18.2. 1 km pėdsakų maršruto per 24 val., kuris nustatomas aptiktų pėdsakų skaičių padalijus iš maršruto ilgio ir parų, praėjusių po sniego iškritimo, skaičiaus.

 1. Tarnyba, atlikusi duomenų analizę, apie medžioklės plotų naudotojus, kurie neatliko apskaitos arba nepateikė jos duomenų, informuoja AAD.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

 

_______________________

Papildyta priedu:

Nr. D1-98, 2018-02-12, paskelbta TAR 2018-02-12, i. k. 2018-02166

 

 

Medžiojamųjų gyvūnų apskaitos pagal

pėdsakus sniege metodikos priedas

 

APSKAITOS ANKETA

Lapo Nr._____

I. Pagrindinė informacija

Savivaldybė(-s), į kuria (-s) įeina apskaitos maršrutas

 

Medžioklės plotų vieneto arba gamtinio rezervato pavadinimas

Maršruto Nr.

Vykdytojo vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis)

 

Vykdytojo tel. Nr.

 

Apskaitos data: 20___-___-___

Paskutinį kartą snigo prieš                          val.

Oro temperatūra:                                       0 C

Sniego dangos storis                                  cm

II. Aptikti ir atpažinti pėdsakai

Pėdsako Nr.1

Rūšis 2

Individų gausa

Pėdsako fotografavimo laikas3

(val., min.)

 

Pėdsako Nr.1

Rūšis 2

Individų gausa

Pėdsako fotografavimo laikas3

(val., min.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Šioje anketoje yra iš viso ___________ įrašų apie aptiktus pėdsakus.

Kita svarbi informacija:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Vykdytojas _________________________                      _____________________________ .

(vardas, pavardė)                                                                                                                        (parašas)

Pastabos:

 1. Atitinka aptikimo eilės tvarką.
 2. Registruojamos rūšys: vilkas, lūšis, paprastasis šakalas, rudasis lokys, šernas, stirna, taurusis elnias, danielius, briedis, stumbras, naminis šuo.
 3. Fotografuojami tik plėšriųjų žvėrių, stumbrų ar naminių šunų pėdsakai.

Papildyta priedu:

Nr. D1-98, 2018-02-12, paskelbta TAR 2018-02-12, i. k. 2018-02166

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-892, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-18, i. k. 2018-16346

 

 

Medžioklės Lietuvos Respublikos

teritorijoje taisyklių

6 priedas

 

_________________

 

Medžioklės Lietuvos Respublikos

teritorijoje taisyklių

7 priedas

 

_________________

 

Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje

taisyklių

8 priedas

 

MEDŽIOKLĖS LAPŲ REGISTRAVIMO IR ŽYMĖJIMO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTE PRIE APLINKOS MINISTERIJOS TVARKOS  APRAŠAS

 

 

 1. Medžioklės lapų registravimo ir žymėjimo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašas nustato medžioklės lapų pateikimo Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) registravimo ir žymėjimo specialiu spaudu AAD procedūrą.
 2. Medžioklės plotų naudotojas pagal medžioklės lapo pavyzdinę formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 81 „Dėl medžioklės dokumentų formų patvirtinimo“, atsispausdina reikalingą medžioklės lapų kiekį, sunumeruoja juos eilės tvarka, pažymi kiekvieną medžioklės lapą medžioklės plotų naudotojo antspaudu (jei medžioklės plotų naudotojas yra juridinis asmuo ir turi antspaudą) ir tiesiogiai atvykęs pateikia juos AAD. Rekomenduojama nurodytu būdu paruošti ir į AAD dėl įregistravimo kreiptis vieną kartą dėl visam medžioklės sezonui reikalingų medžioklės lapų įregistravimo.
 3. AAD darbuotojas tą pačią darbo dieną medžioklės plotų naudotojo pateiktus medžioklės lapus įregistruoja Medžioklės lapų registre, nurodydamas medžioklės lapų registravimo datą, medžioklės plotų naudotojo pavadinimą, registruojamų medžioklės lapų kiekį, jų numerius ir pažymi kiekvieną medžioklės lapą specialiu spaudu, kuriame yra įrašas „Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos. Medžioklės lapas įregistruotas“, ir grąžina juos medžioklės plotų naudotojui.

 

________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

 

 

Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje

taisyklių

9 priedas

 

SUMEDŽIOTO VILKO MĖGINIŲ PAĖMIMO, SAUGOJIMO, PERDAVIMO

TYRIMUI IR GRĄŽINIMO

INSTRUKCIJA

 

 1. Medžioklės vadovas ir vilką sumedžiojęs medžiotojas užtikrina, kad mėginiai būtų paimti pagal šią instrukciją kuo skubiau, tačiau ne vėliau kaip per 24 valandas po vilko sumedžiojimo, išskyrus iltinį dantį, kuris gali būti išimamas vėliau.
 2. Paimami šie sumedžioto vilko mėginiai:

2.1. jeigu buvo sumedžiotas patinas – apytikriai 3×3 cm skeletinių raumenų gabalėlis genetiniams tyrimams ir iltinis dantis iš apatinio žandikaulio tikslaus amžiaus nustatymui pagal šio danties šaknies nuopjovą. Iltinis dantis iš žandikaulio gali būti išimamas medžioklės trofėjaus paruošimo metu;

2.2. jeigu buvo sumedžiota patelė – tokie patys mėginiai, kaip patino atveju, papildomai paimant gimdą.

 1. Kiekvienas paimtas mėginys supakuojamas į atskirą skysčiams nepralaidų skaidrų maišelį. Vieno individo visi mėginiai sudedami į išorinį skysčiams nepralaidų maišelį, į kurį taip pat įdedama kortelė su šiais duomenimis, užrašytais vandeniui atspariu rašikliu: savivaldybės ir medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo sumedžiotas vilkas, pavadinimai, sumedžiojimo data, vilką sumedžiojusio medžiotojo vardas, pavardė ir telefono numeris, vilko lytis ir vertinamas amžius. Jeigu buvo sumedžiotas daugiau nei vienas vilkas, visų individų mėginiai supakuojami atskirai laikantis tokių pačių supakavimo reikalavimų.
 2. Iki perdavimo mėginiai laikomi šaldiklyje.
 3. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgaliotas atstovas (toliau – atstovas) priima mėginius iš jų saugojimo vietos ne vėliau kaip per mėnesį po vilkų medžioklės sezono pabaigos, suderinęs tikslų laiką ir vietą su vilką sumedžiojusiu medžiotoju. Priimdamas mėginius, atstovas išduoda pažymą apie priimtus mėginius, kurioje nurodo, kas, iš ko ir kokios sudėties mėginius priėmė, kurioje taip pat pateikiama informacija apie atstovo įsipareigojimą grąžinti medžiotojui sumedžioto vilko iltinį dantį. Atstovas išduodamą pažymą patvirtina parašu.
 4. Po tyrimo sumedžioto vilko iltinis dantis grąžinamas medžiotojui per 3 mėnesius nuo mėginių perdavimo vietoje, iš kurios mėginiai buvo paimti. Atstovui ir medžiotojui susitarus, iltinis dantis gali būti grąžinamas abiem pusėms patogiu laiku sutartoje vietoje. Iltinio danties grąžinimas medžiotojui patvirtinamas pažyma, kurioje nurodoma, kas, kam ir kokios sudėties mėginius grąžina. Atstovo parengtą pažymą, įsitikinęs joje nurodytų duomenų teisingumu, medžiotojas patvirtina parašu.

 

_______________

Papildyta priedu:

Nr. D1-892, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-18, i. k. 2018-16346

 

 

Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių

10 priedas

 

PRANEŠIMŲ APIE VILKŲ, LŪŠIŲ IR RUDŲJŲ LOKIŲ BUVIMĄ REGISTRAVIMO VISUS METUS

INSTRUKCIJA

 

 1. Pranešimų apie vilkų, lūšių ir rudųjų lokių buvimą registravimo visus metus instrukcija (toliau – instrukcija) skirta sukaupti duomenų populiacijos erdvinio paplitimo (arealą) nustatymui, populiacijos dydį (vilkų šeimų ir reprodukcijos atvejų skaičių) ir kitus populiacijos parametrus, būtinus priimti pagrįstus sprendimus dėl vilkų populiacijos valdymo. Instrukcija taikoma ir faktų apie kitus didžiuosius plėšrūnus registravimui.
 2. Ši instrukcija netaikoma teikiant informaciją:

2.1. apie vilkų sumedžiojimą. Pranešimai apie vilkų sumedžiojimą teikiami pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 28 punktą, pildant Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 3 priede numatytą pranešimą;

2.2. apie sniege rastus vilkų, lūšių ir rudųjų lokių (toliau – didieji plėšrūnai) pėdsakus, kai medžioklės plotų naudotojai nuolatiniuose apskaitos maršrutuose atlieka medžiojamųjų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus sniege. Šiuo atveju informacija teikiama pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 5 priede nustatytą tvarką.

 1. Pagal šią instrukciją registruojami bet kokie didžiųjų plėšrūnų buvimo laisvėje konkrečioje vietoje faktai, ypač šie: žuvusių didžiųjų plėšrūnų individų radimas, gyvų didžiųjų plėšrūnų stebėjimas, staugimas, teritorijos žymėjimas ir kitokie didžiųjų plėšrūnų individų teritorinio elgesio požymiai, paliktų pėdsakai, ūkinių gyvūnų ar naminių augintinių užpuolimas, didžiųjų plėšrūnų papjautų laukinių gyvūnų liekanų aptikimas. Registruojant tokius faktus, užpildoma šios instrukcijos priedėlyje nurodyto turinio anketa ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po didžiųjų plėšrūnų stebėjimo fakto pateikiama Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – tarnyba). Anketa pildoma tik elektroniniu formatu, prieiga prie jos skelbiama tarnybos tinklalapio rubrikoje „Žvėrių apskaita“.
 2. Kiekvienam registruojamam faktui užpildoma atskira elektroninė anketa. Jeigu yra, prie anketos pridedamos nuotraukų, vaizdo ar garso įrašų elektroninės laikmenos – įrodymai, pagrindžiantys registruojamą faktą.
 3. Didžiųjų plėšrūnų buvimo faktų registravimo visus metus atnaujintą statistiką su pranešimų žemėlapiu tarnyba skelbia tarnybos tinklalapio rubrikoje „Žvėrių apskaita“ ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius, o vieną kartą per metus iki gegužės 1 d. – didžiųjų plėšrūnų buvimo faktų registravimo visus metus rezultatų analizę, nurodydama atitinkamai rūšiai specifinius populiacijos rodiklius (vilkų – šeimų skaičių, lūšių – patelių su jaunikliais, rudųjų lokių – individų skaičių).
 4. Pateiktose elektroninėse anketose esantys asmens duomenys naudojami anketoje pateikiamai informacijai patikslinti ir saugomi 1 metus. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pranešimų apie vilkų, lūšių ir rudųjų lokių buvimą registravimo visus metus instrukcijos priedas

 

PRANEŠIMO VILKŲ, LŪŠIŲ IR RUDŲJŲ LOKIŲ BUVIMĄ REGISTRAVIMO

ANKETA

 

1.

Rūšis, apie kurios individų buvimą teikiamas pranešimas *

(pažymima varnele tik vienas tinkamas variantas)

vilkas

□ lūšis

□ rudasis lokys

2.

Didžiojo plėšrūno buvimą patvirtinantys faktai*

(pažymima varnele tik vienas tinkamas variantas)

□ Rastas negyvas individas (individai). Skaičius: _______________

□ Stebėtas gyvas individas (individai), vertinamas jų skaičius: ______

□ Girdėtas balsas. Jeigu galima, vertinamas individų skaičius __________

□ Aptikti pėdsakai. Jeigu galima, vertinamas individų skaičius _________

□ Aptikti ekskrementai. Jeigu galima, vertinamas individų skaičius ______

□ Plėšrūnų užpulti ūkiniai gyvūnai ar naminiai augintiniai. Nukentėjusių gyvūnų rūšys ______, skaičius ______. Jeigu galima, vertinamas plėšrūnų skaičius ______

□ Plėšrūnų papjauti laukiniai gyvūnai. Kokios rūšies laukinių gyvūnų liekanų aptikta _____, skaičius ______. Jeigu galima, vertinamas plėšrūnų skaičius ______

□ Kitos rūšies faktas (aprašyti) _______________________________

________________________________________________________

 

3.

Kada stebėta

(nurodyti tikslią datą)*

*201__ m. ________________  ___d.   ___________val.

(metai)                        (mėnuo)                       (diena)

4.

Stebėjimo vietos duomenys* (pažymėkite varnele tik vieną tinkamą variantą)

□ GPS koordinatės__________________________________________

□ Taškas elektroniniame (Google Earth, maps.lt) žemėlapyje. El. nuoroda ________________________________________________

 

□ Taškas nufotografuotame žemėlapyje. Žemėlapio pavadinimas ________

____________________________________________________

□ Vietos aprašymas, kai nėra galimybės pasinaudoti tiksliu vietos nurodymu žemėlapiuose, pvz., miškas, miško kvartalas, atstumai iki artimiausių orientyrų ___________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

5.

Stebėtojo duomenys*

Vardas ir pavardė _________________________________________

telefono Nr. arba el. pašto adresas_____________________________

6.

Pastabos apie stebėjimo ypatumus

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 

7.

Pridedamos nuotraukų, vaizdo ar garso įrašų elektroninės laikmenos

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

*- privalomi užpildyti laukeliai.

_____________

Papildyta priedu:

Nr. D1-892, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-18, i. k. 2018-16346

 

Papildyta priedu:

Nr. D1-892, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-18, i. k. 2018-16346

 

 

Medžioklės Lietuvos Respublikos

teritorijoje taisyklių

11 priedas

 

(Ataskaitos apie medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimą pavyzdinė forma)

 

______________________________________________________________________

(Medžioklės plotų naudotojo pavadinimas (jei naudotojas yra juridinis asmuo) arba vardas pavardė (jei naudotojas yra fizinis asmuo)

_______________________________________________________________

(Buveinės adresas, įmonės kodas (jei naudotojas yra juridinis asmuo)

 

Aplinkos apsaugos departamentui prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

 

MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMO IKI __________ M. KOVO 31 D. ATASKAITA

________________    Nr._______________

(Data)                                                                                                (Registracijos numeris)

__________________________________________________________________________

(medžioklės plotų vieneto pavadinimas, savivaldybė)

Eil.

Žvėries,

 

Sumedžiota nuo sezono pradžios (vnt.)

Nr.

paukščio rūšies

pavadinimas

Sumedžiojimo limitas

sezonui

iš viso

iš jų patinų

iš jų patelių

iš jų jauniklių

iki 1 metų

 

 

patinams

patelėms ir jaunikliams

 

 

 

 

1.

Briedis

 

 

 

 

 

 

2.

Taurusis elnias

 

 

 

 

 

 

3.

Stirna

X

 

 

 

 

4.

Danielius

X

 

 

 

 

5.

Šernas

X

 

X

X

X

6.

Barsukas

X

 

X

X

X

7.

Bebras

X

 

X

X

X

8.

Vilkas

X

 

X

X

X

9.

Paprastasis šakalas

X

 

X

X

X

10.

Lapė

X

 

X

X

X

11.

Mangutas

X

 

X

X

X

12.

Paprastasis meškėnas

X

 

X

X

X

13.

Pilkasis kiškis

X

 

X

X

X

14.

Miškinė kiaunė

X

 

X

X

X

15.

Akmeninė kiaunė

X

 

X

X

X

16.

Juodasis šeškas

X

 

X

X

X

17.

Kanadinė audinė

X

 

X

X

X

18.

Ondatra

X

 

X

X

X

19.

Nutrija

X

 

X

X

X

20.

Kurapka

X

 

X

X

X

21.

Perkūno oželis

X

 

X

X

X

22.

Slanka

X

 

X

X

X

23.

Didžioji antis

X

 

X

X

X

24.

Kuoduotoji antis

X

 

X

X

X

25.

Rudgalvė antis

X

 

X

X

X

26.

Rudgalvė kryklė

X

 

X

X

X

27.

Klykuolė

X

 

X

X

X

28.

Kanadinė berniklė

X

 

X

X

X

29.

Laukys

X

 

X

X

X

30.

Želmeninė žąsis

X

 

X

X

X

31.

Baltakaktė žąsis

X

 

X

X

X

32.

Keršulis

X

 

X

X

X

33.

Kovas

X

 

X

X

X

34.

Pilkoji varna

X

 

X

X

X

35.

Fazanas

X

 

X

X

X

 

NUO medžioklės SEZONO PRADŽIOS:

užregistruota automobilių keliuose žuvusių žvėrių (nurodyti pagal rūšis) ________________________ vnt.

Sumedžiota sužeistų žvėrių (nurodyti pagal rūšis)                                     ________________________vnt.

Rasta kritusių gyvūnų (nurodyti pagal rūšis)                                             ________________________vnt.

Ataskaitą pateikė:

___________________________________________________

(pareigos)                                                                                   (vardas, pavardė, parašas)

 

__________________

Papildyta priedu:

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 466, 2000-10-26, Žin., 2000, Nr. 94-2953 (2000-11-03), i. k. 100301MISAK00000466

Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 120, 2001-02-28, Žin., 2001, Nr. 20-677 (2001-03-07), i. k. 101301MISAK00000120

Dėl Elninių žvėrių daromo neigiamo poveikio miško želdiniams, žėliniams vertinimo metodikos patvirtinimo ir Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 386, 2001-07-19, Žin., 2001, Nr. 64-2366 (2001-07-25), i. k. 101301MISAK00000386

Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių dalinio pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 511, 2002-09-30, Žin., 2002, Nr. 97-4308 (2002-10-09), i. k. 102301MISAK00000511

Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo”, naujos redakcijos

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 25, 2003-01-16, Žin., 2003, Nr. 9-318 (2003-01-25), i. k. 103301MISAK00000025

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 511 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo”, naujos redakcijos” pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 453, 2003-09-11, Žin., 2003, Nr. 90-4088 (2003-09-24), i. k. 103301MISAK00000453

Dėl aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-255, 2004-05-06, Žin., 2004, Nr. 79-2814 (2004-05-13), i. k. 104301MISAK00D1-255

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-659, 2004-12-22, Žin., 2004, Nr. 185-6868 (2004-12-27), i. k. 104301MISAK00D1-659

Dėl aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-184, 2005-04-01, Žin., 2005, Nr. 45-1477 (2005-04-07), i. k. 105301MISAK00D1-184

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-441, 2005-09-14, Žin., 2005, Nr. 113-4137 (2005-09-22), i. k. 105301MISAK00D1-441

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-480, 2005-10-05, Žin., 2005, Nr. 119-4309 (2005-10-08), i. k. 105301MISAK00D1-480

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-30, 2006-01-19, Žin., 2006, Nr. 10-392 (2006-01-26), i. k. 106301MISAK000D1-30

Dėl aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-251, 2006-05-22, Žin., 2006, Nr. 60-2150 (2006-05-27), i. k. 106301MISAK00D1-251

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-545, 2006-11-22, Žin., 2006, Nr. 130-4918 (2006-11-30), i. k. 106301MISAK00D1-545

Dėl aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-184, 2008-04-02, Žin., 2008, Nr. 42-1575 (2008-04-12), i. k. 108301MISAK00D1-184

Dėl aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-697, 2008-12-31, Žin., 2009, Nr. 3-63 (2009-01-10), i. k. 108301MISAK00D1-697

Dėl aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-33, 2010-01-13, Žin., 2010, Nr. 8-387 (2010-01-21), i. k. 110301MISAK000D1-33

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-768, 2010-09-15, Žin., 2010, Nr. 110-5652 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-768

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin., 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-565, 2011-07-14, Žin., 2011, Nr. 94-4456 (2011-07-21), i. k. 111301MISAK00D1-565

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-865, 2011-11-10, Žin., 2011, Nr. 135-6429 (2011-11-12), i. k. 111301MISAK00D1-865

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-182, 2013-03-04, Žin., 2013, Nr. 25-1232 (2013-03-08), i. k. 113301MISAK00D1-182

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-470, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 70-3566 (2013-07-01), i. k. 113301MISAK00D1-470

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-582, 2013-07-26, Žin., 2013, Nr. 83-4177 (2013-07-30), i. k. 113301MISAK00D1-582

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-597, 2013-08-13, Žin., 2013, Nr. 88-4417 (2013-08-14), i. k. 113301MISAK00D1-597

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-37, 2014-01-15, paskelbta TAR 2014-01-15, i. k. 2014-00197

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-68, 2014-01-28, paskelbta TAR 2014-01-30, i. k. 2014-00728

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-101, 2014-02-03, paskelbta TAR 2014-02-03, i. k. 2014-00856

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-110, 2014-02-05, paskelbta TAR 2014-02-06, i. k. 2014-01148

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-340, 2014-04-09, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04300

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-358, 2014-04-14, paskelbta TAR 2014-04-15, i. k. 2014-04463

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.5, 1.6 ir 1.17 papunkčių ir 3 punkto panaikinimo

 

32.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-364, 2014-04-14, paskelbta TAR 2014-04-22, i. k. 2014-04615

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-427, 2014-05-16, paskelbta TAR 2014-05-19, i. k. 2014-05492

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-857, 2014-10-24, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14795

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-293, 2015-04-13, paskelbta TAR 2015-04-13, i. k. 2015-05737

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

36.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Sprendimas

Nr. I-4-822/2015, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-05-22, i. k. 2015-07919

Nuasmenintas sprendimas byloje I-4-822/2015

 

37.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-599, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-26, i. k. 2015-13013

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

38.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-741, 2015-10-14, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15183

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

39.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-282, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10533

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

40.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Sprendimas

Nr. 2016-05-03 Nr. AB-9595-3-66-3-00049-2015-9, 2016-05-03, paskelbta TAR 2016-05-11, i. k. 2016-11975

Nuasmenintas sprendimas 2016-05-03 Nr. AB-9595-3-66-3-00049-2015-9

 

41.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Sprendimas

Nr. 2016-05-12 Nr. AB-10483-3-66-3-00055-2015-6, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13678

Nuasmenintas sprendimas 2016-05-12 Nr. AB-10483-3-66-3-00055-2015-6

 

42.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-413, 2016-06-03, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15088

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

43.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-452, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-28, i. k. 2016-17740

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

44.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-793, 2016-11-23, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27321

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

45.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-33, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-17, i. k. 2018-00710

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

46.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-98, 2018-02-12, paskelbta TAR 2018-02-12, i. k. 2018-02166

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

47.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-351, 2018-05-03, paskelbta TAR 2018-05-04, i. k. 2018-07074

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. D1-358 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.5, 1.6 ir 1.17 papunkčių ir 3 punkto panaikinimo“ pakeitimo

 

48.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

49.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-588, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10581

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

50.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-892, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-18, i. k. 2018-16346

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

51.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-916, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17567

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

52.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-999, 2018-11-28, paskelbta TAR 2018-11-28, i. k. 2018-19174

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

53.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-291, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07628

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

54.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-610, 2019-10-15, paskelbta TAR 2019-10-15, i. k. 2019-16390

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

55.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-88, 2020-02-14, paskelbta TAR 2020-02-14, i. k. 2020-03423

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  

 

56.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

57.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-275, 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-12, i. k. 2020-10149

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. D1-268 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

58.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-631, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21339

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

59.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-827, 2020-12-28, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28817

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

60.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-68, 2021-02-03, paskelbta TAR 2021-02-04, i. k. 2021-02143

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

61.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-342, 2021-06-04, paskelbta TAR 2021-06-04, i. k. 2021-12952

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ APŽIŪROS TVARKOS APRAŠO IR ELNINIŲ ŽVĖRIŲ ATRANKINĖS MEDŽIOKLĖS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo 5 d. Nr. D1-138

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 3 punktu,

t v i r t i n u pridedamus:

 1. Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos aprašą.
 2. Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatus.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                                                                                                   Simonas Gentvilas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. kovo 5 d.

įsakymu Nr. D1-138

 

MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ APŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos aprašas reglamentuoja medžioklės trofėjų apžiūros (toliau – apžiūra) organizavimą ir vykdymą. Apžiūros tikslas – pagal pateiktus teisėtai sumedžiotų (toliau – įgytų) elninių žvėrių trofėjus nustatyti, ar medžiojant šiuos žvėris laikomasi jų atrankos reikalavimų, nustatytų Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatais, kuriuos tvirtina aplinkos ministro (toliau – Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatai).
 2. Apžiūra organizuojama ištisus metus pagal medžiotojų asociacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius (toliau – asociacija), nustatytą grafiką. Medžioklės trofėjus gali būti įvertintas ir apžiūros grafike nenumatytu laiku, jeigu Lietuvoje įgytą medžioklės trofėjų planuojama išvežti į užsienį ir medžioklės trofėjų apžiūros komisijos (toliau − komisija) gavo prašymą raštu įvertinti medžioklės trofėjų.
 3. Apžiūrą atlieka komisijos, kurių darbą organizuoja asociacijos. Komisija sudaroma savivaldybėje (arba keliose savivaldybėse), kurios teritorijoje asociacija vykdo veiklą. Komisiją sudaro, komisijos pirmininką ir sekretorių, kuris nėra komisijos narys, skiria asociacijų valdymo organai. Į komisiją, kurią turi sudaryti ne mažiau kaip trys nariai, įtraukiami medžioklės trofėjų ekspertai. Į komisijos sudėtį gali būti įtraukiami ir kiti asmenys. Komisija sudaroma taip, kad ne mažiau kaip du trečdaliai jos narių būtų medžioklės trofėjų ekspertai. Komisijos darbas yra teisėtas, jei komisijos darbe dalyvauja ne mažiau kaip trys komisijos nariai, kurie yra medžioklės trofėjų ekspertai. Įvertinus medžioklės trofėjus, surašomas medžioklės trofėjų apžiūros protokolas (1 priedas).
 4. Per medžioklės sezoną įgyti medžioklės trofėjai pristatomi į apžiūros grafike nurodytas vietas pagal savivaldybes, kuriose šie trofėjai įgyti, arba į kitą asociacijos nurodytą vietą. Apžiūrai pristatomi per praėjusį medžioklės sezoną sumedžiotų elninių žvėrių ragai ir vilkų kaukolės. Apžiūrai gali būti pristatomi ir kiti medžioklės trofėjai, kuriuos pateikti neprivaloma (šernų iltys, lapių, mangutų ir barsukų kaukolės), kad juos galima būtų siūlyti įvertinti medžioklės trofėjų parodoje pagal tarptautines medžioklės trofėjų vertinimo formules.
 5. Medžioklės plotų naudotojas sudaro ir asociacijai pateikia Sumedžiotų elninių žvėrių trofėjų sąrašus (2 priedas) įrašydamas ir į užsienį išgabentus medžioklės trofėjus.

 

II SKYRIUS

 

MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ PARUOŠIMO IR ATRANKOS VERTINIMAS

 

 1. Apžiūrai pateiktų medžioklės trofėjų paruošimas vertinamas taip:

6.1. gerai paruoštas – elninių žvėrių ragai su visa kaukole (išskyrus briedžio) arba visa vilko kaukolė – nuo kaukolės nuvalyti minkštieji audiniai, kaulai nubalinti, pridedamas apatinis žandikaulis (Sumedžiotų elninių žvėrių trofėjų sąrašo atitinkamoje skiltyje rašoma raidė „G“);

6.2. patenkinamai paruoštas – elninių žvėrių ragai su kaukole (išskyrus briedžio) arba visa vilko kaukolė – ant kaukolės likę minkštųjų audinių, kaulai pajuodę, apipeliję, apatinis žandikaulis yra, bet paruoštas netinkamai – negalima įžiūrėti dentino, arba kai ragų, kurių paruošimas atitinka įvertinimą „gerai paruošti“, bet nėra apatinio žandikaulio (Sumedžiotų elninių žvėrių trofėjų sąrašo atitinkamoje skiltyje rašoma raidė „P“);

6.3. blogai paruoštas – elninių žvėrių ragai su kaukole (išskyrus briedžio) ar visa vilko kaukolė – kaukolė su audinių ar kailio likučiais arba kaukolės kaulai dėl netinkamo apdirbimo sulaužyti, sukapoti ar supjaustyti, t. y. ragai ar vilko kaukolė kaip medžioklės trofėjus sugadinti, kai tauriųjų elnių, danielių, stirninų ragai paruošti ne su visa viršutine kaukolės dalimi (Sumedžiotų elninių žvėrių trofėjų sąrašo atitinkamoje skiltyje žymima „B“). Blogai paruoštais taip pat laikomi ragai, kurių paruošimas atitinka įvertinimą „gerai paruošti“ ir „patenkinamai paruošti“, bet apatinis žandikaulis yra kito žvėries (Sumedžiotų elninių žvėrių trofėjų sąrašo atitinkamoje skiltyje rašomos raidės „SŽ“);

 1. Apžiūrėdama pateiktus elninių žvėrių trofėjus, komisija nustato sumedžioto žvėries amžių ir, vadovaudamasi Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatais, žvėries atrankos grupę, t. y. įvertina, ar žvėris sumedžiotas vadovaujantis elninių žvėrių atrankos reikalavimais. Kiekvieno medžioklės trofėjaus apžiūros rezultatai pažymimi atitinkamoje Sumedžiotų elninių žvėrių trofėjų sąrašo (2 priedas) skiltyje.
 2. Komisija informuoja medžioklės trofėjų savininkus apie galimybę pristatyti trofėjus į medžioklės trofėjų parodą. Jei nustatoma, kad medžioklės trofėjus gali būti įvertintas medžioklės trofėjų parodos medaliu, vertinant jį pagal tarptautines medžioklės trofėjų vertinimo formules, komisija tai pažymi Sumedžiotų elninių žvėrių trofėjų sąrašo atitinkamoje skiltyje įrašydama santrumpą „SP“.
 3. Norint užtikrinti, kad apžiūrėti medžioklės trofėjai nebūtų pakartotinai teikiami kitoms apžiūroms, elninių žvėrių ragai pažymimi ragų dešiniojo kelmelio užpakalinėje pusėje arba vilko kaukolės viršutiniame žandikaulyje įpjaunant gerai pastebimą įpjovą arba išgręžiant gerai matomą skylutę.
 4. Jeigu medžiotojas medžioklės trofėjų į apžiūrą pristato ne pagal savivaldybę, kurioje trofėjus įgytas, komisija, apžiūrėjusi trofėjų, išduoda jį įgijusiam medžiotojui nustatytos formos pažymą apie trofėjaus apžiūrą (3 priedas), ir per 14 dienų pateikia savivaldybės, kurioje šie trofėjai įgyti, apžiūros komisijai trofėjų apžiūros protokolą (1 priedas).

 

III skyrius

Baigiamosios nuostatos

 

 1. Apžiūrėjusi pateiktus medžioklės trofėjus, komisija užpildo Sumedžiotų elninių žvėrių trofėjų sąrašą (2 priedas), Medžioklės trofėjų apžiūros protokolą (1 priedas) ir ne vėliau kaip per 1 mėnesį po apžiūros jų kopijas pateikia Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos patikrinti, ar visi medžiotojai, sumedžioję elninių žvėrių patinus ar vilkus, jų trofėjus pateikė į apžiūrą, asociacijai ir medžioklės plotų naudotojui, kurio medžioklės plotuose įgyti trofėjai.

Mokslo ir mokymo institucijoms paprašius, Asociacijos minėtų dokumentų kopijas pateikia jų paprašiusioms institucijoms, jei šiuose dokumentuose esanti informacija reikalinga mokslo ir mokymo darbams.

 1. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Asmens duomenys naudojami identifikuojant medžioklės trofėjų įgijusį asmenį.

________________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. kovo 5 d.

įsakymu Nr. D1-138

 

ELNINIŲ ŽVĖRIŲ ATRANKINĖS MEDŽIOKLĖS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja laisvėje gyvenančių elninių žvėrių (briedžių, tauriųjų elnių, danielių, stirnų) patinų (toliau – elninių žvėrių) atrankinį medžiojimą, kurio tikslas – gerinti ir išlaikyti šių žvėrių bandos kokybę.
 2. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. atrankiniai elninių žvėrys – elninių žvėrys, nepasiekę trofėjinės brandos, tačiau pagal vizualiai matomus kūno išsivystymo morfologinius požymius atsilikę nuo tai amžiaus klasei būdingų individų, turintys silpnai išsivysčiusius ragus. Prie šios grupės taip pat priskiriami ligoti ar traumuoti žvėrys;

2.2. brandūs elninių žvėrys – trofėjinės brandos amžių pasiekę elninių žvėrys;

2.3. elitiniai brandūs elninių žvėrys – brandūs elninių žvėrys, kurių ragų masė yra ne mažesnė kaip: briedžių – 6 kg, tauriųjų elnių – 7 kg, danielių – 2,5 kg, stirninų – 300 g (Marijampolės apskrityje stirninų – 320 g);

2.4. elninių žvėrių amžiaus klasė – elninių žvėrių klasifikacinė grupė, prie kurios priskiriami individai yra pasiekę tokį vystymosi periodą, kai jų kūno ir atskirų jo dalių vystymasis ir fiziologiniai procesai kinta nedaug;

2.5. elninių žvėrių atrankinė medžioklė – elninių žvėrių medžioklė pagal eiliškumą, kurį nustato šių medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudotojai siekdami užtikrinti, kad, nesant natūralios atrankos ar jai susilpnėjus, būtų tinkamai atrenkami ir laiku sumedžiojami silpni bandos individai, o jauni ir vidutinio amžiaus gerai besivystantys žvėrys – saugomi;

2.6. elninių žvėrių atrankos grupė – sąlyginė grupė, prie kurios elninių žvėrys priskiriami pagal morfologinių požymių panašumą, sveikatos būklę ir ragų išsivystymą;

2.7. elninių žvėrių tikslinis amžius – rekomenduojamas elninių žvėrių amžius, kurį turi pasiekti perspektyvūs elninių žvėrys, kad sumedžioto žvėries ragai atitiktų trofėjaus vertinimo kriterijus, nustatytus Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos apraše, tvirtinamame aplinkos ministro (toliau – Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos aprašas). Šis amžius nustatomas atsižvelgiant į vidutinį amžių, kai tos rūšies elninių žvėrių ragai pagal trofėjaus vertinimo kriterijus vertinami geriausiai;

2.8. elninių žvėrių trofėjinės brandos amžius – elninių žvėrių amžius, kai jie turi ragus, vertinamus Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos apraše nustatyta tvarka. Šis amžius baigiasi sulaukus tikslinio amžiaus;

2.9. labai perspektyvūs elninių žvėrys – elninių žvėrys, viršijantys perspektyvių elninių žvėrių vidutinius savo amžiaus klasės požymius;

2.10. medžiotini elninių žvėrys – elninių žvėrys, kurie dėl jų reikšmės populiacijai (ligoti, traumuoti, pagal kūno išsivystymo morfologinius požymius atsilikę nuo tai elninių žvėrių amžiaus klasei būdingų individų, turintys silpnai išsivysčiusius, nenormalius ragus, pasiekę elninių žvėrių trofėjinės brandos amžių arba nusenę) turi būti arba gali būti sumedžioti;

2.11. nenormalūs ragai ragai, kurių forma skiriasi nuo būdingos rūšiai žvėrių ragų formos: peruko ar sraigto formos, daugiakamieniai ragai bei ragai, kurių šakų skaičius ant atskirų ragų skiriasi daugiau nei nurodyta Nuostatų 3 priede;

2.12. perspektyvūs elninių žvėrys – elninių žvėrys, nepasiekę trofėjinės brandos amžiaus, bet pasiekę savo amžiaus klasei būdingus kūno išsivystymo morfologinius požymius, turintys vidutinius ar stambesnius už vidutinius populiacijoje ragus, išskyrus žvėris, priskirtus prie labai perspektyvių grupės;

2.13. rago šaka – atsišakojusi rago dalis (įskaitant ir rago kamieno viršūnę), kurios ilgis tauriųjų elnių, danielių ir briedžių – didesnis kaip 2 cm, stirninų – 1 cm. Rago dalis laikoma atsišakojusia, jeigu jos ilgis yra didesnis už jos pagrindo plotį;

2.14. ragų masė – ragų su kaukole be apatinio žandikaulio masė, atmetus viršutinio žandikaulio masę (turi būti ne mažesnė kaip: stirninų – 90 g, tauriųjų elnių – 700 g, danielių – 250 g, briedžių – 1000 g);

 1. Išskiriamos šios žvėrių atrankos grupės:

3.1. labai perspektyvūs;

3.2. perspektyvūs;

3.3. medžiotini žvėrys, kurie skirstomi į:

3.3.1. atrankinius;

3.3.2. brandžius;

3.3.3. elitinius brandžius.

 1. Vyresnių kaip vienerių metų žvėrių patinų amžiaus klasė nustatoma atsižvelgus į tai, kelintus ragus jie yra išauginę (1 priedas).
 2. Žvėrių tikslinis amžius, atsižvelgiant į vidutinį amžių, kurio sulaukę tos rūšies žvėrių patinai turi geriausius trofėjus (pagal išaugintus ragus), nustatyti Nuostatų 2 priede.
 3. Žvėrių patinai pagal ragų šakų skaičių skirstomi pagal Nuostatų 3 priede nurodytus požymius.

 

II SKYRIUS

ELNINIŲ ŽVĖRIŲ ATRANKA

 

 1. Elninių žvėrių atrankos tikslas – atrinkti pagal šių Nuostatų reikalavimus atrankiniams priskirtinus žvėris ir išsaugoti perspektyvius žvėris. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojama nemedžioti labai perspektyvių ir perspektyvių žvėrių, o medžiotini žvėrys atrenkami, laikantis 8 punkte nustatytos tvarkos.
 2. Intensyviausią elninių žvėrių atranką rekomenduojama vykdyti metinių ir jaunų žvėrių (I ir II amžiaus klasės) tarpe, kai atrankos požymiai, pateikti šių Nuostatų III skyriuje, yra ryškiausi, siekiant, kad metiniai ir jauni atrankiniai elninių žvėrys, neatitinkantys nurodytų požymių, nesulauktų lytinės brandos (rujojimo) amžiaus, o kitų amžiaus klasių atrankiniai elninių žvėrys einamuoju medžioklės sezonu būtų sumedžioti iki prasidedant rujai. Pagal elninių žvėrių reikšmę populiacijai rekomenduojamas toks jų sumedžiojimo eiliškumas ir laikotarpis, atsižvelgiant į rują:

8.1. atrankiniai – sumedžiotini prieš rują;

8.2. brandūs – sumedžiotini pasibaigus rujai;

8.3. elitiniai brandūs, pasiekę tikslinį amžių, – sumedžiotini pasibaigus rujai.

8.4. kiti – sumedžiotini bet kuriuo leidžiamu šios rūšies gyvūno medžiojimo terminu;

 

III SKYRIUS

ELNINIŲ ŽVĖRIŲ PRISKYRIMAS ATRANKOS GRUPĖMS

 

 1. Akivaizdžiai ligoti (pasišiaušusiu, neblizgančiu kailiu, laiku neišsišėrę), sužeisti ar traumuoti (ypač su galūnių ar galvos traumomis), su bet kokiu ragų kelmelių pažeidimu, nenormaliais ragais elninių žvėrys skiriami prie atrankinių, nepaisant jų amžiaus ir kitų rūšiai nustatytų atrankos požymių.
 2. Nesunkiai (išskyrus 9 punkte nurodytas traumas) traumuoti (kai trauma netrukdo judėti) elninių žvėrys, taip pat elninių žvėrys su nenormaliais ragais, išsivysčiusiais dėl augančių ragų (pantų) pažeidimo ar ragų nušalimo, taip pat su mechaniškai nulaužtu rago kamienu ar rago šaka, negali būti skiriami prie atrankinių.
 3. Atrankiniais briedžiais laikomi:

11.1. ligoti (ligos požymiai matomi išorėje);

11.2. traumuoti, sulysę (matyti išoriškai – pvz., įkritę šonai, atsikišęs nugarkaulis);

11.3. nuplikusiu kailiu;

11.4. silpnai fiziškai besivystantys;

11.5. besielgiantys netipiškai, pvz., agresyvūs ne rujos metu;

11.6. pažeistais ragų kelmeliais, nenormaliais ragais;

11.7. turintys ragus, atitinkančius Nuostatų 4 priedo skiltyje „Atrankiniai“ nurodytus požymius.

 1. Atrankiniais tauriaisiais elniais laikomi:

12.1. ligoti (kai ligos požymiai matomi išorėje);

12.2. traumuoti, sulysę (matyti išoriškai – pvz., įkritę šonai, atsikišęs nugarkaulis);

12.3. silpnai fiziškai besivystantys;

12.4. pažeistais ragų kelmeliais, nenormaliais ragais;

12.5. besielgiantys netipiškai, pvz., agresyvūs ne rujos metu;

12.6. turintys ragus, atitinkančius Nuostatų 5 priedo skiltyje „Atrankiniai“ nurodytus požymius.

 1. Atrankiniais danieliais laikomi:

13.1. ligoti (kai ligos požymiai matomi išorėje);

13.2. traumuoti, sulysę (matyti išoriškai – pvz. įkritę šonai, atsikišęs nugarkaulis);

13.3. silpnai fiziškai besivystantys;

13.4. pažeistais ragų kelmeliais;

13.5. beragiai ir su vienu ragu;

13.6. nenormaliais ir labai asimetriškais ragais;

13.7. turintys ragus, atitinkančius Nuostatų 6 priedo skiltyje „Atrankiniai“ nurodytus požymius.

 1. Atrankiniais stirninais laikomi:

14.1. ligoti (kai ligos požymiai matomi išoriškai);

14.2. traumuoti, sulysę (matyti išoriškai – pvz. įkritę šonai, atsikišęs nugarkaulis);

14.3. silpnai fiziškai besivystantys;

14.4. neišsišėrę po birželio 1 d.

14.5. pažeistais ragų kelmeliais, nenormaliais ir po birželio 1 d. nenuvalytais ragais;

14.6. turintys ragus, atitinkančius Nuostatų 7 priedo skiltyje „Atrankiniai“ pateiktus požymius, Marijampolės apskrityje – turintys ragus, atitinkančius Nuostatų 8 priedo skiltyje „Atrankiniai“ pateiktus požymius.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Perspektyvūs elninių žvėrys gali būti atrenkami medžioti norint sureguliuoti elninių žvėrių lyčių santykį, bandos amžiaus struktūrą, populiacijos kokybę ir kai dėl didelio jų tankio daroma žala žemės ūkio pasėliams ar miškui.
 2. Siekiant nustatyti, ar elninių žvėrys medžiojami laikantis Nuostatuose nustatytų reikalavimų, per medžioklės sezoną teisėtai sumedžiotų elninių žvėrių trofėjai, vadovaujantis Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos aprašu, turi būti pateikiami medžioklės trofėjų apžiūrai.

______________

Suvestinė redakcija nuo 2019-02-22

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 106-4778, i. k. 102110MISAK0485/550

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:

Nr. B1-814/D1-853, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-10-17, i. k. 2018-16313

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VETERINARINĖS PRIEŽIŪROS MEDŽIOKLĖJE REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. spalio 22 d. Nr. 485/550

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi:

 1. Tvirtiname Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimus (pridedama).
 2. Pavedame įsakymo vykdymo kontrolę pagal kompetenciją Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams.

 

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS

TARNYBOS DIREKTORIUS                                        KAZIMIERAS LUKAUSKAS

 

APLINKOS MINISTRAS                                                       ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 485/550

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 26d. įsakymo

Nr. B1-814/D1-853 redakcija)

 

Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato reikalavimus medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelėms, medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo patalpoms, gyvūninių atliekų duobėms ir sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų apdorojimui.
 2. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

2.1.   biologinio saugumo priemonės – veterinarinės sanitarijos priemonės, kuriomis užkrečiamosios ligos sukėlėjui užkertamas kelias patekti į gyvūnų laikymo vietą ar medžioklės plotų vienetą arba būti perneštam iš užkrėstos gyvūnų laikymo vietos ar medžioklės plotų vieneto į kitas gyvūnų laikymo vietas ar medžioklės plotų vienetus ir sukelti užkrečiamąją ligą;

2.2.    medžiojamųjų gyvūnų mėsos naudojimas savo reikmėms (toliau – naudojimas savo reikmėms) – medžiojamųjų gyvūnų mėsos naudojimas asmeniniams ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine veikla, tenkinti;

2.3.    medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekimas rinkai (toliau – tiekimas rinkai) – medžiojamųjų gyvūnų mėsos pardavimas, laikymas turint tikslą parduoti, siūlymas parduoti ar kitaip perduoti atlygintinai ar neatlygintinai, paskirstymas ir kitoks perdavimas tretiesiems asmenims;

2.4.    medžiojamųjų gyvūnų pirminis apdorojimas – medžiojamųjų gyvūnų kailio nulupimas ir (ar) galvos nupjovimas, krūtinės ląstos ir pilvo ertmės atvėrimas, skrandžio, žarnų ir kitų vidaus organų pašalinimas;

2.5. medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelė (toliau – aikštelė) – medžioklės plotų vienete esanti aikštelė, kurioje po atviru dangumi yra atliekamas medžiojamųjų gyvūnų pirminis apdorojimas;

2.6. medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo patalpa (toliau – apdorojimo patalpa) – patalpa, kurioje yra įrengta vieta medžiojamųjų gyvūnų pirminiam apdorojimui ir (ar) skerdenoms dalyti;

2.7. kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatyme ir Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Medžioklės taisyklės).

 1. Už Reikalavimų laikymąsi atsakingi medžioklės plotų naudotojai ir medžioklės vadovai, kurie skiriami Medžioklės taisyklių nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI aikštelėMs, APDOROJIMO PATALPOMS ir gyvūninių atliekų duobėms IR JŲ VERTINIMAS

 

 1. Medžioklės plotų naudotojai šiame skyriuje nustatyta tvarka savo medžioklės plotų vienete turi įrengti aikštelę ar apdorojimo patalpą ir gyvūninių atliekų duobę. Aikštelių, apdorojimo patalpų ir gyvūninių atliekų duobių skaičius medžioklės plotų vienete nėra ribojamas. Medžioklės plotų naudotojai turi turėti vietą (veikiančią šaldymo patalpą, šaldytuvą ar šaldiklį, įrengtą apdorojimo patalpoje arba kitoje su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritoriniu padaliniu suderintoje vietoje, esančioje tame pačiame medžioklės plotų vienete), kurioje būtų galima saugoti išdorotų sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų mėsą tol, kol bus atlikti privalomi laboratoriniai gyvūnų ligų tyrimai.
 2. Medžioklės plotų naudotojai savo medžioklės plotų vienete gali neturėti aikštelės ar apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės, jeigu jie turi rašytinę sutartį, kuria patvirtinama, kad jie:

5.1.    naudojasi kitų medžioklės plotų naudotojų aikštele ar apdorojimo patalpa ir gyvūninių atliekų duobe, įrengtomis teritorijoje, kuri ribojasi su jų medžioklės plotų vienetu; arba

5.2. naudojasi aikštele ar apdorojimo patalpa ir gyvūninių atliekų duobe, įrengtomis medžioklės plotų naudotojams ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje, kuri ribojasi su jų medžioklės plotų vienetu; arba

5.3. naudojasi aikštele ar apdorojimo patalpa ir gyvūninių atliekų duobe, kuri įrengta teritorijoje, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka yra uždrausta medžioklė ir kuri ribojasi su jų medžioklės plotų vienetu.

 1. Aikštelė turi būti:

6.1.    įrengta medžioklės plotų vieneto vietose, kurių neapsemia polaidžio ar lietaus vanduo;

6.2.    aptverta ne žemesne kaip 1,2 metro aukščio tvora su rakinamais vartais, kuriais aikštelė būtų apsaugota nuo šernų ir (ar) pašalinių asmenų patekimo;

6.3.    įrengta taip, kad prieš įeinant ir išeinant iš jos būtų galima dezinfekuoti medžioklės plotų naudotojų ir kitų asmenų avimą avalynę, naudojant purkštuvus, arba aikštelėje turi būti įrengtas dezinfekcinis barjeras, kuris, prieš įeinant medžioklės plotų naudotojams ir kitiems asmenims į aikštelę, būtų užpildomas autorizuotais veterinariniais biocidiniais produktais, veikiančiais bendrų ūkinių ir laukinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų (klasikinio kiaulių maro, afrikinio kiaulių maro ir snukio ir nagų ligos) sukėlėjus (toliau – dezinfekcinės medžiagos);

6.4.    tokio dydžio, kad joje būtų galima įrengti uždengiamą ir užrakinamą gyvūninių atliekų duobę sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų dorojimo atliekoms laikyti, atitinkančią Reikalavimų 11–13 punktų nuostatas.

 1. Aikštelėje turi būti įranga ir įrenginiai sumedžiotiems medžiojamiesiems gyvūnams doroti bei dezinfekcinių medžiagų. Jei dezinfekcinės medžiagos laikomos ne aikštelėje, jų medžioklės vadovai arba medžioklės vadovų įgalioti asmenys turi kiekvieną kartą atsigabenti į aikštelę.
 2. Apdorojimo patalpa turi:

8.1.    būti įrengta taip, kad nebūtų galimybės į ją patekti šernams ir (ar) pašaliniams asmenims. Medžioklės vadovai arba jų įgalioti asmenys turi užtikrinti, kad kiti gyvūnai (pvz., medžioklėje naudoti šunys) neturės kontakto su dorojamais sumedžiotais medžiojamaisiais gyvūnais, iš jų gauta mėsa, dorojimo atliekomis ir skysčiais;

8.2. būti įrengta taip, kad joje būtų galima įrengti vietą sumedžiotiems medžiojamiesiems gyvūnams doroti. Šios vietos sienų ir grindų danga turi būti tokia, kad ją būtų galima plauti ir dezinfekuoti (pvz., betonuota, tinkuota, dažyta, išklota plytelėmis, linoleumu, apkalta plastiko lentelėmis ar kitomis medžiagomis), ir joje turi būti:

8.2.1. vandens (vandentiekio arba atsivežamo ar atsinešamo talpose),

8.2.2. įrengta nuotekų surinkimo sistema (vietinė arba centralizuota), kuria užtikrinama, kad susidariusių nuotekų nepateks į paviršinius vandenis. Jeigu nėra nuotekų surinkimo sistemos, nuotekoms surinkti gali būti naudojamos sandarios talpos,

8.2.3. įrengtas natūralus arba dirbtinis apšvietimas;,

8.2.4. įranga ir įrenginiai sumedžiotiems medžiojamiesiems gyvūnams doroti ir mėsai tvarkyti,

8.2.5. sandarios talpos sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų dorojimo metu susidariusiems šalutiniams gyvūniniams produktams laikyti iki jų išgabenimo į gyvūninių atliekų duobę. Šalutiniams gyvūniniams produktams laikyti taip pat gali būti naudojamos talpos, nurodytos Reikalavimų 8.2.2 papunktyje;

8.3.        būti įrengta taip, kad asmenys į ją įeitų ir iš jos išeitų tik per dezinfekcinius barjerus (kilimėlius), įrengtus prie įėjimo ir išėjimo ir užpildytus dezinfekcinėms medžiagomis. Apdorojimo patalpoje taip pat turi būti įrengta vieta Reikalavimų 8.2.5 papunktyje nurodytoms talpoms plauti ir dezinfekuoti.

 1. Teritorijoje, kurioje yra apdorojimo patalpa, turi būti įrengta gyvūninių atliekų duobė, atitinkanti Reikalavimų 11–13 punktus ir aptverta ne žemesne kaip 1,2 metro aukščio tvora su rakinamais vartais, kuriais gyvūninių atliekų duobė būtų apsaugota nuo šernų ir (ar) pašalinių asmenų patekimo.
 2. Jeigu teritorijoje, kurioje yra apdorojimo patalpa, nėra vietos gyvūninių atliekų duobei, atitinkančiai Reikalavimų 11–13 punktus, įrengti, ji turi būti įrengta medžioklės plotų naudotojų, kuriems priklauso apdorojimo patalpa, medžioklės plotų vienete ir atitikti Reikalavimų 11–13 punktų nuostatas bei būti aptverta ne žemesne kaip 1,2 metro aukščio tvora su rakinamais vartais, kuriais gyvūninių atliekų duobė būtų apsaugota nuo šernų ir (ar) pašalinių asmenų patekimo.
 3. Gyvūninių atliekų duobė turi būti ne mažiau kaip 3 m gylio ir turėti sandarų dangtį, kuriuo gyvūninių atliekų duobė būtų apsaugota nuo graužikų ir didesnių už juos kitų gyvūnų patekimo. Gyvūninių atliekų duobė gali būti atrakinta ir atidengta tik tuo metu, kai į ją yra talpinami šalutiniai gyvūniniai produktai.
 4. Gyvūninių atliekų duobė gali būti iškasama žemėje, sutvirtinant jos sienas, arba gali būti į žemę įkasama daugkartinio naudojimo sandari talpa su užrakinamu sandariu dangčiu.
 5. Gyvūninių atliekų duobę, pripildytą 1,5–1 m iki žemės paviršiaus, galima užkasti arba, išėmus atliekas ir atlikus dezinfekciją, naudoti pakartotinai. Jei gyvūninių atliekų duobė, pripildyta 1,5–1 m iki žemės paviršiaus, užkasama, apie tai privaloma informuoti VMVT teritorinį padalinį. Tais atvejais, kai naudojama daugkartinio naudojimo talpa su rakinamu sandariu dangčiu, ją galima pripildyti tiek, kad į išorę nesisunktų skysčiai.
 6. Iš gyvūninių atliekų duobės išimti atliekas leidžiama, tik gavus VMVT teritorinio padalinio leidimą, kuriame nurodomos atliekų tvarkymo sąlygos, išskyrus atvejus, kai, atliekant medžioklės kontrolės veiksmus, atliekos išimamos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų nurodymu. Atlikus medžioklės kontrolės veiksmus, atliekas galima grąžinti atgal į gyvūninių atliekų duobę arba tvarkyti Reikalavimų 15 punkte nustatyta tvarka.
 7. Išimtos atliekos užkasamos tame pačiame medžioklės plotų vienete, kuriame yra įrengta gyvūninių atliekų duobė, tokiame gylyje, kad ant užkasamų atliekų būtų galima užpilti ne mažiau kaip 1,5 m storio žemės sluoksnį. Medžioklės plotų naudotojams pageidaujant, VMVT teritorinis padalinys gali leisti iš gyvūninių atliekų duobės išimtas atliekas tvarkyti pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr.1385/2013 (OL 2013 L 354, p. 86), 12 straipsnį kaip I kategorijos šalutinius gyvūninius produktus.
 8. Medžioklės plotų naudotojai, įrengę aikštelę su gyvūninių atliekų duobe, apdorojimo patalpą su gyvūninių atliekų duobe ar papildomą gyvūninių atliekų duobę, turi raštu kreiptis į VMVT teritorinį padalinį, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje yra aikštelė, apdorojimo patalpa ar gyvūninių atliekų duobė, ir jam pateikti laisvos formos prašymą dėl medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelės, apdorojimo patalpos ar gyvūninių atliekų duobės atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimo (toliau – prašymas). Prašymai VMVT teritoriniams padaliniams teikiami ir nagrinėjami, vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. B1-790 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Prašymų nagrinėjimo taisyklės). Prašyme, be Prašymų nagrinėjimo taisyklėse nustatytų duomenų, turi būti nurodytos aikštelės, apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės koordinatės WGS formatu pagal Visuotinę padėties nustatymo sistemą (GPS), medžioklės plotų naudotojų, kurie bendrai naudosis aikštele, apdorojimo patalpa ar gyvūninių atliekų duobe, duomenys (jeigu pareiškėjai numato, kad aikštele, apdorojimo patalpa ir (ar) gyvūninių atliekų duobe naudosis bendrai keli medžioklės plotų naudotojai, pateikiami medžioklės ploto naudotojų vardai ir pavardės ar pavadinimai, adresai, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai). Kartu su prašymu turi būti pateikiama dokumento, kuriuo patvirtinamas medžioklės plotų vieneto ribų nustatymas arba jo ribų pakeitimas, kopija (pateikiama tik tuo atveju, jeigu medžioklės plotų naudotojai šio dokumento VMVT teritoriniam padaliniui nebuvo pateikę anksčiau), ir dokumento, kuriuo patvirtinamas valstybės rinkliavos už aikštelės, apdorojimo patalpos ir (ar) gyvūninių atliekų duobės vertinimą sumokėjimas, kopija.
 9. Per prašymui nagrinėti nustatytą terminą VMVT teritorinis padalinys, suderinęs su medžioklės plotų naudotojais aikštelės, apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės apžiūros datą, turi atlikti aikštelės, apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės apžiūrą.
 10. Jei VMVT teritorinis padalinys, atlikęs aikštelės, apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės apžiūrą, nustato, kad aikštelė, apdorojimo patalpa ir gyvūninių atliekų duobė atitinka Reikalavimų 6–13 punktų nuostatas, išduoda pažymą apie aikštelės, apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės atitiktį teisės aktų reikalavimams (toliau – pažyma) ir apie tai raštu informuoja Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos, kuris medžioklės plotų naudotojams yra išdavęs leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete.
 11. Jei VMVT teritorinis padalinys, atlikęs aikštelės, apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės apžiūrą, nustato, kad aikštelė, apdorojimo patalpa ir gyvūninių atliekų duobė neatitinka Reikalavimų 6–13 punktų nuostatų, nustato medžioklės plotų naudotojams ne trumpesnį kaip 14 dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Medžioklės plotų naudotojai gali pakartotinai kreiptis į VMVT teritorinį padalinį dėl pažymos išdavimo, tik pašalinę VMVT teritorinio padalinio nustatytus trūkumus.
 12. Pažyma galioja neterminuotai.
 13. VMVT teritorinio padalinio vadovo įsakymu pažymos galiojimas sustabdomas:

21.1.  gavus medžioklės plotų naudotojų prašymą dėl pažymos galiojimo sustabdymo;

21.2.  jeigu VMVT teritorinis padalinys, atlikdamas aikštelės, apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės atitikties teisės aktų reikalavimams tikrinimą, nustato neatitikimus Reikalavimų 6.2, 6.3 papunkčių, 8, 9 ir (ar) 11 punkto nuostatoms, kuriuos medžioklės plotų naudotojai gali pašalinti.

 1. Jeigu pažymos galiojimas buvo sustabdytas, atsižvelgus į medžioklės plotų naudotojų prašymą, pasibaigus medžioklės plotų naudotojų prašyme nurodytam laikotarpiui, atskiras VMVT teritorinio padalinio vadovo sprendimas dėl pažymos sustabdymo panaikinimo nepriimamas.
 2. Jeigu pažymos galiojimas buvo sustabdytas dėl Reikalavimų 21.2 papunktyje nurodytų priežasčių, medžioklės plotų naudotojai per VMVT teritorinio padalinio nustatytą trūkumų šalinimo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 14 dienų, turi pašalinti trūkumus ir apie tai informuoti VMVT teritorinį padalinį. VMVT teritorinis padalinys, atlikęs aikštelės, apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės apžiūrą ir nustatęs, kad aikštelė, apdorojimo patalpa ir gyvūninių atliekų duobė atitinka Reikalavimus, VMVT teritorinio padalinio vadovo sprendimu panaikina pažymos galiojimo sustabdymą.
 3. Pažymos galiojimo sustabdymo laikotarpiu draudžiama naudotis aikštele, apdorojimo patalpa ir gyvūninių atliekų duobe.
 4. VMVT teritorinio padalinio vadovo sprendimu pažymos galiojimas panaikinamas:

25.1.  gavus medžioklės plotų naudotojų prašymą dėl pažymos galiojimo panaikinimo;

25.2.  jeigu medžioklės plotų naudotojai pažymos galiojimo sustabdymo laikotarpiu naudojasi aikštele, apdorojimo patalpa ir gyvūninių atliekų duobe;

25.3.  jeigu medžioklės plotų naudotojai pažymos galiojimo sustabdymo laikotarpiu per VMVT teritorinio padalinio nustatytą terminą nepašalina nustatytų trūkumų.

 1. VMVT teritorinis padalinys raštu informuoja Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos, kuris medžioklės plotų naudotojams yra išdavęs leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, apie pažymos išdavimą, jos galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo.

 

III SKYRIUS

SUMEDŽIOTŲ MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ APDOROJIMAS

 

 1. Aikštelėje arba apdorojimo patalpoje turi būti atliekamas sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų, kurie pagal Medžioklės taisyklių 3 punktą priskiriami prie stambiosios medžiojamosios faunos (toliau – stambieji medžiojamieji gyvūnai), pirminis apdorojimas (nepriklausomai nuo to, ar jų mėsa bus naudojama maistui, ar ne), išskyrus sumedžiotus elninius gyvūnus (briedžius, tauriuosius elnius, dėmėtuosius elnius, danielius, stirnas) ir paukščius, kuriems galima nuleisti kraują, pašalinti skrandį, žarnas ir kitus vidaus organus sumedžiojimo ar radimo (kai medžioklės metu sužeistas elninis gyvūnas pabėga iš sumedžiojimo vietos ir žūsta kitoje vietoje arba randamas nušautas medžiojamasis paukštis) vietoje (toliau – sumedžiojimo ar radimo vieta). Sumedžiotų elninių gyvūnų ir paukščių nuleistą kraują, pašalintus skrandį, žarnas ir kitus vidaus organus galima palikti neužkastus arba užkasti sumedžiojimo ar radimo vietoje, arba sudėtus į Reikalavimų 8.2.5 papunktyje nurodytas talpas nuvežti ir sumesti į medžioklės plotų naudotojo gyvūninių atliekų duobę.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-131/D1-98, 2019-02-19, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02831

 

 1. Jeigu sumedžiotų stambiųjų medžiojamųjų gyvūnų (įskaitant sumedžiotus elninius gyvūnus, kuriems sumedžiojimo ar radimo vietoje buvo nuleistas kraujas, pašalintas skrandis, žarnos ir kiti vidaus organai) mėsą ketinama naudoti savo reikmėms, šie gyvūnai turi būti apdorojami aikštelėje arba apdorojimo patalpoje, atskiriant maistui, trofėjams, iškamšoms ar kitokiam perdirbimui nenaudojamas dalis ir sumetant jas į gyvūninių atliekų duobę, išskyrus atvejus, kai sumedžiotų elninių gyvūnų sumedžiojimo ar radimo vieta yra sunkiai prieinamoje vietovėje (pvz., pelkėje), iš kurios neįmanoma paimti nepadalinto sumedžioto elninio gyvūno kūno (tokiu atveju skerdenų dalijimas, trofėjų ir kitų numatomų perdirbti dalių atskyrimas gali būti atliekami elninių gyvūnų sumedžiojimo ar radimo vietoje).
 2. Jeigu sumedžiotų stambiųjų medžiojamųjų gyvūnų mėsą ketinama tiekti rinkai, aikštelėje ar apdorojimo patalpoje (sumedžiotiems elniniams gyvūnams ir paukščiams – sumedžiojimo ar radimo vietoje) iš šių gyvūnų turi būti pašalinami skrandis, žarnos ir kiti vidaus organai. Vidaus organai, išskyrus žarnas ir skrandį, kartu su nepadalinta skerdena (su kailiu arba be jo) turi būti vežami į sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų mėsos tvarkymo patalpas, patvirtintas ar registruotas, vadovaujantis Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba Laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B1-725 „Dėl Laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimai).
 3. Sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų, kurie pagal Medžioklės taisyklių 3 punktą priskiriami prie smulkiosios medžiojamosios faunos (toliau – smulkieji medžiojamieji gyvūnai), pirminis apdorojimas gali būti atliekamas aikštelėje, apdorojimo patalpoje arba sumedžiojimo ar radimo vietoje. Sumedžioti smulkieji medžiojamieji gyvūnai, kurių mėsą ketinama tiekti rinkai, į sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų mėsai tvarkymo patalpas gali būti vežami, neatlikus pirminio jų apdorojimo. Šiame punkte nurodytų gyvūnų, kurių mėsą ketinama naudoti savo reikmėms, pirminio apdorojimo neprivaloma atlikti aikštelėje ar apdorojimo patalpoje, tačiau dorojimo atliekos turi būti užkasamos arba gali būti naudojamos vilkų, lapių, usūrinių šunų, paprastųjų meškėnų jaukui ar masalui.
 4. Kai ketinama sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų mėsą tiekti rinkai, aikštelėje ar apdorojimo patalpoje (elniniams gyvūnams ir paukščiams – sumedžiojimo ar radimo vietoje) turi būti atliktas pirminis sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų tikrinimas ir surašytas Sumedžioto laukinio gyvūno pirminio tikrinimo patvirtinimas, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. B1-385 „Dėl sumedžiotų laukinių gyvūnų pirminio tikrinimo“. Tokiu atveju į sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų mėsai tvarkymo patalpas kartu su sumedžioto medžiojamojo gyvūno skerdena neprivaloma vežti kitų vidaus organų, išskyrus atvejus, kai kyla įtarimas dėl sumedžioto medžiojamojo gyvūno mėsos saugumo. Sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų mėsa sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų mėsos tvarkymo patalpose tvarkoma, vadovaujantis Laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimais arba 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentu (ES) 2016/355 (OL 2016 L 67, p. 22), III priedo IV skirsnio II ir III skyrių reikalavimais. Jeigu apdorojimo patalpa atitinka Laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimus, joje apdorota sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų mėsa gali būti tiekiama rinkai. Atliekant sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų, kurių mėsą ketinama tiekti rinkai, apdorojimą, jų galvas galima atskirti ir panaudoti trofėjams ruošti.
 5. Atliekant sumedžiotų šernų, kurių mėsą ketinama naudoti maistui, pirminį apdorojimą, aikštelėje ar apdorojimo patalpoje privaloma paimti jų diafragmos mėginius ir teisės aktuose nustatyta tvarka juos pristatyti trichinelių lervų tyrimams atlikti.
 6. Sumedžioti medžiojamieji gyvūnai, kurių mėsa nenaudojama maistui ir kurie nenaudojami trofėjams, iškamšoms ruošti ar kitaip perdirbti, turi būti sumetami į gyvūninių atliekų duobę.
 7. Jeigu sumedžiotų smulkiųjų medžiojamųjų gyvūnų, kurių mėsa nenaudojama maistui, dalys naudojamos trofėjams, iškamšoms ruošti ar kitaip perdirbti, jos atskiriamos sumedžiojimo ar radimo vietoje, o likusios sumedžiotų smulkiųjų medžiojamųjų gyvūnų dalys sumetamos į gyvūninių atliekų duobę arba naudojamos vilkų, lapių, usūrinių šunų, paprastųjų meškėnų jaukui ar masalui.
 8. Jeigu sumedžiotų stambiųjų medžiojamųjų gyvūnų mėsa nenaudojama maistui, aikštelėje ar apdorojimo patalpoje atskyrus dalis, naudojamas trofėjams ir iškamšoms ruošti ar kitaip perdirbti, likusios sumedžiotų stambiųjų medžiojamųjų gyvūnų dalys sumetamos į gyvūninių atliekų duobę arba naudojamos vilkų, lapių, usūrinių šunų, paprastųjų meškėnų jaukui ar masalui.
 9. Sumedžioti medžiojamieji gyvūnai, kurių pirminis apdorojimas bus atliekamas aikštelėje ar apdorojimo patalpoje, po sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų pagerbimo į aikšteles ar apdorojimo patalpas vežami, laikantis biologinio saugumo priemonių reikalavimų, t. y. vežami taip, kad būtų išvengta šių gyvūnų skysčių ištekėjimo ir nebūtų užteršta aplinka.
 10. Prieš įeinant į aikštelę, į kurią atvežamas sumedžiotas medžiojamasis gyvūnas, ir išeinant iš aikštelės po sumedžioto medžiojamojo gyvūno apdorojimo, turi būti dezinfekuojama visų į aikštelę įeinančių ir išeinančių asmenų avima avalynė, naudojant purkštuvus, užpildytus dezinfekcinėmis medžiagomis. Jei prie įėjimo į aikštelę yra įrengtas dezinfekcinis barjeras, pirmas į aikštelę įėjęs asmuo turi jį užpildyti dezinfekcinėmis medžiagomis, kad kiti į aikštelę įeinantys ir išeinantys asmenys, pereidami tokį naujai dezinfekcinėmis medžiagomis užpildytą dezinfekcinį barjerą, dezinfekuotų avimą avalynę.
 11. Atlikus sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų apdorojimą aikštelėje, dorojimo atliekos sumetamos į gyvūninių atliekų duobę.
 12. Prieš pradedant doroti sumedžiotus medžiojamuosius gyvūnus apdorojimo patalpoje, kurioje nėra vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų ar šios sistemos neveikia, turi būti iš anksto pasirūpinta vandeniu, kuris reikalingas sumedžiotiems medžiojamiesiems gyvūnams doroti. Sumedžioti medžiojamieji gyvūnai turi būti dorojami taip, kad visi jų dorojimo metu susidarę skysčiai būtų surinkti į sandarias talpas arba nuotekų sistemą. Atlikus sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų dorojimą apdorojimo patalpoje, dorojimo atliekos sumetamos į Reikalavimų 8.2.5 papunktyje nurodytas talpas ar gyvūninių atliekų duobę, esančią prie apdorojimo patalpos, kurios koordinates medžioklės plotų naudotojas nurodė, pateikdamas VMVT teritoriniam padaliniui prašymą. Sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų dorojimo atliekos iš apdorojimo patalpos į gyvūninių atliekų duobę turi būti vežamos taip, kad būtų išvengta skysčių ištekėjimo ir nebūtų užteršta aplinka.
 13. Atlikus sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų apdorojimą, aikštelė ar apdorojimo patalpa, naudota įranga, talpos ir įrenginiai turi būti dezinfekuojami dezinfekcinėmis medžiagomis. Transporto priemonės, kuriomis į aikštelę ar apdorojimo patalpą buvo atvežti sumedžioti medžiojamieji gyvūnai, turi būti išvalomos ir, jei yra ištekėjusių skysčių, dezinfekuojamos.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Eismo įvykių metu žuvę ar rasti sumedžioti medžiojamieji gyvūnai, kurių medžiotojai nėra žinomi, tvarkomi, vadovaujantis Reikalavimų III skyriaus nuostatomis. Tokių gyvūnų mėsa, jei tinka naudoti maistui, gali būti naudojama tik savo reikmėms.
 2. VMVT, atsižvelgdama į epizootinę situaciją, gali nustatyti papildomus specialiuosius reikalavimus sumedžiotiems medžiojamiesiems gyvūnams doroti, kurių laikymąsi turi užtikrinti medžioklės plotų naudotojai.
 3. Asmenys, reguliuojantys medžiojamųjų gyvūnų gausą pagal Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“, reikalavimus, sumedžiotus medžiojamuosius gyvūnus tvarko, vadovaudamiesi Reikalavimais. Šiame punkte nurodyti asmenys, sudarę sutartį su medžioklės plotų naudotojais, kurių medžioklės plotų vienete yra teritorija, kurioje bus reguliuojama medžiojamųjų gyvūnų gausa, arba su kurių medžioklės plotų vienetu ribojasi teritorija, kurioje bus reguliuojama medžiojamųjų gyvūnų gausa, gali naudotis jų įrengta aikštele, apdorojimo patalpa ir gyvūninių atliekų duobe.
 4. Medžioklės plotų naudotojai gali taikyti griežtesnius biologinio saugumo priemonių reikalavimus, nei nustatyta Reikalavimuose.
 5. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos ir VMVT teritorinių padalinių sprendimai, Reikalavimų kontrolę vykdančių pareigūnų veiksmai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. B1-456/D1-483, 2018-06-07, paskelbta TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09706

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 485/550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. B1-814/D1-853, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-10-17, i. k. 2018-16313

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 485/550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. B1-131/D1-98, 2019-02-19, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02831

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 485/550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo