Paskelbtas Medžiojamųjų gyvūnų išteklių mokesčių indeksavimo koeficientas – už 2022 m. koeficientas yra 2,046.

Daugiau informacijos https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/aplinkosauginiai-mokesciai/aplinkosauginiu-mokesciu-ir-aplinkai-padarytos-zalos-dydziu-indeksavimo-koeficientai .

Mokesčio tarifai už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą nustatyti Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 3 priede.

Daugiau informacijos https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.793560F67ADF/asr .

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokestinis laikotarpis – kalendoriniai metai. Mokesčio mokėtojai, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, privalo užpildyti mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijas ir jas pateikti tai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje jie yra arba privalo būti įregistruoti mokesčio mokėtojais, ir sumokėti mokestį už valstybinius gamtos išteklius iki antro kalendorinio mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, už kurį mokestis mokamas, 15 dienos, t. y. iki vasario 15 d. Deklaracijos pildomos pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM viršininko ir aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-614/VA-99 patvirtintas Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos formos KIT709 pildymo taisykles.

Daugiau informacijos https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.289938/asr .

Taip pat daugiau informacijos apie mokesčio sumokėjimą galite rasti https://www.vmi.lt/evmi/mokestis-uz-valstybinius-gamtos-isteklius1 .

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis