Dėl Aplinkos apsaugos departamento tikrinimų

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2021-07-27 įsakymu Nr. AD1-285 "Dėl kontrolinių klausimynų" patvirtino klausimynus, kurie bus naudojami atliekant aplinkos apsaugos reikalavimų tikrinimus. Įsakymas nurodo, kad atliekant nuodugnius tikrinimus (tyrimus) gali būti tikrinami ir kiti, klausimyne ne nurodyti, klausimai. Pridedame susipažinimui įsakymą ir klausimynus medžioklės plotų ir laukinių gyvūnų laikymo tikrinimui.

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ

 

2021 m. liepos 27 d. Nr. AD1-282
Vilnius

 

Siekiant, kad pagrindinės priežiūros funkcijos būtų atliekamos efektyviai, koordinuotai, mažiausiomis sąnaudomis, kuo mažiau trikdant prižiūrimų ūkio subjektų veiklą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ patvirtinto Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo 7.4 papunkčiu ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-277 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimo“, 16.1 papunkčiu:

 1. T v i r t i n u šiuos Departamento kontrolinius klausimynus:

1.1. Aplinkos apsaugos reikalavimų asmenims (ūkio subjektams), užsiimantiems versline žvejyba, kontrolinis klausimynas;

1.2. Aplinkos apsaugos reikalavimų atliekant nuotekų tvarkymo (t. y. gamybinių, vandens valymo įrenginių) patikrinimą kontrolinis klausimynas;

1.3. Aplinkos apsaugos reikalavimų baldų ir medienos plokščių gamybai ir kitų gamybos

technologijų vykdymui kontrolinis klausimynas;

1.4. Aplinkos apsaugos reikalavimų elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir (ar)

importuotojams kontrolinis klausimynas;

1.5. Aplinkos apsaugos reikalavimų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus išrašančių atliekų tvarkytojų patikrinimo kontrolinis klausimynas;

1.6. Aplinkos apsaugos reikalavimų šilumos ir karšto vandens gamybai kontrolinis klausimynas;

1.7. Aplinkos apsaugos reikalavimų žemės ūkio veiklai ir ūkinių gyvūnų laikymui kontrolinis klausimynas;

1.8. Degalinių aplinkos apsaugos reikalavimų kontrolinis klausimynas;

1.9. Atliekas tvarkančių įmonių patikrinimo kontrolinis klausimynas;

1.10. Cheminių medžiagų ir (ar) mišinių tvarkymo reikalavimų klausimynas;

1.11. Dantų amalgamų separatorių kontrolės klausimynas;

1.12. Metalo laužo supirkimo (apdirbimo) aplinkos apsaugos reikalavimų kontrolinis klausimynas;

1.13. Naudingųjų iškasenų išteklių, išskyrus angliavandenilius ir gintarą, kurių naudojimui reikalingas leidimas naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes, naudojimo kontrolinis klausimynas;

1.14. Veiklos metu sudarančių statybinių atliekų ar kitų atliekų identifikavimo, rūšiavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo kontrolinis klausimynas;

1.15. Medžioklės plotų vieneto naudotojo aplinkos apsaugos reikalavimų kontrolinis klausimynas;

1.16. Aplinkos apsaugos reikalavimų alyvos gamintojams ir (ar) importuotojams kontrolinis klausimynas;

1.17. Aplinkos apsaugos reikalavimų apmokestinamųjų gaminių, išskyrus baterijas ir akumuliatorius, gamintojams ir (ar) importuotojams kontrolinis klausimynas;

1.18. Aplinkos apsaugos reikalavimų asmenims (ūkio subjektams), laikantiems nelaisvėje laukinius gyvūnus, kontrolinis klausimynas;

1.19. Aplinkos apsaugos reikalavimų baterijų ir akumuliatorių gamintojams ir (ar) importuotojams kontrolinis klausimynas;

1.20. Aplinkos apsaugos reikalavimų, atliekant biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų surinkimo aikštelės patikrinimą, kontrolinis klausimynas;

1.21. Aplinkos apsaugos reikalavimų eksploatuoti netinkamas transporto priemones surenkančių ir apdorojančių įmonių kontrolinis klausimynas;

1.22. Mažųjų karjerų eksploatavimo aplinkos apsaugos reikalavimų kontrolinis klausimynas.

 1. Nurodau Departamento Aplinkos kokybės departamentui (toliau – AKD), valdyboms atliekant ūkio subjektų patikrinimus 1 punkte patvirtintų klausimynų nurodytose srityse naudoti kontrolinius klausimynus.
 2. N u s t a t a u, kad:

3.1. padalinių atsakingi pareigūnai asmeniškai atsako už kontrolinių klausimynų pildymą atliekant patikrinimus ir šių klausimynų buvimą objektų bylose;

3.2. atliekant ūkio subjektų patikrinimus gali būti pildomos ne visos kontrolinio klausimyno skiltys;

3.3. atliekant patikrinimus gali būti tikrinami ir kiti kontroliniame klausimyne nenurodyti aplinkos apsaugos reikalavimai, kai patikrinimo tikslas yra nuodugniai ištirti konkrečius ūkio subjekto veiklos subjektus.

 1. P a v e d u AKD direktoriui, valdybų viršininkams su šiuo įsakymu supažindinti skyrių ir inspekcijų darbuotojus.

 

DIREKTORIUS                                                                                              RAIMONDAS SAKALAUSKAS

______________

 

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos departamento

prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

2021 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. AD1-282

 

 

 

MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETO NAUDOTOJO APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

 

Patikrinimą atlikęs (-ę) inspektorius (-iai) __________________________________________                                                                                                                                                                                                                                     

(pareigos, vardas ir pavardė)

_________________________________________________________________________________________________________

 

Patikrinimo teisinis pagrindas___________________________________________________________________________________________

(nurodyti vykdomą akciją, skundo datą, numerį ar kt.)

Patikrinimo pobūdis _____________________________________________________________

(planinis, neplaninis)

Patikrinimo data       _____________________________________________________________

 

Medžioklės plotų vieneto naudotojas________________________________________________

(rajonas (-ai), klubo, būrelio pavadinimas ar fizinio asmens plotai )

_______________________________________________________________________________________________

 

Medžioklės plotų naudotojas, dalyvavęs patikrinime__________________________________              

(vardas ir pavardė)

__________________________________________________________________________________________________________

 

Priedas prie________m._____________________d. patikrinimo akto Nr.__________________

(data)

 

Eil. Nr.

Aplinkos apsaugos reikalavimas

Atitiktis reikalavimams

 

Pastabos

*

 

Taip

Ne

Ne-tik-rin-ta

 

x

x

x

 

1.   Reikalavimai dokumentiniam medžioklės ploto naudotojo patikrinimui

 

 

1.1.

Ar Leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete yra galiojantis? ([II] 10 str.)

 

 

 

 

 

1.2.

Ar atlikta medžiojamųjų gyvūnų apskaita pagal pėdsakus sniege? ([1] 421 p.)

 

 

 

 

 

1.3.

Ar nustatyta tvarka pateikta medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimo ataskaita? ([1] 18 p.)

 

 

 

 

 

1.4.

Ar yra įrengta pirminio žvėrių apdorojimo aikštelė, atitinkanti Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimus? ([1] 47 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Ar laikomasi nustatytų sumedžiojimo limitų? ([1] 28 p., 33 p.)

 

 

 

 

 

2.   Reikalavimai vykdant medžioklę

 

 

2.1.

Ar yra galiojantis medžioklės lapas? ([1] 16.2 p.)

 

 

 

 

 

2.2.

Ar medžioklės lapas registruotas? ([1] 191 p.)

 

 

 

 

 

2.3.

Ar medžioklės lape nurodyta medžioklės data? ([1] 21 p.)

 

 

 

 

 

2.4.

Ar nurodyta medžioklės dalyvių vardo raidės ir pavardės, medžiotojų bilietų numeriai, ar yra medžiotojų parašai? ([1] 21 p.)

 

 

 

 

 

2.5.

Ar medžiojami gyvūnai jiems nustatytais terminai? ([1] 15 p.)

 

 

 

 

 

2.6.

Ar nešaudoma arčiau kaip per 200 metrų nuo gyvenamųjų sodybų ir naudojamų pastatų, išskyrus atvejį, kai jų savininkai ar valdytojai tam neprieštarauja? ([1] 72.11 p.)

 

 

 

 

 

2.7.

Ar visi medžiotojai turi galiojančius dokumentus:

 

2.7.1.

žymas medžiotojo biliete apie saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo rezultatus (šis reikalavimas netaikomas 3 metus nuo teisės medžioti suteikimo)? ([1] 58.7 p.)

 

 

 

 

 

2.7.2.

 

leidimą laikyti (nešiotis) ginklą ir ginklo kuriuo medžiojama pažymėjimą?  ([1] 16.3 p.)

 

 

 

 

 

2.8.

Ar nemedžiojama pusiau automatiniais šaunamaisiais ginklais, kurių dėtuvėje telpa daugiau kaip 2 šoviniai (pusiau automatinius šautuvus, į  kurių dėtuves telpa daugiau kaip 2 šoviniai, leidžiama naudoti medžioklėje, jeigu dėtuvėse įtaisyti ribotuvai, neleidžiantys panaudoti daugiau kaip du šovinius). ([1] 58.11 p.)

 

 

 

 

 

2.9.

Ar medžiotojai blaivūs? ([II] 41 str.)

 

 

 

 

 

2.10.

Ar medžiotojai neapsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų? ([II] 41 str.)

 

 

 

 

 

2.11.

Ar laikomasi veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų?

([1] 24.13 p.)

 

 

 

 

 

2.12.

Ar  į medžioklės lapą laiku padaromi įrašai apie sumedžiotus medžiojamuosius gyvūnus? ([1] 22 p.)

 

 

 

 

 

3.   Reikalavimai vykdant medžioklę varant

 

 

3.1.

Ar medžiotojai dėvi ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos viršutinius drabužius arba galvos apdangalus ar liemenes? ([1] 71.13 p.)?

 

 

 

 

 

3.2.

Ar varovai vilki ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos liemenes? ([1] 24.8 p.)

 

 

 

 

 

3.3.

Ar medžiotojai laikosi medžioklės vadovo nurodytos vietos medžiotojų linijoje? Pasitraukti iš vietos leidžiama iki 5 metrų į kairę ar į dešinę tik išilgai medžiotojų linijos. ([1] 71.1 p.)

 

 

 

 

 

3.4.

Ar medžiotojai nepasitraukia iš medžioklės vadovo nurodytos vietos, kol nepasibaigė varymas? Varymo pabaigos ženklus prieš medžioklę arba prieš kiekvieną varymą privalo nustatyti ir visiems medžioklės dalyviams paskelbti medžioklės vadovas. ([1] 71.2 p)

 

 

 

 

 

4.   Reikalavimai vykdant medžioklę sėlinant

 

 

4.1.

Ar medžiojama tik šviesiuoju paros metu – ne anksčiau kaip pusantros valandos iki saulės patekėjimo ir ne vėliau kaip pusantros valandos saulei nusileidus? ([1] 11.4 p.)

 

 

 

 

 

4.2.

Ar medžiotojai dėvi ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos viršutinius drabužius arba galvos apdangalus ar liemenes? ([1] 71.13 p.)

 

 

 

 

 

5.   Reikalavimai vykdant medžioklę tykant

 

 

5.1.

Ar tykojimo vietoje medžiojamieji gyvūnai viliojami natūralios kilmės masalu (masalo kiekis ne didesnis kaip 100 kg)? ([1] 11.3 p.)

 

 

 

 

 

5.2.

Ar medžioklės plotuose neturimi  ir nenaudojami naktiniai, lazeriniai, termovizoriniai taikikliai ir jų priedai prie optinių taikiklių? ([1] 58.5.9 p.)

 

 

 

 

 

 

* *Lentelėje pastabų skiltyje rašomas pastabos eilės numeris, o po lentele prieraše PASTABOS rašomas pastabos numeris ir pastabos tekstas.

 

PPASTABOS:  _________________________________________________________________________________________________

((konkrečios, išsamios pastabos) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

 

KKlausimyną užpildė

 

 

 

 

 

(pareigūno pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

P Patvirtinu, kad duomenys teisingi

 

 

 

 

 

 

(data)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NURODOMI Teisės aktai, reglamentuojantys KLAUSIMYNO SRITį

 

1. medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.104124/asr

 

2. Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.169653/asr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos departamento

prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

2021 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. AD1-282

 

 

 

 

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ ASMENIMS (ŪKIO SUBJEKTAMS), LAIKANTIEMS NELAISVĖJE LAUKINIUS GYVŪNUS, KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

 

Patikrinimą atlikęs (-ę) inspektorius (-iai)____________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

_________________________________________________________________________________________________________

 

Patikrinimo teisinis pagrindas___________________________________________________________________________________________

(nurodyti kompetentingo juridinio asmens pavedimo, skundo datą, numerį)

Patikrinimo pobūdis _____________________________________________________________

(planinis, neplaninis)

Patikrinimo data ________________________________________________________________

 

Tikrinamas ūkio subjektas_________________________________________________________

(teisinė forma, pavadinimas, adresas, įm. kodas, jei tikrinamas fizinis asmuo, vardas, pavardė, tel. nr.)

_______________________________________________________________________________________________

 

Ūkio subjekto įgalioti atstovai, dalyvavę patikrinime___________________________________

(pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės))

__________________________________________________________________________________________________________

 

Priedas prie________m._____________________d. patikrinimo akto Nr.__________________

(data)

 

Eil. Nr.

Aplinkos apsaugos reikalavimas

Atitiktis reikalavimams

 

Pas-tabos

*

Taip

Ne

Ne-tik-rin-ta

x

x

x

1.   Reikalavimai asmenims, nelaisvėje laikantiems laukinius gyvūnus

1.1.

Ar asmuo turi leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus? ([1] 9 p.)

 

 

 

 

1.2.

Ar yra žemės (statinio) naudojimo teisėtumą įrodančių dokumentų kopijos? ([1] 13 p.)

 

 

 

 

1.3.

Ar aptvaras, voljeras ar kitas statinys įrengtas miško paskirties žemėje?([1] 13 p.)

 

 

 

 

1.4.

Ar nelaisvėje laikomų gyvūnų gyvenamasis plotas atitinka Laukinių gyvūnų naudojimo taisykles (vidaus, lauko patalpų plotas, tvoros aukštis)? ([1] 4 priedo 1 lentelė)

 

 

 

 

1.5.

Ar aptvare, voljere ar kitame statinyje laukiniai gyvūnai turi sąlygas:

1.5.1.

apsisaugoti nuo skersvėjų, kritulių, saulės, kitų stresą sukeliančių dirgiklių? ([1] 4 priedo 3.5 p.)

 

 

 

 

1.5.2.

gyvūnai nepatiria skausmo, streso ir nepatogumų?

([1] 4 priedo 3.2 p.)

 

 

 

 

1.6.

Ar laukiniai gyvūnai maitinami pilnaverčiu maistu, atsižvelgiant į rūšiai ar rūšių grupei būdingus biologinius ypatumus, nuolat aprūpinami vandeniu? ([1] 4 priedo 3.6 p.)

 

 

 

 

1.7.

Ar yra sudarytos sąlygos sergančius, karantinuotus gyvūnus laikyti atskirai nuo sveikų gyvūnų? ([1] 4 priedo 3.4 p.)

Pastaba. Tikrinama, ar yra galimybė atskirti sergantį gyvūną nuo kitų.

 

 

 

 

1.8.

Ar sudarytos sąlygos, kad laukiniai gyvūnai neištrūktų į laisvę, o voljeruose ar aptvaruose, kuriose leidžiami lankytojai, užtikrinama:

1.8.1.

lankytojų saugumas? ([1] 4 priedo 5 p.)

 

 

 

 

1.8.2.

kad gyvūnai neištrūktų ir neturėtų galimybių ištrūkti į laisvę?

([1] 4 priedo 5 p.)

 

 

 

 

1.9.

Ar yra savivaldybės (vykdomosios institucijos) sprendimas apriboti lankymąsi toje teritorijoje (fiziniams asmenims), kai aptvaras ar voljeras įrengtas miško paskirties žemėje ir įrengti informaciniai ženklai dėl apriboto lankymosi (fiziniams asmenims)? ([1]13 p.,26 p.)

 

 

 

 

1.10.

Ar voljere ar aptvare (įrengtame miško žemėje ar jo dalį apimančioje teritorijoje) 1 ir daugiau metų nelaikomi laukiniai gyvūnai?

([1] 46 p.)

Pastaba. Jeigu taip, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) kreipiasi į savivaldybę, siūlydamas panaikinti spendimą dėl apribojimo lankytis teritorijoje fiziniams asmenims.

 

 

 

 

1.11.

Ar laiku AAD pateikta ataskaita apie voljeruose, aptvaruose ir statiniuose laikomus gyvūnus (jų rūšis ir skaičių)? ([1] 38 p.)

Pastaba. Ataskaita pateikiama iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų sausio 10 d. 

 

 

 

 

1.12.

Ar pildomas žurnalas apie laikomus laukinius gyvūnus? ([1] 39 p.)

Pastaba. Žurnale nurodoma lytis, amžius, rūšis, gimimo ir gaišimo datos, informacija apie laukinių gyvūnų pervežimą/perkėlimą į kitą vietą, laukinių gyvūnų įsigijimo informacija.

 

 

 

 

1.13.

Ar yra teisėtą gyvūnų įsigijimą ir kilmę patvirtinantys dokumentai? ([1] 31 p.)

Pastaba. Tikrinami paėmimo iš gamtinės aplinkos, išveisimo ar įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją patvirtinantys dokumentai.

 

 

 

 

1.14.

Ar aptvare, voljere ar kitame statinyje nelaikomi:

1.14.1.

Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 2 priede nurodyti draudžiami laikyti gyvūnai. išskyrus atvejus nurodytus Taisyklių 12.2.1 – 12.2.5 p. ([1] 12.2 p. ir 2 priedas)

 

 

 

 

1.14.2.

Laukinių paukščių rūšys, natūraliai paplitę Europos Sąjungos valstybių narių Europinėje teritorijoje, kurios pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles nepriskiriamos medžiojamiesiems gyvūnams ir joms nenustatytas leistinas jų medžiojimo terminas, išskyrus atvejus, kai šių rūšių paukščiai buvo paimti iš gamtos vadovaujantis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo reikalavimais arba išsirito iš kiaušinio nelaisvėje, kaip ir jų abu tėvai, arba buvo įgyti vadovaujantis Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėmis ir yra jų teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai.

([1] 12.1 p.)

 

 

 

 

1.14.3.

laukinių gyvūnų hibridai ar jų palikuonys, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklių 12.3.1 – 12.3.3p. ([1]12.3 p.)

 

 

 

 

1.15.

Ar yra leidimas naudoti laukinius gyvūnus kryžminimui arba nėra kartu laikomi laukiniai gyvūnai (giminingi), galintys laisvai kryžmintis? ([1] 74 p. ir 4 priedo 4 p.)

 

 

 

 

1.16.

Ar globoti ir gydyti iš buveinių paimti laukiniai gyvūnai nelaisvėje laikomi atsižvelgiant į Taisyklių 4 priedo VII dalyje nustatytus reikalavimus? ([1] 4 priedo 32–34 p.)

 

 

 

 

1.17.

Ar globoti paimti ir nuolatos laikomi nelaisvėje laukiniai gyvūnai turi veterinarijos gydytojo raštišką išvada, kuria patvirtinama, kad gyvūnui reikalinga nuolatinė globa? ([1] 651 p.)

 

 

 

 

2.   Specialieji reikalavimai asmenims, laikantiems nelaisvėje saugomų rūšių gyvūnus*

*įrašyta į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių ir (arba) Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus arba yra saugoma pagal tarptautinius susitarimus, taip pat visos laukinių paukščių rūšys, natūraliai paplitusios Europos Sąjungos valstybių narių europinėje teritorijoje (7, 8, 9)

2.1.

Ar nelaisvėje laikomi saugomų rūšių laukiniai gyvūnai yra pažymėti arba egzemplioriui yra išduota galiojanti AAD pažyma apie žymėjimo negalimumą? ([1] 30 p., [3] 46 p., 50 p., 54 p.)

Pastaba. Saugomų rūšių laukinių gyvūnų žymėjimo reikalavimus nustato Saugomų rūšių naudojimo aprašas ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. B1-306 „Dėl nelaisvėje laikomų laukinių gyvūnų ženklinimo“ nurodyta išduoti savininkui šio įsakymo 1.3 papunktyje nustatytos formos pažymą apie paženklintą ar nepaženklintą gyvūną.

 

 

 

 

2.2.

Ar asmuo apie saugomų gyvūnų rūšies pagausėjimą per 10 darbo dienų nuo jauniklių atsivedimo ar išsiritimo raštu informavo AAD? ([3] 40 p.)

 

 

 

 

2.3.

Ar, įsigijęs nepažymėtą ar išveisęs saugomos rūšies gyvūną, jeigu jis buvo tinkamo žymėti amžiaus, savininkas jį pažymėjo ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo įsigijimo dienos? ([3] 53 p.)

 

 

 

 

2.4.

Ar apie naujai pažymėtus nelaisvėje laikomus laukinius gyvūnus jų savininkas ne vėliau kaip per 30 dienų pranešė AAD? ([3] 52 p.)

 

 

 

 

2.6.

Ar savininko nelaisvėje laikomi gyvūnai, įrašyti į Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedą, turi sertifikatus, skirtus naudoti Europos Sąjungos viduje? ([3] 42 p.)

 

 

 

 

2.7.

Ar gyvūnų savininkas, teisėtai iš laisvės paėmęs ar nelaisvėje išveisęs saugomų rūšių laukinius gyvūnus, įrašytus į Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedą, per 30 kalendorinių dienų kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą dėl Europos Sąjungos viduje naudojamų sertifikatų gavimo? ([3] 42 p.)

 

 

 

 

2.8.

Ar gyvūnų savininkas kreipėsi į Gamtos tyrimų centrą dėl numatomų laikymo nelaisvėje sąlygų tinkamumo, prieš įvežant į Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedą įrašytus gyvūnus? ([5] 51 p.) 

Pastaba. Toks reikalavimas taikomas tik įvežant į Lietuvą pirmą kartą.

 

 

 

 

2.9.

Ar asmuo, jei veisia saugomas rūšis, įrašytas į Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, turi parengtas ir suderintas su Aplinkos ministerija mokslines programas?

([9], [3] 41 p.)

 

 

 

 

 

*Lentelėje pastabų skiltyje rašomas pastabos eilės numeris, o po lentele prieraše PASTABOS rašomas pastabos numeris ir pastabos tekstas.

 

PASTABOS:  _________________________________________________________________________________________________

(konkrečios, išsamios pastabos) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Klausimyną užpildė

 

 

 

 

 

(pareigūno pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Patvirtinu, kad duomenys teisingi

 

 

 

 

 

 

(data)

 

(parašas)

 

(ūkio subjekto atstovo vardas, pavardė)

 

 

 

NURODOMI Teisės aktai, reglamentuojantys KLAUSIMYNO SRITį

 

 1. Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 „Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.41242A108C0A

 

 1. Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.08F2F39FF20B.

 

 1. Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47ED1C2412E4

 

 1. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.46423?jfwid=5sjolge6a

 

 1. Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 658/831/743 „Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.197852/BnNqdIXOmL

 

 1. 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 „Dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą“ (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, 136 p. (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1283/2013 (OL 2013 L 332, p. 14)).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6E9BF7009277

 

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 592 „Dėl Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašų patvirtinimo, apsaugos priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie šias rūšis“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232329/qYDMaMjOfF

 

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.219902/asr

 

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. D1-263 „Dėl Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F2E76C93830A/EDSnJfQSRl

 

 1. Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 298 „Dėl Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.169413/HfbvNfcedd

 

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“

htpp://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.308F43BA7D00/QDeKuwxUSM

 

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis